Korrigering av kostnader i KPiR och avveckling av ekonomisk verksamhet

Servicekatt

Vid avveckling av verksamhet kan det hända att företagaren fortfarande har obetalda skulder på grund av inköp som gjorts inom ramen för företaget. Är det då föremål för en kostnadsjustering i enlighet med bestämmelserna om nedsättning av kostnader på grund av obetalda utgifter?

Korrigering av kostnader även för avvecklingsföretaget - till slutet av 2015!

Bestämmelserna om nedsättning av kostnader i samband med obetalda utgifter (kostnadsjustering) gäller även för skattskyldiga som lägger ner sin verksamhet enligt art. 24d stycket. 10 med hänvisning till art. 24d stycket. 1-9 å personskattelagen.

Art. 24d sek. 10 u.p.d.o.f.

Bestämmelserna i 1 mom. 1-9 gäller i tillämpliga delar, om den tidsfrist som avses i 1 mom. 1 eller 2 mom., förfaller efter avveckling av icke-jordbruksmässig ekonomisk verksamhet, avveckling av särskilda avdelningar för jordbruksproduktion eller övergång av beskattningsformen till en schablonbeskattningsform som anges i lagen om schablonbeskattning resp. i lagen den 24 augusti 2006 om tonnageskatt eller i förhållande till särskilda avdelningar jordbruksproduktion en ändring av reglerna för bestämmande av inkomst, men minskningen eller ökningen av de skattemässiga avdragsgilla kostnaderna eller ökningen av intäkterna sker för det beskattningsår då denna verksamhet eller särskilda avdelningar för jordbruksproduktion avvecklades, eller för beskattningsåret före det beskattningsår då ändringen i beskattningsformen ägde rum, eller ändring av reglerna för bestämmande av inkomst.

Om den skattskyldige har obetalda skulder gentemot entreprenörer vid tidpunkten för likvidationen bör han därför minska kostnaderna i enlighet med detta (göra kostnadsjusteringar), eller, om summan av kostnaderna inte räcker till för minskningen, öka intäkterna. Det gör den för det beskattningsår då likvidationen ägde rum.

KPiR-operatörer gör justeringar av kostnaderna i det fysiska lagret för likvidation - i slutet av 2015

Skattebetalare som för en förenklad skattebokföring i form av en intäkts- och utgiftsbok är skyldig att, i enlighet med finansministerns förordning av den 26 augusti 2003, upprätta och i boken införa en inventering av handelsvarornas beskaffenhet, grundläggande och hjälpmaterial (råvaror), halvfabrikat, pågående arbeten, färdiga produkter, brister och avfall m.fl. på dagen för verksamhetens avveckling.

En korrekt förberedd fysisk inventering bör värderas. Denna värdering tar hänsyn till inköps- eller anskaffningspriser för varor (eller marknadspriser, om de är lägre än inköps- eller anskaffningspriset). Viktigt är att det fysiska lagervärdet som fastställts på grundval av den antagna värderingsmetoden reduceras med obetalda skulder för inköp av varor som ingår i det fysiska lagret.

29 § i Finansdepartementets förordning om driften av KPiR

4a. Värdet av det fysiska lagret, värderat i enlighet med punkt 1. 1—4 och 7 §, minskas med det belopp varmed den skattskyldige har minskat kostnaden för att skaffa intäkter (ökade intäkter) enligt art. 24d inkomstskattelagen, om minskningen av de skattemässiga avdragsgilla kostnaderna (ökning av intäkterna) var relaterad till redovisningen av utgifter avseende handelsvaror, bas- och hjälpmaterial (råvaror), halvfabrikat, pågående arbeten, färdiga produkter, brister och avfall som omfattas av denna lista. Minskningen görs av den del av beloppet av minskningen av skattemässiga avdragsgilla kostnader (ökning av intäkter), som är hänförlig till handelsvaror, bas- och hjälpmaterial (råvaror), halvfabrikat, pågående produktion, färdiga produkter , brist och avfall som ingår i denna lista.

4b. Om för värdering av handelsvaror, bas- och hjälpmaterial (råvaror), halvfabrikat, pågående arbeten, färdiga produkter, brister och avfall, som omfattas av den fysiska inventeringen, andra värderingsprinciper, som föreskrivs i mom. 1—4 och 7 § får nedsättningsbeloppet inte vara högre än värdet av denna värdering.

4c. Bestämmelserna i 1 mom. 4A och 4b ska inte tillämpas om den skattskyldige före upprättandet av en fysisk inventering har ökat kostnaden för att skaffa intäkter i enlighet med artikel 4. 24 d inkomstskattelagen.

Om den som bedriver näringsverksamhet minskar värdet av det fysiska likvidationsinventariet med obetalda utgifter, som beaktas vid beräkningen av inkomsten (artikel 24.2), kommer han därför inte att ta med dem igen i skatteavräkningen, eftersom detta skulle leda till en överskattning av skatteunderlaget.

Art 24 sek. 2 u.p.d.o.f.

I fråga om skattskyldiga som har inkomst av ekonomisk verksamhet och bokför inkomster och utgifter är rörelseinkomsten skillnaden mellan inkomst i artens mening. 14 och kostnaderna för att erhålla ökat med skillnaden mellan värdet av det slutliga och initiala lagret av handelsvaror, bas- och hjälpmaterial (råvaror), halvfabrikat, pågående arbeten, färdiga produkter, brister och skrot, om värdet av det slutliga lagret är högre än värdet av det ursprungliga lagret, eller reducerat o skillnaden mellan värdet av det ursprungliga och slutliga lagret, om värdet av det ursprungliga lagret är högre.

Därför gäller kostnadsjusteringen vid tidpunkten för verksamhetens avveckling, men när det gäller kommersiella varor och material bör det beaktas att det beaktas vid fastställandet av värdet av likvidationens fysiska inventering avslutningsposter i skatteintäkts- och utgiftsboken, och inte bara i avräkningsåren.

Kostnadsjustering - förändringar sedan 2016

Från och med den 1 januari 2016 kommer bestämmelserna om korrigering av kostnader till följd av obetalda kostnader inom den lagstadgade perioden att upphöra att gälla - detta är en stor bekvämlighet för företagare, eftersom de inte kommer att behöva skriva av obetalda kostnader inom den lagstadgade tidsfristen .

Man bör dock komma ihåg att de nya reglerna endast kommer att gälla för utgifter som uppkommit under 2016 eller de som uppstått tidigare, men vars rättelsedatum redan är 2016. När det gäller utgifter i förhållande till vilka den skattskyldige gjort justeringar vid utgången av 2015 och betalat dem under 2016, bör de räknas in i kostnaderna igen enligt de gamla reglerna, det vill säga den dag då de betalades.