Svar på en talan i civilrättslig process

Service

Ett försvar mot ett anspråk i civilrättsliga förfaranden är det första, viktigaste och ofta, visar det sig, det enda sättet att försvara svaranden. Om vi ​​har fått en stämningsansökan från domstolen kan vi svara på den och detta brev blir ett så kallat svar på stämningen.

Vad är ett svar på ett krav i civilrättsliga förfaranden och hur mycket tid har vi på oss?

Den rättsliga regleringen beträffande bemötandet av yrkandemålet finns i civilprocesslagen (Lagtidningen 1964 nr 43 punkt 296), som är den grundläggande rättsakten som reglerar domstolsförfarandet i tvistemål. Svaret på yrkandet som en inlaga är avsett att påskynda förhandlingen och möjliggöra svarandens försvar. Tidsfristen för att besvara yrkandet bestäms av rätten, men den kan inte vara kortare än 14 dagar.

Svaromålet är avsett att ge en materiell hänvisning till kärandens argument. De dagar då sysslolöshet anses oskyldig är förbi. Målet med domstolen är att fastställa sanningen och lösa tvister rättvist. För att domstolen ska kunna avgöra målet på bästa sätt och döma korrekt är det därför nödvändigt att aktivt delta i rättegången, bland annat genom att lämna ett svar på yrkandet.

Civilrättsliga förfaranden är kontradiktoriska, vilket innebär att parterna i förfarandet är ansvariga för att bevisa sin rätt, passivitet orsakar en ogynnsam lösning av tvisten. Utöver bestämmelserna och bevisningen tar domstolen även hänsyn till de omständigheter som parterna har lagt fram i yrkandet och svaret på det. Tack vare lämplig argumentation av vår ståndpunkt i breven kan konflikten komma att lösas innan rättegången inleds i domstol.

Underlåtenhet att svara på ett yrkande i civilrättsliga förfaranden - vad orsakar passivitet?

Om en part inte tillhandahåller bevis för att bekräfta sina uttalanden kommer domstolen inte att begära dem ex officio, och den kommer inte heller att ifrågasätta motpartens uttalanden.

För det fall att en part inte kommenterar motpartens uttalanden kan rätten - med beaktande av utgången av hela förhandlingen - komma fram till att dessa omständigheter har medgetts. Underlåtenhet att behandla alla uttalanden från motparten är ett misstag som görs både av personer som agerar för egen räkning och av professionella företrädare.

Artikel 230 i civilprocesslagen

När en part inte kommenterar motpartens uttalanden om fakta, kan domstolen, med beaktande av resultatet av hela förhandlingen, erkänna dessa fakta som erkända.

 • underlåtenhet att avge utlåtanden och bevismotioner med anledning av yrkandemålet, vars ingivande förordnats av rätten, kan leda till att senare ingivna utlåtanden och bevismotioner åsidosätts.

Art 207 § 6 i civilprocesslagen

Rätten utelämnar sena utsagor och bevis, om inte parten styrker att den inte utan egen förskyllan har redovisat dem i yrkande, svaromål eller ytterligare förberedelseskrivelse eller att prövningen av försenade utsagor och bevis inte fördröja prövningen av ärendet eller att det föreligger andra exceptionella omständigheter.

Svar på ett yrkande i civilrättsliga förfaranden - hur skapar man det?

Svaret på yrkandet kan baseras på två positioner:

 1. erkännande av fordran - svaranden erkänner alla kärandens krav och instämmer i den version av händelser som presenteras av honom.

 2. ifrågasätter kravet helt eller delvis - svaranden erkänner inte kravet helt eller delvis och håller inte med om den version av händelser som käranden presenterar. I ett sådant fall är det nödvändigt att bevisa att motpartens uttalanden är felaktiga, tillsammans med relevant bevis.

När man utarbetar ett svar på yrkandemålet bör man komma ihåg att det är en inlaga. När du formulerar det är det nödvändigt att följa de formella kraven:

 1. beteckning på den domstol till vilken brevet är adresserat (namn och efternamn eller namn på parterna, uppgifter om deras företrädare och advokater)

 2. beteckning på typ av brev - svar på reklamationsmeddelandet

 3. presentation av fakta

 4. behandla kärandens anspråk och de angivna bevisen

 5. hänvisar till målsägandens påståenden och lägger fram bevis som bekräftar hans egen ståndpunkt

 6. rapportera förfrågningar om förhandlingens gång, t.ex. avvisande av fordran, kalla vittnen och sakkunniga till förhandlingen, genomföra en inspektion, beordra att till förhandlingen överlämna handlingar i motpartens besittning, som behövs för att ta bevis eller föremålet av inspektionen

 7. utbyte av bilagor (dokument, kontoutdrag, utskrifter av e-postmeddelanden och annat - för att bekräfta positionen)

 8. signatur

Den korrekta utarbetandet av svaromålet innebär att det innehåller all tänkbar information som stödjer vår ståndpunkt, vilket förklarar motsägelsen med de bevis som käranden lagt fram. Underlåtenhet att nämna minst en uppgift som kan vara till hjälp i ärendet utesluter möjligheten att rapportera den vid ett senare tillfälle, såvida det inte är sannolikt att det inte redovisats i yrkandet, i svaromålet eller i ytterligare brev utan fel, eller att med beaktande av sena utsagor och bevis inte kommer att fördröja prövningen av ärendet eller att andra synnerliga omständigheter inträffat.

Vi lämnar ett svar på yrkandemålet till den domstol där målet är anhängigt och från vilket vi fått yrkandet. Den måste lämnas in i samma form som den togs emot. I de flesta fall kommer det att vara ett brev som uppfyller kraven i art. 126 i civilprocesslagen, och i det förenklade förfarandet och i det europeiska småmålsförfarandet, bör svaret på yrkandemålet lämnas på ett officiellt formulär som finns tillgängligt vid domstolarna och på justitieministeriets webbplats.

Avgift för svar på ett yrkande i tvistemål

Svaret på yrkandet är inte belagt med rättegångsavgift.