Outnyttjade anläggningstillgångar och avskrivningar

Hemsida

Ibland, när du driver ett företag, kan vissa av dina anläggningstillgångar inte användas. Till exempel när det gäller produktionsmaskiner kan orsaken till detta vara en produktionsminskning. Det förekommer att anläggningstillgångar tillfälligt kan undantas från användning, men de är fortfarande företagets egendom. Därför uppstår frågan om outnyttjade anläggningstillgångar skrivs av? Kontrollera!

Tillfälligt outnyttjade anläggningstillgångar - avskrivningar

Avskrivning av en anläggningstillgång består i att skapa avskrivningar genom systematisk, planerad fördelning av dess initiala värde över en angiven avskrivningstid. Avskrivningen påbörjas tidigast efter det att anläggningstillgången tagits i bruk. Å andra sidan sker slutet av avskrivningen senast den:

  • anpassa värdet av avskrivningar eller amorteringar med det ursprungliga värdet på en anläggningstillgång, eller

  • destinationen för anläggningstillgången för likvidation, försäljning eller upptäckt av brist.

Bland de ovan nämnda fallen föreskrivs inte i PIT-lagen närmare föreskrifter om upphörande av avskrivningar i en situation där ett företag periodvis har outnyttjade anläggningstillgångar.

Det finns således inte skäl att upphöra med avskrivningar vid periodvis outnyttjade företagstillgångar.

Viktig!

Ett tillfälligt upphörande av användningen av en anläggningstillgång utesluter inte möjligheten att göra avskrivningar och klassificera dem som skattemässiga avdragsgilla kostnader.

Bland annat i det individuella beslutet av den 11 december 2009 (nr.

Därför är utgångspunkten som gör det omöjligt att göra avskrivningar på tillgångar att verksamheten upphör, vilket leder till att användningen av dessa komponenter kommer att upphöra. Det bör förstås som ett fullständigt övergivande av en viss typ av verksamhet, som ett resultat av att tillgångarna inte längre används. Tillfälligt upphörande av användningen av givna anläggningstillgångar är inte en utgångspunkt som motiverar upphörande av avskrivningar.

Ibland beror ett avbrott i användningen av en anläggningstillgång på att man måste demontera den och installera den någon annanstans. Direktören för skattekammaren i Poznań medgav i ett individuellt beslut av den 7 mars 2011 (ILPB4 / 423-343 / 10-2 / MC) att det tillfälliga upphörandet av användningen av givna anläggningstillgångar i syfte att överföra dem till en ny produktionshall är inte en premiss som motiverar att man upphör med att göra avskrivningsavskrivningar. I sammanfattningen av tolkningen kan vi läsa:

(...) att det för klassificeringen av de aktuella utgifterna som skattemässigt avdragsgilla kostnader är irrelevant att Bolaget för närvarande inte får intäkter från driften av nedmonterade maskiner och anordningar. Det är inte möjligt att konstatera att Bolaget har upphört att bedriva verksamhet i detta avseende. Anläggningstillgångar som är tillfälligt avbrutna har inte likviderats och står ständigt i beredskap för driftsättning.

Bolaget kan således göra avskrivningar på nedmonterade maskiner och apparater och ta med dem som skattemässigt avdragsgilla kostnader.

Därför bör man dra slutsatsen att den tillfälliga oförmågan att använda en anläggningstillgång på grund av dess skada, slitage eller haveri inte kräver att avskrivningarna upphör och inte leder till att sådana avskrivningar utesluts från skattemässiga avdragsgilla kostnader.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Outnyttjade anläggningstillgångar - inga avskrivningar

Enligt art. 22c punkt 5 PIT-lagen är avskrivning inte föremål för bl.a. anläggningstillgångar och immateriella tillgångar som inte används till följd av avstängning av ekonomisk verksamhet enligt bestämmelserna i företagarlagen eller upphörande av verksamhet där dessa komponenter använts. Dessa komponenter är inte föremål för avskrivning från och med månaden efter den månad då verksamheten avbröts eller avbröts.

Anläggningstillgångar är inte heller föremål för avskrivning vid fysisk likvidation, till exempel, föremål för avyttring eller överlåtelse i form av donation eller försäljning. I en av de ovan beskrivna situationerna är det absolut nödvändigt att sluta göra avskrivningar när anläggningstillgången förlorar sin status - med andra ord - från det ögonblick då den likvideras, säljs eller upptäcker sin brist.

Lagstiftaren förklarade inte exakt vad upphörandet av verksamheten innebär. Skattemyndigheterna har dock utvecklat en enhetlig ståndpunkt i detta avseende. De indikerar att det är ett fullständigt övergivande av en viss typ av verksamhet, vilket resulterar i att en given tillgång inte används. Dessa inkluderar de tillgångar som inte används på grund av omklassificeringen av företaget och upphörandet av den verksamhet där tillgångarna användes.

Ovanstående ståndpunkt bekräftas av Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I dom den 20 oktober 2011 har akten ref. II FSK 725/10 angav Högsta förvaltningsdomstolen att:

Användningen av begreppet "upphörande av den verksamhet i vilken dessa beståndsdelar använts" innebär enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening att det är fråga om en situation där den verksamhet i vilken en viss komponent använts har upphört, men kl. samtidigt fortsatte den skattskyldige att bedriva näringsverksamhet. En sådan situation möjliggör således fortsatta avskrivningar. Endast ett fullständigt upphörande av en viss typ av ekonomisk verksamhet (...) motiverar alltså att avskrivningarna upphör.