Online affiliate-program - inkomstbeskattning

Servicekatt

Skattebetalarna börjar alltmer tjäna pengar på nätet. För detta ändamål går de med i olika typer av affiliateprogram. Emellertid ställer frågorna om deras ansvarighet, som praxis visar, problem för dem. De slutar ofta i en tvist med skattemyndigheten. Hur beskattas online affiliate-program?

Internet affiliate-program - hur gör man upp konton?

PIT-lagen innehåller i art. 10 sek. 1 katalog över inkomstkällor, vars inkomst är föremål för beskattning enligt de regler som anges för en viss inkomstkälla.

Med stöd av PIT-lagen är en korrekt klassificering av inkomsten av grundläggande betydelse för beskattningen av förvärvsinkomster. Det är också viktigt att avgöra om vi har att göra med affärer eller annan inkomstkälla när det gäller partnerskapsprogram online.

Med ekonomisk verksamhet avses enligt PIT-lagen förvärvsverksamhet:

  • tillverkning, konstruktion, handel, service,

  • som består i att söka efter, identifiera och utvinna mineraler från fyndigheter,

  • bestående i användning av saker och immateriella tillgångar

- bedrivs för egen räkning, oavsett dess resultat, på ett organiserat och kontinuerligt sätt, från vilket de erhållna intäkterna inte ingår i andra intäkter från de källor som anges i art. 10 sek. 1 punkten 1, 2 och 4-9 PIT-lagen.

Uthyrning av internetutrymme

Enligt bestämmelserna i PIT-lagen tolkades frågan om korrekt kvalificering av intäkter från att tillhandahålla utrymme för ersättning på webbplatsen av både skattemyndigheter och domstolsdomar. När annonsutrymme ställs till förfogande kan denna inkomst beskattas under två olika inkomstkällor, dvs.

  • icke-jordbruksverksamhet,

  • en separat inkomstkälla, som är leasing.

Skattemyndigheterna presenterade ett ställningstagande enligt vilket intäkterna från uthyrningen av lokaler absolut ska redovisas som intäkter från ekonomisk verksamhet.

Förvaltningsrätterna ansåg dock att om utrymmet inte hyrs ut som en del av en näringsverksamhet bör den ersättning som en fysisk person som förvaltar en webbplats får klassificeras som en inkomstkälla från arrende, hyresrätt eller andra liknande avtal ( 10 § 1 punkt 6 i lagen om inkomstskatt). Domstolarna angav att avtalet enligt vilket en enhet ger en annan enhet möjlighet att visa specifikt innehåll (vanligtvis reklam) på webbplatsen är ett icke namngivet kontrakt som liknar hyra eller leasing. Även om föremålet för ett sådant kontrakt varken är uthyrning av saker eller uthyrning av saker eller rättigheter, tas dock den virtuella enheten i bruk, vilket är en del av webbplatsens område.

En sådan position kan vi hitta bl.a i Högsta förvaltningsdomstolens dom den 9 mars 2012, aktref. II FSK 1548/10 eller Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 juni 2012, akt. II FSK 2485/10.

Med hänsyn till ovanstående domar meddelade finansministern den 5 september 2014 ett allmänt beslut, nr DD2 / 033/55 /KBF / 14 / RD-75000, där han bland annat anförde att:

(...) en fysisk person som tillhandahåller en plats på webbplatsen för att lägga upp innehåll av den karaktär bl.a. annonsering mot ersättning får inkomst från ett kontrakt av liknande karaktär som ett hyres- eller arrendeavtal. Intäkter på detta konto bör betecknas som källan till inkomster som avses i art. 10 sek. 1 punkt 6 PIT-lagen under förutsättning att de inte erhålls som ett led i näringsverksamhet. Inkomst från denna inkomstkälla är föremål för beskattning enligt allmänna principer, enligt den progressiva skatteskala som anges i art. 27 sek. 1 å PIT-lagen (...).

Granska intäkter

Det börjar bli populärt att publicera produktrecensioner på dina webbplatser som en del av affiliateprogram, för vilka webbplatsskapare får lämplig ersättning.

Intäktskällorna har räknats upp i art. 10 i PIT-lagen. I paragraf 1 punkt 9 i denna bestämmelse angavs andra källor.

Inkomst från den sk andra källor definieras i art. 20 stycket 1 i PIT-lagen. Enligt denna bestämmelse omfattar inkomster från andra källor särskilt: belopp som betalas efter döden av en medlem i en pensionsfond med obestämd tid till en person som utsetts av honom eller en medlem av hans / hennes närmaste familj, i den mening som avses i bestämmelserna om pensionsfondernas organisation och drift, belopp som erhållits från ett individuellt konto åldersskydd och utbetalningar från ett individuellt pensionsskyddskonto, inklusive sådana som görs till förmån för den berättigade vid spararens död, kontantförmåner från sociala försäkringar, underhållsbidrag, stipendier, andra subventioner (subventioner) än de som nämns i art. 14, tilläggsavgifter, utmärkelser och andra kostnadsfria förmåner som inte ingår i de intäkter som avses i art. 12-14 och 17.

Den formulering som används i denna bestämmelse anger särskilt att den endast innehåller en exemplarisk beräkning av intäkter, vilket innebär att kapitalvinster, som inte ingår i andra inkomstkällor, utgör intäkter som omfattas av denna bestämmelse.

Därför bör det övervägas att intäkterna från deltagande i onlineprogrammet för placering av recensioner bör klassificeras bland andra källor. Ett sådant ställningstagande bekräftades av direktören för skattekammaren i Katowice i skrivelse den 11 oktober 2016, aktref. IBPB-2-2 / 4511-676 / 16-1 / KRB, där vi kan läsa:

(...) inkomsten (inkomsten) som erhålls från deltagande i programmet som beskrivs i ansökan utgör, som Sökanden med rätta hävdar, inkomst från andra källor som avses i art. 10 sek. 1 punkt 9 i samband med art. 20 stycket 1 å personskattelagen (...).

Det ögonblick då inkomster från deltagande i Internetprogrammet uppstår kommer att vara det ögonblick då medlen lämnas till ditt förfogande, det vill säga oftast - ögonblicket för deras inverkan på kontot. Inkomsten ska visas i PIT-36-deklarationen som lämnas för ett visst beskattningsår och skatten på summan av den erhållna inkomsten ska beräknas enligt den skatteskala som anges i art. 27 sek. 1 PIT-lagen, d.v.s. beroende på summan av den totala inkomst som den skattskyldige har erhållit under ett visst beskattningsår, med hänsyn tagen till den första eller andra skattetröskeln, det vill säga 18 % och 32 %.