Datum för första utgift och bilen i företaget

Servicekatt

Skattebetalare som endast använder motorfordon för näringsverksamhet, för vilken de är skyldiga att föra register över fordonets körsträcka, är skyldiga att lämna uppgifter om dessa fordon till chefen för skattekontoret inom 7 dagar från den dag då de ådrar sig första utgifterna för dessa fordon. På grund av de olika tidpunkterna då den första utgiften inträffar är det värt att titta närmare på vad datumet för den första utgiften innebär i praktiken.

Hur man tolkar datumet för den första utgiften i förhållande till VAT-26-informationen

Den första utgiften för motorfordon som används uteslutande för affärsändamål gäller endast bilar för vilka den skattskyldige är berättigad till 100 % momsavdrag, d.v.s. för fordon:

  • avsedd för transport av minst 10 personer, inklusive föraren, om de handlingar som utfärdats på grundval av vägtrafikföreskrifter visar ett sådant syfte,

  • andra än personbilar, med en sätesrad åtskild från den del som är avsedd för godstransport av en vägg eller en permanent skiljevägg:

  • klassificeras på grundval av vägtrafikföreskrifter i följande undertyp: multifunktion, skåpbil eller

  • med en öppen del avsedd för transport av laster,

  • andra än personbilar, som har en förarhytt med en sätesrad och en kaross avsedd för transport av laster som strukturellt separata delar av fordonet,

  • särskild,

  • används uteslutande för den skattskyldiges näringsverksamhet, vilket av lagstiftaren förstås som motorfordon som:

  • sättet att använda dessa fordon av den skattskyldige, i synnerhet de som anges i reglerna för deras användning som fastställts av honom, som dessutom bekräftats av fordonens körsträcka som förs av den skattskyldige, utesluter att de används för ändamål som inte är relaterade till ekonomisk verksamhet eller

  • Utformningen av dessa fordon utesluter att de används för icke-yrkesmässiga ändamål eller gör deras icke-yrkesmässiga användning irrelevant.

Tidsgräns för den första utgiften

Datumet för de första utgifterna i samband med ett fordon avsett enbart för affärsändamål bör förstås som det ögonblick som är strikt relaterat till dess köp, innehav eller avsikt att äga det i framtiden. Därför kan de första utgifterna för ett fordon avsett enbart för affärsändamål inte uppstå tidigare än vid köptillfället eller förskottsbetalningen av köpet. Följaktligen bör tidpunkten för den första utgiften anses vara den dag då den skattskyldige förvärvade rätten att förfoga över fordonet som ägare.

Deadline för anmälan av första utgift och moms-26

Den skattskyldige, med stöd av art. 12 å skatteförordningen får förtydliga reglerna för bestämmande av tidsfristen för anmälan av ett motorfordon som uteslutande använt för näringsverksamhet. Vid beräkning av tidsfristen bör den dag då utgiften som hänför sig till motorfordonet uppkommit utelämnas. För om början av den period som anges i dagar är en händelse, beaktas inte dagen då den inträffade.

Å andra sidan bör periodens slut vara dagen för den sista av det angivna antalet dagar. Naturligtvis kan det hända att den sista dagen infaller på en lördag eller söndag eller till och med på en allmän helgdag, som är en lagstadgad helgdag. I detta fall bör terminens sista dag skjutas upp till den första arbetsdagen efter den dagen, och om det är flera lediga dagar, sedan till den första arbetsdagen efter dessa få dagar. När 7-dagarstiden för att lämna in VAT-26-uppgifter går ut på helgen kommer därför sista dagen för att lämna in VAT-26-uppgifter att vara måndag.

