Dubblettfaktura och osäkra fordringar - Momsavdragsdatum

Servicekatt

Det händer ofta att köparen av varan inte får originalfakturan som saknas. I det här fallet kan du alltid ansöka om en dubblett. Det råder därför tvivel om både tidsfristen för avdrag för moms till följd av ett sådant dokument och metoden för att använda osäkra fordringar. Dubblettfaktura och avskrivning av osäkra fordringar – vi kommer att försöka diskutera dessa problem i artikeln nedan.

En dubblett av fakturan och tidpunkten för momsavdrag

Som anges i art. 106l i mervärdesskattelagen, om fakturan är skadad eller den skattskyldige eller tredje man som denne har bemyndigat att utfärda fakturor går förlorad, återutställer en faktura innehållande ordet "Duplicate" och utfärdandedatum:

  1. på begäran av köparen - i enlighet med uppgifterna i fakturan som innehas av skattebetalaren,

  2. i enlighet med uppgifterna i fakturan som köparen innehar.

När det gäller frågan om tidpunkten för avdrag för mervärdesskatten bör det framhållas att den skattskyldige i allmänhet gör ett sådant avdrag för den månad då skatteplikten för en viss transaktion uppstått och samtidigt har en faktura som dokumenterar de nedlagda utgifterna. .

Avdragsrätten för skatten kan därför endast utövas vid avräkningen för den period då tre villkor gemensamt är uppfyllda:

  • skatteplikt har uppkommit i förhållande till de köpta varorna och tjänsterna,

  • varorna och tjänsterna faktiskt köptes,

  • skattebetalaren har en faktura som dokumenterar denna transaktion.

Med hänsyn till ovanstående allmänna regel beror därför frågan om möjligheten att dra av moms från en dubblettfaktura på om den skattskyldige tidigare har mottagit originalfakturan, som senare förlorats eller skadats, eller om ett sådant original aldrig hade nått den kl. Allt. I det första fallet drogs momsen av på grundval av originalet, vilket innebär att det efterföljande mottagandet av ett duplikat endast bekräftar transaktionen och inte ändrar frågan om skatteavräkningen.

I den andra situationen fick den skattskyldige dock aldrig originalet, vilket innebär att han inte kunde utnyttja avdragsrätten. Som en följd av detta aktiveras detta alternativ i avräkningen för den månad då köparen fick en dubblett av fakturan.

Exempel 1.

Skattebetalaren köpte varorna i maj 2019. Han fick aldrig originalfakturan från säljaren. Det var först i juli 2020 som den fick dubbletten. Trots att skatteplikten uppstod i maj 2019 hade den skattskyldige ingen faktura på grundval av vilken han kunde utnyttja avdragsrätten. Ett sådant dokument kommer dock att vara ett duplikat som mottagits i juli 2020 och för denna period får den skattskyldige dra av den ingående skatten som följer av duplikatet. En aktiv momsbetalare får dra av den ingående skatten från dubblettfakturan, om han inte tidigare har fått originalfakturan.

Dubblettfaktura och avskrivning av osäkra fordringar – när förfaller det?

Låt oss först förklara mekanismen för avskrivning av osäkra fordringar. Om man tittar på denna struktur ur köparens perspektiv bör man hänvisa till innehållet i art. 89b mervärdesskattelagen. Reglerna som finns däri anger att i händelse av underlåtenhet att reglera det förfallna beloppet till följd av fakturan som dokumenterar leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster inom landets territorium inom 90 dagar från dagen för dess betalningsdatum som anges i avtalet eller på fakturan är gäldenären skyldig att korrigera det avdragna skattebeloppet som härrör från denna faktura. , i avräkningen för den period då 90.dagen från dagen för utgången av den betalningsfrist som anges i avtalet eller på fakturan. Bestämmelsen gäller inte om gäldenären har betalat det förfallna beloppet senast den sista dagen i den avräkningsperiod då den 90:e dagen från dagen för betalningens förfallodag löpte ut. Om det förfallna beloppet regleras efter rättelse, har den skattskyldige rätt att höja beloppet av den ingående skatten för den period då beloppet reglerats. Vid delbetalning kan den ingående skatten höjas för denna del. Enligt den antagna ändringen av PIT, CIT och schablonskatt på vissa inkomster som tjänats in av fysiska personer, kan avskrivningen av osäkra fordringar användas efter 30 dagars utebliven betalning, som löper ut från betalningsdagen. Sänkningen av fristen från 90 dagar till 30 dagar gäller skatteperioder då den skattskyldige har drabbats av negativa ekonomiska konsekvenser på grund av covid-19, som avses i covid-19-lagen. Därför ålägger denna mekanism köparen att korrigera den ingående skatten om han inte har gjort betalningen för varan/tjänsten, om det förfallna beloppet inte har betalats inom 90 dagar från dagen för utgången av den betalningsfrist som anges i avtalet eller på fakturan. Observera att en dubblettfaktura inte anger ett nytt betalningsdatum eftersom det är en kopia av originalfakturan. Hur ska man då relatera ovanstående bestämmelser till möjligheten till skatteavdrag från en dubblettfaktura?

Vid analys av innehållet i bestämmelserna bör det noteras att när det gäller avdragsrätten övertar duplikaten originalfakturans funktioner. Som vi redan har noterat ändrar det inte den ursprungliga betalningsdagen för fordringarna. Om duplikatet däremot överlåts efter ovan nämnda 90 dagar, måste köparen betala det förfallna beloppet för att skatten ska kunna dras. Annars gäller art. 89b i mervärdesskattelagen som är skyldig att rätta skatten.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Exempel 2.

Den skattskyldige köpte varan i januari 2019. Betalningsfristen enligt fakturan är den 20 februari 2019. Han fick inte originalfakturan, men dubbletten nådde honom först i juli 2019. Därför kan han dra av den ingående skatten för juli. Men på grund av att avdraget sker efter 90 dagar från dagen för betalningsfristens utgång ska den skattskyldige även betala fakturabeloppet. I annat fall får han korrigera den avdragna skatten. För att dra av moms från en dubblettfaktura som inkommit efter 90 dagar från förfallodagen måste köparen betala fakturaansvaret. I annat fall måste den ta hänsyn till reglerna om avskrivning av osäkra fordringar. I den här artikeln övervägde vi förhållandet mellan rätten att dra av moms från en dubblett av fakturan och institutet för osäkra fordringar. Sammanfattningsvis av våra slutsatser bör det noteras att skattskyldiga som drar av moms, i det beskrivna fallet, måste ta hänsyn till innehållet i art. 89b mervärdesskattelagen. Som ett resultat av detta, om duplikatet som ger rätt till avdrag tas emot efter den period som är skyldig att tillämpa osäkra fordringar, kommer avdraget att vara möjligt endast om fakturabeloppet regleras.