Längre tidsfrist för att lämna in moms-EU-deklarationer

Servicekatt

De ändringar som ska införas genom den tredje avregleringslagen som utarbetats av ekonomiministeriet ska också gälla för skattebetalare som är registrerade för transaktioner inom gemenskapen - moms-EU-skattebetalare. Ministeriet kommer att standardisera tidsfristen för att lämna in månatliga eller kvartalsvisa moms-EU-deklarationer. För närvarande beror denna tidsfrist på formen på syntaxen för faktureringsformuläret.

Skattebetalare som lämnar en traditionell - pappersdeklaration måste lämna in den senast den 15:e dagen i följande månad eller kvartal. Däremot har skattebetalare som använder den elektroniska metoden för avräkningar med Skatteverket längre tid på sig att lämna en e-deklaration, eftersom senast den 25:e dagen i nästa månad eller kvartal.

De föreslagna ändringarna syftar till att standardisera tidsfristen för att lämna in moms-EU-deklarationer som gäller för alla, oavsett form för inlämning av deklarationen. Denna deadline ska gälla fram till den 25:e följande månad eller kvartal för både pappers- och elektroniska deklarationer.

Ändringarna syftar till att göra det lättare för skattebetalare att redovisa transaktioner inom gemenskapen. För närvarande finns det situationer där den skattskyldige senast den 15:e dagen i månaden inte kommer att kunna ta emot dokument som bekräftar till exempel WDT (art. 42.1.2 i momslagen), vilket följaktligen innebär att en given försäljning inte kan anses vara en transaktion inom gemenskapen och därmed redovisas. Då ska skattebetalaren inte visa det i avräkningarna för en viss månad som gemenskapsintern leverans på grund av bristen på grund (avsaknad av styrkande handlingar). Därför har han inte heller rätt att tillämpa 0% ICA-taxan. Först efter att ha mottagit relevanta bekräftelser bör den skattskyldige korrigera och visa transaktionen som en gemenskapsintern leverans av varor i den periodiska moms-7-faktureringsinformationen och inkludera den i moms-EU-deklarationen.

De föreslagna ändringarna gör det lättare för skattebetalarna och nästa steg att harmonisera nationella regler med bestämmelserna i EU-direktivet.