Kontroll av antimonopolmyndigheten - vad kan man förvänta sig?

Service

Antimonopolmyndigheten i Polen är byrån för konkurrens och konsumentskydd. Enligt art. 29 i antimonopollagen är det det centrala organet för statlig förvaltning som är behörigt i frågor om konkurrens och konsumentskydd. Dess verksamhet övervakas av statsministern. Kontrollen av själva monopolmyndigheten utförs av en av 9 organisatoriska enheter, de så kallade delegationerna.

Kontrollen av monopolmyndigheten är UOKiK:s uppgift

Office of Competition and Consumer Protection - UOKiK förkortat - ansvarar för att kontrollera att konkurrensen fungerar korrekt, med andra ord antitrustkontroll. En oanmäld inspektion av en antimonopolmyndighet kan upptäcka oegentligheter i avtal mellan företagare. Dessa är den så kallade samverkan mellan entreprenörer som på konstgjord väg reglerar marknadsaktiviteter. Detta är en motsägelse till principen om den fria marknaden, som antas i Polen.

Antitrustmyndigheten kan:

 • genomföra förklaringsförfaranden i ärendet, det vill säga i en situation där överträdelser har anmälts kan UOKiK vidta åtgärder för att kontrollera om anklagelserna har skälig grund

 • kontrollera att marknadsmonopolet inte bryts

 • kontrollera kontraktsmallar - om kontrakt med förbjudna klausuler inte har slutits

 • kontrollera att standardavtal inte kränker kollektiva konsumentintressen.

I artikel 47 i lagen om konkurrens och konsumentskydd anges i vilka fall ett förklaringsförfarande kan inledas.

1. Förfaranden inför byråns ordförande genomförs som förklaringsförfaranden, antimonopolförfaranden, förfaranden för att erkänna bestämmelser i ett standardavtal som olagliga eller förfaranden som rör förfaranden som kränker kollektiva konsumentintressen.

2. Det förklarande förfarandet kan föregå inledandet av antimonopolförfaranden, förfaranden för att erkänna bestämmelserna i ett standardavtal som olagliga eller förfaranden som rör förfaranden som kränker kollektiva konsumentintressen.

I vilka fall kan antimonopolmyndigheten kontrolleras?

UOKiK:s ordförande får inleda förklaringsförfarande ex officio om omständigheterna tyder på en möjlighet att bryta mot lagens bestämmelser, i frågor som rör en viss näringsgren, i frågor som rör skyddet av konsumentintressen och i andra fall där det är motiverat.

Förfarandet syftar till:

 • förhandsavgörande om det har skett brott mot bestämmelserna i lagen - myndigheten prövar om det finns skäl att utreda antitrustbrott

 • preliminärt fastställande av huruvida det har förekommit en intrång som motiverar att ett förfarande inleds om praxis som kränker kollektiva konsumentintressen

 • marknadsundersökning - bestämma strukturen för ett givet marknadsområde och graden av koncentration

 • avgöra om avsikten med koncentrationen inom ett visst område borde ha anmälts

 • avgöra om det har skett ett brott mot konsumenternas rättsskyddade intressen.

UOKiK har ett antal befogenheter som anges i lagen om konkurrens och konsumentskydd (2015 års lagtidning, punkt 184, med ändringar), inklusive:

 • möjligheten att ålägga företagaren att lägga fram uppgifter och handlingar av betydelse för det ärende som är under prövning

 • rätten att genomföra besiktning

 • rätten att göra husrannsakan.

Viktig!

Kontrollen får ske oavsett i vilket skede handläggningen är.

Kontroll av antimonopolmyndigheten och sökning

Befogenheterna för inspektörer och sökare är mycket lika. Som regel har husrannsakan sin rättsliga grund i straffprocesslagen (dvs. Journal of Laws of 1997, No. 89, punkt 555, i ändrad lydelse) och sker oberoende av den eftersöktes vilja. Sökarna har rätt att ingripa på egen hand, de kan bryta säkerheten (dvs dörrar, hänglås, lås, kassaskåp, hemliga rum). Däremot har kontrollen rätt att ta del av alla handlingar och granska alla moment som rör ärendet. Själva processen förutsätter dock samarbete från den granskade partens sida, och således sker kontrollen på den granskades verksamhetsställe, med dennes hjälp att hitta lämplig dokumentation och faktiskt i dennes närvaro.

Viktig!

En husrannsakan i företagets lokaler och saker får endast ske efter medgivande av Konkurrens- och konsumentskyddsdomstolen (SOKiK). Husrannsakan får ske inte bara i driftstället utan även i förvaltningsledamöternas lägenhet eller annan lokal, fastighet eller bil, om det finns skälig anledning att anta att bevis förvaras där.

Kontroll av antitrustmyndigheten – steg för steg

 1. Det första som ska göras vid en besiktning som utförs av monopolmyndigheten är att visa upp besiktningsbemyndigandet eller SOKiK-beslutet om sökning.

 2. Det andra steget är att instruera företagaren om hans rättigheter och skyldigheter.

Skyldigheten är till exempel att samarbeta under inspektionen genom ett aktivt förhållningssätt och hjälp, även så trivialt som att göra angivna kopior av dokument, förbereda register på externa enheter, t.ex. flash-enheter eller CD/DVD-skivor, tillhandahålla ett lämpligt utrymme för att utföra inspektionen, tillhandahålla internetanslutningar, telefon eller fax.

Uppmärksamhet!

Inspektören får registrera inspektionens förlopp, dessutom krävs inte den besiktade partens samtycke, utan endast informera denne om det.

Råd om antitrustkontroll

 1. Du behöver inte svara på alla frågor under besiktningen. Den kontrollerade enheten är skyldig att lämna information, men den behöver inte skingra myndighetens tvivel. Följaktligen måste han svara sanningsenligt på frågor, men behöver inte svara på suggestiva frågor.

 2. Den kontrollerade enheten kan också vägra att samarbeta inom den omfattning som ligger utanför föremålet för den utförda kontrollen. Ett sådant specialfall är en situation där kontrollen skulle kunna utsätta personer som inte har direkt anknytning till det kontrollerade fallet, t ex makar, ättlingar, ättlingar, släktingar, för straffansvar.

 3. Att inte hindra arbetet under inspektionen - fängsla inte tjänstemän, skapa inte onödig förvirring, dölj ingenting, de anställdas handlingar som utgör en manifestation av brott mot antimonopollag leder till ansvar från den enhet som ansvarar för att respektera bestämmelserna i konkurrenslagstiftningen av medlemmar i dess organisation. Det finns böter på upp till 50 miljoner euro för att hindra eller förhindra inspektionen.