Fakturor genererade i PDF-format och skickade via e-post och ett giltigt dokument som bekräftar transaktionen

Servicekatt

INDIVIDUELL TOLKNING 1471 / NUR2 / 443-294 / 06 / ST 16 oktober 2012 Det första Masoviska skattekontoret i Warszawa

Baserat på artikel. 14a § 4 i anslutning till från 1 § i lagen av den 29 augusti 1997 - Skatteförordningen (dvs. 2005 års lagtidning, nr 8, punkt 60, i ändrad lydelse), efter att ha prövat ansökan om skriftlig tolkning beträffande omfattningen och tillämpningssättet av skattelagstiftningen beslutar chefen för det första masoviska skattekontoret i Warszawa, med beaktande av presenterade fakta och rättslig status, att erkänna partiets ståndpunkt som felaktig.

BERÄTTIGANDE

De fakta som Parten presenterat i ansökan visar att Bolaget har informerats av en utländsk entreprenör att det för att förenkla och förkorta fakturaleveransförfarandet har implementerats en teknisk lösning för att de ska kunna leverera fakturor via e-post. Från och med september 2006 kommer alla fakturor utställda av dem att skickas till Bolaget via e-post.

Med hänsyn till att det inte längre finns en skyldighet att sätta behöriga personers underskrift på fakturan, anser Bolaget att den föreslagna lösningen uppfyller kraven i momsreglerna och kan komma att accepteras av Skattebetalaren. Därför kommer fakturor som genereras i PDF-format och skickas via e-post att behandlas som ett giltigt dokument som bekräftar transaktionen.

Metoderna och villkoren för att utfärda och skicka fakturor i elektronisk form på Polens territorium har reglerats av bestämmelserna i finansministerns förordning av den 14 juli 2005 om utfärdande och sändning av fakturor i elektronisk form, samt om lagring och göra dessa fakturor tillgängliga för skattemyndigheten eller skatteinspektionsmyndigheten (Journal of Laws No. 133, punkt 1119). Enligt 3 § ovan nämnda i förordningen får fakturor utfärdas och skickas i elektronisk form, under förutsättning att mottagaren av fakturan har godkänt denna blankett i förväg, nedan kallad "acceptans". Godkännandet kan ske skriftligt eller i elektronisk form. Fakturor får utfärdas och skickas i elektronisk form tidigast från och med dagen efter den dag då fakturamottagaren har accepterat dem.

Enligt 4 § i ovan nämnda förordning får fakturor utfärdas, skickas och lagras i elektronisk form, förutsatt att äktheten av deras ursprung och integriteten hos deras innehåll garanteras:

  1. en säker elektronisk signatur i den mening som avses i art. 3 punkt 2 i lagen av den 18 september 2001 om elektronisk signatur (Journal of Laws No. 130, punkt 1450, med ändringar), verifierad med ett giltigt kvalificerat certifikat, eller
  2. genom elektroniskt datautbyte (EDI) i enlighet med ett avtal om den europeiska modellen för elektronisk datautbyte, där det ingångna avtalet som rör detta utbyte föreskriver tillämpning av förfaranden som garanterar äktheten av fakturans ursprung och uppgifternas integritet.

På grund av att fakturan i det aktuella fallet är utfärdad av en entreprenör från Europeiska Unionen, för att denne ska kunna skicka fakturor till Bolaget i elektronisk form gäller därför de villkor som anges i skattereglerna i den medlemsstat där han bedriver näringsverksamhet måste uppfyllas. Dessa regler bör överensstämma med EU:s regelverk, det vill säga rådets direktiv 2001/115/EG, som säger att bland annat villkoret för att utfärda och skicka fakturor på elektronisk väg, förutom att mottagaren accepterar denna form för att skicka fakturor, är att garantera äktheten av fakturornas ursprung och deras integritet.

Därför kommer enbart generering av en faktura av entreprenören i PDF-format och att skicka den via e-post till företaget inte vara tillräckligt för att behandla en sådan faktura som ett giltigt dokument som bekräftar transaktionen, eftersom de relevanta villkoren måste uppfyllas. Partens ställningstagande bör därför enligt skattekontorschefens mening i de framlagda fakta anses oriktig.

Denna bestämmelse avser endast de fakta som presenteras i ansökan och den rättsliga status som är tillämplig i detta faktiska tillstånd.