Momskorrigering efter beviljande av indirekt rabatt – hur gör man?

Servicekatt

Konkurrensen på marknaden gör att distributörer av varor försöker övertyga köpare om sina produkter. Ett av incitamenten att köpa är att ge rabatter till entreprenörer, som ska uppmuntra dem att köpa varor och minska deras slutliga inköpskostnad. Kontrollera när en momskorrigering är nödvändig efter att ha beviljat en indirekt rabatt!

Rabatt - vad är dess definition?

Bestämmelserna i mervärdesskattelagen definierar inte begreppet rabatt och därför bör detta begrepp i första hand tolkas med hjälp av en språklig tolkning.

Enligt Dictionary of the Polish Language (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 825) är rabatten rabatt, rabatt på det belopp som ska betalas för tilldelade varor, t ex vid köp av en stor mängd varor. Rabatten baseras således på sänkning av det tidigare överenskomna priset på varan eller tjänsten. Man skiljer på rabatter som beviljats ​​innan priset fastställdes och rabatter som beviljas efter att priset fastställdes. I ekonomisk praxis särskiljer vi rabatter:

 • direkt, d.v.s. tillhandahålls direkt till entreprenören som köper kommersiella varor från oss;

 • indirekt, det vill säga rabatter som ges till efterföljande köpare av varorna.

Vad är momspliktigt?

Enligt art. 5 sek. 1 i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (momslagen), som är föremål för beskattning med skatt på varor och tjänster:

 1. betald leverans av varor och betalda tjänster inom landets territorium,

 2. export av varor,

 3. import av varor till landets territorium,

 4. gemenskapsinternt förvärv av varor mot ersättning inom landets territorium,

 5. leverans av varor inom gemenskapen.

Genom varor, enligt art. 2 punkt 6 mervärdesskattelagen förstås det som saker och deras delar, samt alla former av energi.

I lagen finner vi en juridisk definition av försäljning. Försäljning är leverans av varor mot vederlag och tillhandahållande av tjänster mot betalning inom landets territorium, export av varor och gemenskapsintern leverans av varor (se artikel 2.22 i mervärdesskattelagen).

Genom leverans av de varor som avses i art. 5 sek. 1 punkt 1 ska förstås som överlåtelse av rätten att förfoga över godset som ägare (...). Tillhandahållande av tjänster är, i enlighet med art. 8 sek. 1 mervärdesskattelagen, varje tjänst som tillhandahålls en fysisk person, juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk person, som inte utgör leverans av varor i den mening som avses i art. 7. Dessutom är tillhandahållandet av tjänster också:

 1. överföring av rättigheter till immateriella tillgångar, oavsett i vilken form den rättsliga transaktionen utfördes;

 2. en skyldighet att avstå från att utföra en handling eller att tolerera en handling eller situation;

 3. tillhandahållande av tjänster i enlighet med en order från en offentlig myndighet eller enhet som agerar för dess räkning eller en order som härrör från lagen.

De ovan citerade bestämmelserna i mervärdesskattelagen anger att en tjänst ska förstås som varje tjänst som tillhandahålls en given enhet, vilket inte är en leverans av varor.

På grund av ovanstående bestämmelser bör termen tjänst (prestation) förstås som varje beteende till förmån för en annan person, vilket kan innefatta både en handling (att göra, göra något till förmån för en annan person) och att utelämna (inte göra, eller tolerera, stå ut med vissa tillstånd). Det bör noteras att tjänsten endast kommer att vara en sådan tjänst för vilken det finns en direkt konsument, varvid mottagaren av tjänsten åtnjuter en ekonomisk förmån.
Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Vad ingår i skatteunderlaget?

Enligt art. 29a stycket. 1 mervärdesskattelagen är beskattningsunderlaget allt som utgör betalning som varuleverantören eller en tjänsteleverantör har mottagit eller förväntas få för försäljning från en köpare, mottagare eller tredje part, inklusive mottagna subventioner, subventioner och andra betalningar av liknande karaktär som har direkt inverkan på priset på de varor eller tjänster som tillhandahålls av skattebetalaren.

Ovanstående grund inkluderar också:

 1. skatter, tullar, avgifter och andra avgifter av liknande karaktär, med undantag för skattebeloppet;

 2. sidokostnader, såsom provision, förpacknings-, transport- och försäkringskostnader, som debiteras av leverantören eller tjänsteleverantören till köparen eller mottagaren.

Den skattskyldige måste komma ihåg att inte allt är beskattningsunderlaget. Lagstiftaren, enligt artikel 29a mom. 7 å mervärdesskattelagen angav att beskattningsunderlaget inte omfattar följande belopp:

 1. utgör en prissänkning i form av en rabatt på förtida betalning;

 2. prisrabatter och rabatter som beviljas köparen eller mottagaren, beaktade vid försäljningstillfället;

 3. mottas från köparen eller kunden som en ersättning för dokumenterade utgifter som uppkommit för köparens eller kundens räkning och till förmån för köparen eller kunden och som tillfälligt har erkänts av den skattskyldige i de register som denne för skatteändamål.