Datum för den första kostnaden och moderniseringen av motorfordonet

Företagaren köpte två nya personbilar till sitt företag. Bilarna hämtades den 20 november 2018.
och samma dag fick han fakturor med samma utfärdandedatum som mottagningsdatum och betalningsdatum den 10 december 2018. På grund av ouppmärksamhet lämnade han fakturorna i fordonen och glömde att leverera till bokföringen, vilket resulterade i att moms-26-deklarationen lämnades in den 4 december 2018. Fordonen registrerades den 28 november och den andra den 29 november 2018. För båda infördes ett momsregister över kilometer. Företagaren har utvecklat reglerna där han har kommit fram till villkoren för anställdas användning av fordon. Dessutom moderniserades fordonen i december 2018 på ett sådant sätt att de uppfyllde kraven i art. 86 en sek. 9 § mervärdesskattelagen, det vill säga ett motorfordon som berättigar till avdrag för 100 % mervärdesskatt på driftskostnaderna. Detta bekräftades också av ett intyg om ytterligare tekniska tester av dessa fordon som utförts av distriktets fordonsbesiktningsstation, som gjorde lämpliga poster i registreringsbevisen - en speciell bil.

I denna situation är datumet för den första utgiften för dessa fordon den 20 november 2018, eftersom användningen av dessa fordon enligt företagarens beslut enbart skulle vara för affärsändamål. Men på grund av att alla villkor som föreskrifterna kräver inte är uppfyllda kommer den att kunna göra 100 % avdrag för moms på driftskostnader efter moderniseringsdatum.

Ovanstående bekräftas också av tolkningen av direktören för skattekammaren i Poznań
av den 8 februari 2017, dnr. 3063-ILPP1-1.4512.165.2016.2.MJ.

Montering av delar och efterföljande köp av fordonet

Företagaren köpte en personbil den 14 november 2018 och fick köpfakturan det datumet. Dessutom beordrade han eftermontering av ett visst fordon med delar som han hade till sitt förfogande och som han tidigare köpt (innan fordonet köptes). Därför hyser företagaren tvivel om datumet för den första utgiften.

I det här fallet är datumet för den första utgiften för personbilen inköpsdatumet. Å andra sidan påverkar eftermonteringen av detta fordon, delar som köpts före köpet av en viss bil, inte fastställandet av datumet för den första kostnaden.

Det absoluta villkoret för att fastställa datumet för den första utgiften för en specifik bil är dess närvaro i företaget eller beställning av den med avsikt att köpa den, bekräftad av förskottsbetalningen.

Bekräftelsen av ovanstående är också tolkningen av direktören för skattekammaren i Warszawa
av den 20 februari 2015, dnr. IPPP1 / 443-1478 / 14-2 / ​​AW.

Registreringsavgifter och datum för den första utgiften

Företagaren köpte en personbil i affärssyfte först den 24 november 2018 (utgivningsdatum) och fick en faktura för köpet det datumet. Den 8 december 2018 registrerade han fordonet. Den 12 december 2018 anmäldes fordonet med hjälp av formuläret VAT-26. Företagaren kommer att använda bilen själv. Från och med mottagandet av fordonet har även kilometerregistret för momsändamål upprättats. Bilen kommer endast att parkeras i företagets lokaler, medan entreprenören endast kommer att använda den under arbetstid för affärsresor. Dessutom kommer bilen att vara utrustad med en GPS och en taxameter. Ägaren till företaget undrar om han korrekt angav datumet för den första utgiften den 8 december 2018, där han ådrog sig kostnaderna för fordonsregistrering, och inser att i förhållande till en given bil bör den första relaterade utgiften endast identifieras från tidpunkten för registrering.

Som det visar sig är detta fel tillvägagångssätt. Inköpsdatumet och den första utgiften är datumet för leverans av varorna av säljaren, det vill säga företagets fysiska mottagande av fordonen från säljaren, dvs. den 24 november 2018. Naturligtvis händer det mer än en gång att på hämtningsdagen har bilen inte tilldelat registreringsnummer ännu. Detta är dock ingen anledning att lämna in en moms-26-deklaration efter att ha fått numren. Det beror också på att tidpunkten för den första utgiften avser de utgifter som hänför sig till skattepliktig verksamhet som omfattas av mervärdesskattelagen. Den första utgiften gjordes alltså samma dag som bilen släpptes. Å andra sidan, efter att ha mottagit registreringsnumren, bör företagaren uppdatera VAT-26-anmälan och inkludera de tilldelade registreringsnumren.

Ovanstående ståndpunkt bekräftas av tolkningen av direktören för skattekammaren i Warszawa
av den 19 februari 2016, dnr. IPPP1 / 4512-1342 / 15-2 / KR.