GTU 13 inom transporttjänster - när ska man använda?

Hemsida

Genom lagen om ändring av mervärdesskattelagen och vissa andra lagar infördes ändringar i mervärdesskattelagen som syftar till att förenkla redovisningsskyldigheten, inklusive skatt, genom att tidigare lämnade separata uppgifter om journalförda sammanslagningar i form av JPK_VAT och VAT-7 / Momsdeklarationer -7K. Enligt de nya lösningarna ersattes VAT-7 och VAT-7K deklarationer och uppgifter om journalerna med ett elektroniskt dokument JPK_VAT som totalt skickades i form av JPK_V7M eller JPK_V7K. Driver du ett företag relaterat till transporttjänster? I den här artikeln kommer vi att diskutera när man ska använda GTU 13-beteckningen i transporttjänster.

Rättslig grund för nya JPK

Delarna av den nya JPK_VAT specificeras i finansministerns förordning om den detaljerade omfattningen av uppgifter som finns i skattedeklarationer och register inom området skatt på varor och tjänster. Ovanstående rättsakt ändrades genom finansministerns föreskrifter om ändring av förordningen om den närmare omfattningen av uppgifter som finns i skattedeklarationer och register inom området skatt på varor och tjänster. Baserat på dessa regler utvecklades mönster av den logiska strukturen JPK_VAT i form av JPK_V7M och JPK_V7K. Därför finns det två JPK_VAT-varianter:

 • JPK_V7M för skattebetalare som bokför skatt på varor och tjänster på månadsbasis,

 • JPK_V7K för skattebetalare som betalar skatt på varor och tjänster kvartalsvis.

Märkning av GTU

Den nya JPK_VAT-filen införde skyldighet för säljare att märka vissa varor och tjänster med särskilda siffror. För utvalda varor angavs beteckningarna från "01" till "10", medan för utvalda tjänster - från "11" till "13".

Det bör framhållas att denna skyldighet åvilar endast säljarna. Köpare av varor och tjänster är således inte skyldiga att ange följande markeringar i de skickade JPK_VAT-filerna.

Förutom inhemska försäljningsfakturor måste skattebetalarna även ange GTU:

 • förskottsfakturor;

 • korrigeringsfakturor;

 • fakturor märkta "FP", d.v.s. utfärdade till kvitton till förmån för skattebetalarna;

 • begagnade varor för vilka användningen av dessa koder krävs;

 • vidarefakturering av tjänster (om den skattskyldige, som agerar i eget namn men till förmån för tredje man, deltar i tillhandahållandet av tjänster, förutsätts att den skattskyldige har tagit emot och tillhandahållit dessa tjänster själv);

 • export eller gemenskapsinterna leveranser (transaktioner med 0 % moms), t.ex. av bränslen;

 • export av tjänster, till exempel immateriella;

 • Engångsvoucher (SPV) fakturor.

Vi använder inte GTU-märkningar för:

 • köp, som hos den skattskyldige-köparen resulterar i avräkning av ingående och ingående skatt (t.ex. inomskatt eller import av tjänster);

 • samlad information om försäljning som inte dokumenterats med fakturor (även i en situation där det bara fanns ett sådant avslöjande under en given period);

 • justeringar av skatteunderlaget och utgående skatt, i enlighet med art. 89a § 1 och 4 mervärdesskattelagen;

 • samlade uppgifter om försäljningen antecknade i kassaregistret.

GTU 13-märkningar i transporttjänster

Enligt 10 § sek. 1 punkt 2 lit. c i finansministerns förordning om den närmare omfattningen av uppgifter som finns i skattedeklarationer och register inom området skatt på varor och tjänster, innehåller registerna beteckningarna "GTU 13" för tillhandahållande av transporttjänster och lagerhantering - Avsnitt H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Exempel 1.

Den skattskyldige driver ett transportföretag och tillhandahåller tjänster i landet. Det tillhandahåller dem främst för en stor transportör som underleverantör. Ska GTU 13 användas för de utfärdade försäljningsfakturorna i journalerna?

I detta fall utför den skattskyldige transporttjänster som ingår i katalogen över tjänster som ska betecknas som GTU 13. Den tillhandahåller transporttjänster som den sedan säljer till en större transportör.

GTU 13-beteckning inom transporttjänster – vilka typer av tjänster gäller det?

Nedan listar vi vilka specifika transporttjänster vi måste markera i journalen som GTU 13:

 • vägtransport av varor;

 • vägtransport av petroleumprodukter med tankfartyg;

 • vägtransport med fordon avsedda för transport av torrt bulkgods;

 • vägtransport med fordon utformade för att transportera levande djur;

 • vägtransport av gods i fordon som drivs av mänskliga muskler eller dras av djur;

 • vägtransport av gods med kylbilar;

 • vägtransport av andra vätskor och gaser med tankfartyg;

 • vägtransport med fordon utformade för transport av gods i containrar;

 • vägtransport av postförsändelser;

 • annan vägtransport av gods;

 • Uthyrning av lastbilar med förare;

 • flytttjänster för hushåll;

 • andra flytttjänster.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Exempel 2.

Företaget sysslar med flyttningar för privatpersoner. Den tillhandahåller endast tjänster till fysiska personer. I de flesta fall dokumenterar den skattskyldige försäljningen med hjälp av ett kassaregister. Det händer dock att han utfärdar en faktura för kvittot (på kundens begäran). Ska en sådan faktura också märkas med GTU 13-symbolen?

Ja, även i detta fall ska den skattskyldige märka fakturan GTU 13. Ovanstående märkning gäller även fakturor som utfärdats för kvitton.

Exempel 3.

Skattebetalaren driver en bussuthyrning. Nyligen bestämde han sig för att utöka sin verksamhet genom att hyra bussar med chaufför. Måste det betyda GTU 13 försäljningsfaktura i detta fall också?

I detta fall är bussuthyrning inte märkt som GTU 13. Bussuthyrning med chaufför bör dock märkas med GTU 13.

Exempel 4.

I september öppnade skattebetalaren ett företag som jobbar för posten – att leverera postförsändelser. Måste han i det här fallet märka GTU 13-försäljningsfakturorna?

När det gäller post- och budtjänster bör de vara kvalificerade i PKWiU 2015 i avsnitt 53 "Post- och budtjänster". Därför kvalificerar vi inte dessa tjänster som vägtransporter, vilket innebär att de inte behöver betecknas GTU 13. Vi utser inte GTU 13 för flyg-, järnvägs-, sjö- eller passagerartransporter – oavsett transportsätt.

Alla typer av transporter kräver inte en speciell etikett. Skattebetalaren bör noggrant kontrollera om de tillhandahållna tjänsterna ingår i katalogen över transporttjänster som anges i förordningen.

Sammanfattningsvis bör märkningen av GTU 13-transporttjänster inte kräva mycket kunskap från skattebetalarna. Typiska rederier behöver märka GTU 13 försäljningsfakturor i praktiskt taget de flesta fall.