Dessutom måste vi komma ihåg att i enlighet med artikel 29a (10) i momslagen reduceras skatteunderlaget med:

 1. belopp för rabatter och prissänkningar som beviljats ​​efter försäljningen;

 2. värdet av de returnerade varorna och emballaget, med förbehåll för paragraf 11 och 12;

 3. hela eller delar av den betalning som återbetalats till köparen som erhållits före försäljningen, om den inte skett;

 4. värdet av de återförda beloppen av subventioner, subventioner och andra utbetalningar av liknande art, som avses i mom 1.

Baserat på artikel. 29a stycket. 13 å mervärdesskattelagen i de fall som avses i 2 mom. 10 punkterna 1-3, skall nedsättningen av beskattningsunderlaget, i förhållande till det på fakturan angivna underlaget med angiven skatt, ske under förutsättning att den skattskyldige före fristen för att lämna skattedeklaration för den givna redovisningsperioden har som köparen av varan eller tjänstemottagaren har fått rättelsefaktura, bekräftelse på mottagandet av rättelsefakturan av köparen av varan eller tjänstemottagaren för vilken fakturan utfärdats. Att erhålla bekräftelse på mottagande av köparen av varan eller tjänstemottagaren av en korrigeringsfaktura efter tidsfristen för att lämna in skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod ger den skattskyldige rätt att beakta korrigeringsfakturan för den räkenskapsperiod då denna bekräftelse gjordes. erhållits.

Enligt art. 29a stycket. 14 å mervärdesskattelagen ska bestämmelsen i mom. 13 gäller i tillämpliga delar vid fel i skattebeloppet på fakturan och utfärdande av rättelsefaktura till fakturan där det högre skattebeloppet än det förfallna beloppet visas..

Momskorrigering efter beviljande av indirekt rabatt

För att illustrera problemet har momskorrigeringen efter beviljande av indirekt rabatt diskuterats med hjälp av ett exempel.

Exempel 1.

Företaget säljer livsmedelsprodukter som tillverkas som en del av sin verksamhet till enheter som är polska affärsjuridiska företag, specialiserade på partihandel. Därför säljer företaget varor till sina distributörer, distributörer återförsäljer produkter till enheter som bedriver detaljhandel - dessa är vanligtvis små och medelstora livsmedelsbutiker. Bolaget bedriver olika aktiviteter som syftar till att minska den faktiska kostnaden för inköp. För att öka sin konkurrenskraft beslutar företaget att ge rabatter till slutköpare, det vill säga livsmedelsbutiker. Rabatten är betalningen av en viss summa pengar till slutköpare. De rabatter som beviljas köpare utgör en de facto återbetalning av en del av priset på produkter som köparen köpt från distributören.

Mot bakgrund av den tidigare nämnda definitionen av rabatt bör det anses att vi i det beskrivna fallet har att göra med en nedsättning, det vill säga en avvikelse från det avtalade priset på varor från företagarens sida. Detta ersätter faktiskt en del av priset på varorna.

Enligt art. 86 sek. 1 å mervärdesskattelagen, i den mån varor och tjänster används för att utföra skattepliktig verksamhet, ska den skattskyldige som avses i art. 15 §, har rätt att minska den skatt som ska betalas med ingående skatt. Enligt art. 86 sek. 2 punkten 1 mervärdesskattelagen är beloppet av ingående skatt summan av de skattebelopp som följer av de fakturor som den skattskyldige tagit emot (...).

I artikel 88 tog lagstiftaren in begränsningar i rätten till avdrag för ingående skatt. Ett av fallen som begränsar rätten till avdrag för mervärdesskatt, enligt art. 88 sek. 3a punkt 2 mervärdesskattelagen, är transaktioner dokumenterade med en faktura som inte är skattepliktiga eller är undantagna från skatt.
Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

På grund av de presenterade fakta och tillämpliga lagbestämmelser bör det anges att om en given enhet, dvs. den slutliga köparen, till vilken företaget beviljar en viss summa pengar, får en återbetalning av en del av priset på det köpta varor, då kommer det för företagaren och för denna enhet att bli en reell sänkning av priset på varorna. Den som är berättigad att minska skatten är det företag som slutligen sålde till ett reducerat pris, det vill säga beviljade rabatt.

De belopp som betalats av bolaget är således inte relaterade till vederlaget. De belopp som köparna får, förutsatt att de uppnår en viss inköpsvolym, utgör således en indirekt rabatt.

I fakta angavs det att betalningen av rabatter inte innebär att köpare utför några tjänster för företaget, därför kommer det under dessa omständigheter inte att tillhandahållas tjänster till företagaren.

I samband med ovanstående kommer företagaren att minska beskattningsunderlaget och beloppet av skatten.I en sådan situation kommer den erlagda rabatten att bli en rabatt, en minskning av det pris som avses i art. 29a stycket. 10 punkt 1 mervärdesskattelagen och bolaget kommer att ha rätt att minska beskattningsunderlaget och det skattebelopp som ska betalas med beloppen av erlagda rabatter.