Ersättning för övertagande av del av fastighet för genomförande av väginvestering på PIT-marken

Servicekatt

På grund av utvecklingen av väginfrastrukturen ingår vissa fastigheter som ägs av privata enheter i planeringen av nya väginvesteringar. Berörda myndigheter (beroende på väginvesteringens art) underrättar sedan om inledande av förfarande enligt lagen den 10 april 2003 om särskilda regler för beredning och genomförande av investeringar på allmän väg beträffande utfärdande av bl.a. ett tillstånd för genomförande av en väginvestering. Givetvis sker förvärv av sådan fastighet eller del därav mot en lämplig avgift. Beror ersättningen på detta sätt på övertagande av en del av fastigheten beskattningsbar? Svaret finns nedan.

Genomförande av en väginvestering - rättslig grund

Innan en viss väginvestering påbörjas måste åtgärder vidtas för att få mark för deras konstruktion.

Enligt art. 11 a lagen om särskilda regler för beredning och genomförande av investeringar på allmän väg, vojvoden i förhållande till riks- och vojvodskapsvägar eller utförande av uppdrag på statsförvaltningens område, starost i förhållande till poviat och gmina vägar. , meddela beslut om tillstånd för genomförande av en väginvestering på begäran av behörig handläggare dyrt.

Beslutet om tillstånd för genomförande av en väginvestering omfattar särskilt utpekande av fastigheter eller dess del, enligt matrikelregistret, av fastigheter som övergår i statskontorets eller den berörda kommunala enhetens egendom (artikel 11f (1) (6) i ovannämnda lag).

Baserat på artikel. 12 sek. 4 å lagen om särskilda regler för beredning och genomförande av investeringar inom området allmänna vägar, fastigheter eller delar därav, som avses i art. 11f stycket. 1 punkten 6 i lagen i fråga blir av lag:

  1. ägs av Statskontoret i förhållande till riksvägar;

  2. ägs av relevanta lokala myndigheter i förhållande till vojvodskap, poviat och kommunala vägar - den dag då beslutet om tillstånd för genomförande av en väginvestering blir slutgiltigt.

Enligt art. 12 sek. 4 a ovannämnda lag meddelas beslutet om fastställande av ersättningsbeloppet för den fastighet som avses ovan av den myndighet som har meddelat tillståndet för genomförande av väginvesteringen.

Ersättning för fastigheter utgår till befintliga fastighetsägare, eviga brukare av fastigheter och personer med begränsad äganderätt därtill.

Ersättningsbeloppet bestäms enligt fastighetens skick den dag då beslutet om tillstånd för genomförande av en väginvestering meddelades av första instans och efter dess värde den dag då ersättningsbeloppet meddelades. är bestämd.

Ersättning för övertagande av del av fastighet och personskatt

Beräkningen av de inkomstkällor som anges i art. 10 sek. 1 punkt 9 PIT-lagen är endast ett exempel. Ovanstående katalogs öppna karaktär bevisas av det faktum att inkomstkällorna på grundval av PIT också kan vara "andra källor". Därför bör denna kategori omfatta alla intäkter som inte anges i punkterna 1-8.

Alla ersättningar, även om de utgör inkomst, är dock inte föremål för PIT.

Enligt art. 21 sek. 1 punkten 21 PIT-lagen, inkomst som erhålls genom ersättning som utgår enligt bestämmelserna om fastighetsförvaltning eller av försäljning av fastighet för ändamål som motiverar dess expropriation och av försäljning av fastighet i samband med att köparen utövar Förköpsrätten är fri från inkomstskatt, enligt fastighetsförvaltningsbestämmelserna; detta gäller inte fall då ägaren till den fastighet som avses i första meningen förvärvat dess egendom inom 2 år före inledandet av expropriationsförfarande eller försäljning av fastighet mot en avgift som är minst 50 % lägre än ersättningsbeloppet. erhållits eller försäljningspriset av fastigheten för ändamål som motiverar dess expropriation eller i samband med utövande av förköpsrätten.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Även om i det ovan nämnda bestämmelsen saknar en lydelse om ersättning för övertagande av del av fastighet för genomförande av väginvestering, enligt art. 12 sek. 5 å lagen om särskilda regler för beredning och genomförande av investeringar på allmän vägs område för att bestämma storleken på och utbetalningen av den ersättning som avses i mom. 4 a § ska bestämmelserna om fastighetsförvaltning gälla i tillämpliga delar. Därför bestäms och betalas ersättning för övertagande av en del av fastighet för genomförande av en väginvestering enligt lagen om fastighetsförvaltning, därmed är den befriad från PIT-skatt.

