Ansökan om överbetalning - mall med diskussion

Ladda Ner

I praktiken händer det väldigt ofta att företagare hittar tidigare förlorade köpfakturor. Givetvis har de rätt att bokföra dem trots att tiden har gått, men i enlighet med bestämmelsernas ordalydelse kan moms regleras i den period då skatteplikten inträder hos säljaren (dock tidigast den dag mottagandet av fakturan) eller under två efterföljande räkenskapsperioder.

Om den lagstadgade tiden för avdrag för mervärdesskatt har löpt ut får den skattskyldige dra av moms på de fakturor som han har glömt, men för detta ändamål måste han gå tillbaka till den ursprungliga period då han fick fakturan. Efter bokföring av förfallna fakturor kommer det att ske ändringar i momsavräkningen då beloppet av ingående moms från kostnadsfakturor ökar, vilket minskar det faktiska skattebeloppet som ska betalas. Då är det nödvändigt att korrigera momsdeklarationen. Om företagaren redan har betalat skattebeloppet - uppstår en överbetalning i moms. Vad kommer härnäst?

Överbetalning i moms

Överbetalning i mervärdesskatt är enligt skatteförordningen beloppet av överbetald eller felaktigt inbetald skatt. Den är fastställd på allmänna principer, det vill säga så snart den skattskyldige har betalat skatten med ett högre belopp än det borde. Orsaken till en överbetalning i mervärdesskatt kan också vara en ändring, upphävande eller upphävande av ett beslut av en skattemyndighet, en dom från Författningsdomstolen (t.ex. förklara en bestämmelse grundlagsstridig) eller en dom från EG-domstolen.

Överbetalningen erkänns i regel inte ex officio. För att hitta det kan den skattskyldige skicka ett lämpligt brev - en ansökan om överbetalning, som han lämnar in tillsammans med rättelse av deklarationen. Dess formel är bifogad i artikeln.

Överbetalningen tillgodoräknas först till efterskottsskatten tillsammans med täckningen av skatteräntan för förseningen på ett proportionellt sätt. I det här fallet finns det ingen skyldighet att skicka in ett brev, eftersom det sker automatiskt. Kontoret fattar sedan beslut om sådan kvittning, mot vilken den skattskyldige har rätt att anföra besvär.

Om den skattskyldige har skulder av olika anledningar sker återbetalningen med början med den som uppkom först.

Ansökan om överbetalning

Vid beslut om återbetalning av för mycket betald eller felaktigt betald skatt bör en ansökan om överbetalning lämnas in till kontoret, varvid med hänvisning till art. 75 i lagen av den 29 augusti 1997 - Skatteförordningen (2012 års lagtidning, punkt 749, i ändrad lydelse) begärs deklaration av en överbetalning i moms i samband med att en rättelse av deklarationen lämnas. Begäran bör också innehålla en motivering.

I avsaknad av skyldigheter återbetalar skattekontoret skatten till skattebetalarens, betalarens eller indrivarens bankkonto, eller i form av kontanter, om de inte är skyldiga att ha ett bankkonto (såvida de inte begär återbetalning till en bankkonto).

Att ladda ned:

pdf
Ansökan om deklaration om överbetalning av moms.pdf Beskrivning: blankett för manuellt ifyllande doc
Ansökan om deklaration om överbetalning VAT.doc Beskrivning: redigering, utskrift, sparande

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

momsåterbetalning

Om korrigeringen av momsdeklarationen inte ger upphov till några tvivel, ska överbetalningen återbetalas inom:

  • 3 månader från datum för rättelse av deklarationen - om inget beslut om överbetalning har meddelats.

Om skattekontoret inleder ett skatteförfarande i samband med den begärda överbetalningen sker dock återbetalningen inom 30 dagar från dagen för beslut om överbetalning eller fastställande av dess belopp.

Överbetalningen i moms kan bestämmas av skattemyndigheten som en del av kontrollverksamheten, sedan görs återbetalningen inom 3 månader från det datum då tidsfristen för att göra en invändning från den skattskyldige löpte ut.

Kredit av överbetalningen till efterskott och framtida skulder

I avsaknad av skatteskulder och när rättelse av momsdeklarationen inte visar på några oegentligheter har den skattskyldige även rätt att lämna in en ansökan om tillgodoräknande av överbetalningen i moms mot framtida skulder. Skattemyndigheten gör sedan i enlighet med inlämnad ansökan en kreditering mot angivna framtida skulder. Samtidigt bör man komma ihåg att skattemyndigheten inte underrättar den skattskyldige om det faktiska utförandet av en sådan kvittning och därför för att få information om huruvida överbetalningen fysiskt har tillgodoräknats den aktuella skulden.

Överföring av skatteåterbäringen till bank eller kreditförening

Bestämmelserna om tillgodoräknande av den överbetalda skatten ska tillämpas på skatteåterbäringen. Den krediteras när deklarationen som visar återbetalningen lämnas in och överförs till det angivna kontot hos banken eller den kooperativa spar- och kreditföreningen som säkerhet för lånet som beviljats ​​av dessa institutioner, förutsatt att den dag då deklarationen som visar skatteåterbäringen lämnas in. , inga förfaranden förs mot den skattskyldige som skulle syfta till att fastställa eller fastställa storleken på skatteskulderna.

Skatteåterbäringen som ges till banken eller kreditföreningen har företräde framför:

  • kreditering av denna deklaration mot efterskottsskatt och aktuella skatteskulder som avslöjas efter inlämnandet av deklarationsdeklarationen,

  • beslag av anspråk på skatteåterbäring i utsökningsförfarande, inkommit till skattemyndigheten efter dagen för inlämnande av deklarationen som visar deklarationen.