Beskattning av bidrag till PPK inom ramen för arbetstagarens inkomst

Service

Medarbetarkapitalplanen ska vara en chans att få högre pension i framtiden. Programmet lanserades i oktober 2019 och är ett alternativ till den nuvarande pensionsplanen för anställda. PPK innebär periodiska ekonomiska bidrag - finns det en beskattning av bidrag till PPK i detta fall? Är bidrag till PPK anställdas inkomst?

Vad är PPK?

Employee Capital Plan är ett sätt att spara under anställning. Pengarna som samlas in under PPK ska höja pensionen i framtiden. Regeln är enkel - ju tidigare vi börjar spara under detta program, desto större blir pensionsförmånen i framtiden.

Deltagande i PPK sker i kraft av själva lagen. Detta gäller alla personer som är anställda på grundval av:

  • anställningskontrakt,
  • ett agenturavtal,
  • fastställt mandatkontrakt, samt
  • utarbetningskontrakt (detta gäller även ledamöter i förvaltningsråd, medlemmar i jordbruksproduktionskooperativ eller lantbruksföreningskooperativ).

Deltagande i PPK är dock inte obligatoriskt. Om den anställde inte vill dra nytta av denna lösning måste de helt enkelt lämna in en lämplig förklaring om utträde från programmet. Denna deklaration är giltig i 4 år och kan förnyas. Bidrag ska tas ut tills den anställde fyller 60 år.

Beloppet för bidrag som betalas enligt PPK

Besparingar från PPK kommer från tre källor:

  • från den anställdes bidrag,
  • från arbetsgivaravgifter,
  • från bidrag som staten betalar.

Anställda som deltar i Employee Capital Plan måste donera 2 % av sin månatliga brutto ersättning. Det finns också möjlighet att betala ytterligare en tilläggsavgift på samma belopp (det är därför möjligt att den anställde beslutar sig för att bidra med totalt 4 % av den erhållna bruttomånadslönen).

Vi bör dock komma ihåg att när det gäller att uppnå den lägsta nationella lönen kan ovanstående regler ändras. Med minimilönen är det månatliga bidraget till PPK från 0,5 till 2 %, förutsatt att en given person inte får från olika källor under en given månad ett belopp som överstiger 120 % av minimilönen för arbete.

Exempel 1.

Den anställde är anställd på grundval av ett anställningsavtal och tjänar en bruttolön på 2 800 PLN per månad. Deltar i Employee Capital Program. Beloppet för hans månatliga bidrag till PPK kommer att vara PLN 56 (PLN 2 800 × 2 % = PLN 56). Naturligtvis kan den anställde lägga undan större bidrag, som kommer att uppgå till högst 112 PLN per månad (2 800 PLN × 4 % = 112 PLN).

Exempel 2.

Den anställde är anställd under ett 3/4-tidsanställningsavtal och tjänar en bruttolön på 2 600 PLN. Deltar i Employee Capital Program. Han kan bestämma storleken på sitt månatliga bidrag till PPK (från 0,5 % till 2 %) – det lägsta bidraget i hans fall kommer därför att vara PLN 13 (PLN 2600 × 0,5 % = PLN 13), och det högsta PLN 52 ( 2600 × 2 % = PLN 52).

Arbetsgivaren betalar avgifter till PPK med 1,5 % av den anställdes bruttolön, med möjlighet att betala ett tilläggsbelopp på upp till 2,5 % av den anställdes lön.

Staten betalar ett årligt bidrag på 240 PLN, där det första är något högre och uppgår till exakt 250 PLN.

Beskattning av bidrag till PPK

Att skjuta upp bidrag enligt PPK är förenat med en skatteplikt. Inbetalningar ingår inte i beräkningen av sociala avgifter, däremot beskattas de som inkomst av anställningsförhållandet.