Som angetts av direktören för den nationella skatteinformationen i det individuella skatteutslaget av den 10 augusti 2020, 0115-KDIT2.4011.487.2020.1.HD: "Enligt art. 112 stycket. 1 å lagen den 21 augusti 1997 om fastighetsförvaltning tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på fastighet som är belägen, med förbehåll för art. 122a, art. 124 sek. 1b, art. 124b, art. 125 och art. 126, inom områden som i lokalplanerna anvisats för allmänna ändamål eller för fastigheter, för vilka beslut har meddelats att bestämma placeringen av en allmän investering.

Enligt art. 6 punkt 1 ovan nämnda lagen omfattar allmänna ändamål i lagens mening bl.a. anvisa mark för allmänna vägar, cykelvägar och vattendrag, byggande, underhåll och utförande av byggnadsarbeten för dessa vägar, kollektivtrafikanläggningar och anordningar samt för allmänna kommunikationer och signalering.

Överlåtelsen av äganderätten till Statskontoret eller en kommunal enhet sker den dag då beslutet om expropriation av fastigheten vinner laga kraft (121 § 1 mom. i ovan nämnda lag).

Av ovanstående bestämmelser följer att expropriation av fast egendom avsedd för byggande av allmän väg utgör expropriation för allmänna ändamål. Den exproprierade ägaren har rätt till ersättning, vars regler för bestämmande och utbetalning framgår av fastighetsförvaltningslagen ”.

Undantaget som avses i art. 21 sek. 1 punkt 29 PIT-lagen syftar till att säkerställa skyddet av fastighetsägarens intressen när det – oavsett dennes vilja – sker ett ingrepp i äganderätten som består i att beröva ägaren denna rätt eller begränsa den. Denna situation rör bl.a. nödvändigheten att sälja fastigheten på grund av den planerade expropriationen i samband med genomförandet av allmänna mål. Huruvida fastigheten kommer att säljas enligt ett civilrättsligt avtal som ett led i processen att förvärva fastigheter för offentliga ändamål som omfattas av den offentliga upphandlingen eller genom expropriation saknar betydelse för omfattningen av det aktuella undantaget. Den grammatiska och målmedvetna tolkningen av ovannämnda Bestämmelsen ger utrymme för antagandet att inkomsten från försäljning av fastigheter för allmänt ändamål med anknytning till uppförande av elnät som erhållits innan ett expropriationsförfarande inleddes kommer att vara skattefria, med förbehåll för den begränsning som anges i andra meningen i art. 21 sek. 1 punkt 29 PIT-lagen.

Man kan inte instämma i uppfattningen att den skattebefrielse som föreskrivs i art. 21 sek. 1 punkt 29 u.p.d.o.f. dess tillämpningsområde omfattar ekonomiska resurser som utgör det pris som erhålls vid försäljningen mot vederlag av fastighetsägaren enligt art. 13 sek. 3 i 2003 års lag om särskilda regler för beredning och genomförande av investeringar på allmän väg som kvarstår efter expropriation ("kvarvarande egendom”) - Högsta förvaltningsdomstolens dom i Warszawa den 28 juli 2016, II FSK 1766/14.

Ovanstående dom gäller en situation där den nuvarande ägaren har beslutat att sälja den återstående del av fastigheten som inte kommer att tas i beslag i syfte att genomföra en väginvestering till ett kommunalt organ. Då det belopp som betalas på grundval av köpekontraktet, den sk av restfastigheten inte är undantagen från PIT som ersättning för övertagande av en del av fastigheten för genomförande av en väginvestering.

Exempel 1.

Jan är ägare till en tomt med en yta på 20 ar. I förhållande till hans fastigheter utfärdades väginvesteringstillstånd. Den lokala myndigheten angav att den tog över 17 ar och att Jan fick ersättning för detta fragment av fastigheten till ett belopp av 100 000,00 PLN. Jan bestämde sig för att sälja de återstående 3 tunnlanden till det lokala förvaltningsorganet på grund av att det är en liten bit mark och den förlorade sin ekonomiska betydelse för honom. Han slöt ett avtal med en lokal myndighet om att sälja 3 ar mark för ett belopp av PLN 10 000,00. Är det belopp som erhållits för försäljning av en del av fastigheten (PLN 10 000,00) undantaget enligt art. 21 sek. 1 punkt 29 i PIT-lagen?

Intäkter som erhålls vid försäljning enligt civilrättsligt avtal av den del av fastigheten som återstår efter expropriation omfattas inte av undantaget som avses i art. 21 sek. 1 punkt 29 PIT-lagen kan ett civilrättsligt avtal vars verkan är att sälja "restfastigheten" inte likställas med ett köpeavtal för ändamål som motiverar expropriation. Det är ägaren som bestämmer sig för att sälja "resterna" genom att ingå ett civilrättsligt kontrakt. Eftersom återstående del av fastigheten (”resterna”) inte kommer att exproprieras genom beslut, är det inte fråga om några ändamål som motiverar expropriation vid försäljningen, eftersom själva expropriationen skett tidigare.