Art 12 sek. 1 å personskattelagen
Intäkter från tjänsteförhållandet, anställningsförhållandet, läxor och ett kooperativt anställningsförhållande är alla typer av kontanta betalningar och det monetära värdet av naturaförmåner eller motsvarande, oavsett finansieringskälla för dessa betalningar och förmåner, i synnerhet: grundlöner, ersättning för timmar övertid, olika typer av traktamenten, utmärkelser, motsvarigheter för outnyttjad ledighet och eventuella andra belopp, oavsett om deras belopp är fastställt i förväg, samt för den anställde uppkomna kontanta förmåner, samt värdet av annan obetald förmåner eller delvis utbetalda förmåner”.

Bidrag till PPK som arbetstagaren gör beräknas och samlas in på dagen för utbetalningen av hans ersättning. När det gäller en arbetsgivare är det annorlunda - avgifter till PPK beräknas också på dagen för utbetalning av anställdas ersättningar, dock sker deras indrivning (eller mer exakt, betalning till PPK) fram till den 15:e dagen i månaden efter den månad då bidragen beräknades och samlades in.

Exempel 3.

Den anställde får ersättning för arbete den 10:e varje månad. Bidrag till PPK, som överförs av den anställde, kommer att beräknas och samlas in den 10:e dagen i månaden (dvs. den dag lönen betalas ut). Den dagen ska arbetsgivaren även beräkna storleken på avgifterna till PPK i förhållande till arbetstagaren. Deras faktiska betalning till PPK kan dock ske senast den 15:e dagen i följande månad.

Beskattningen av avgifter till PPK gäller därför endast löntagaravgifter som betalas av arbetsgivaren. Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Ögonblicket för uppkomsten av inkomst från bidrag till PPK

Beskattning av bidrag till PPK är – som ni ser – obligatorisk, men när exakt sker det? Bestämmelserna i personskattelagen kommer att vara till hjälp i detta avseende.

Art 11 sek. 1 å personskattelagen
Inkomst är de pengar och kontantvärden som erhållits eller ställts till den skattskyldiges förfogande, samt värdet av mottagna naturaförmåner och andra kostnadsfria förmåner, erkännande av den anställdes inkomst i form av värdet av bidrag till PPK finansierade av arbetsgivaren kommer att ske i månaden efter den månad då betalningarna gjordes av arbetsgivaren beräknat”.

Med andra ord uppstår inkomsten från betalningar som görs under Employee Capital Program när bidragen faktiskt överförs till PPK. Kom dock ihåg att denna regel endast gäller avgifter som betalas av arbetsgivaren. Ovanstående ståndpunkt bekräftades även av finansdepartementet den 1 juli 2019.

Beskattning av en anställd på grund av bidrag till PPK

Gäller även anställdas bidrag till PPK samma regler? Det visar sig att den anställde inte behöver oroa sig för beskattning på detta område. Liksom i fråga om bidrag som betalas av staten omfattas de inte heller här av personskattelagen.

Art 21 sek. 1 å personskattelagen
"Följande är undantagna från beskattning med inkomstskatt:
(a) beloppen för de årliga subventionerna och välkomstbidragen till personalkapitalplanerna;
b) belopp som erhållits som ersättning enligt villkoren i art. 85 sek. 4 och art. 86 sek. 2 i lagen om personalkapitalplaner (d.v.s. återlämnande av medel som ackumulerats på PPK-kontot eller till arvingarna, på begäran av den avlidne PPK-deltagarens make);
c) inkomst från deltagande i personalkapitalplanen i samband med:
- samla in pengar på kontot i personalkapitalplanen av en PPK-deltagare,
- betalning av medel som ackumulerats i personalkapitalplanen, i de fall som anges i art. 97 sek. 1 lagen om personalkapitalplaner (inklusive betalning för en PPK-deltagare efter att deltagaren fyllt 60 år), med förbehåll för art. 30a stycket. 1 punkt 11a och 11b,
- överföra betalning av medel som ackumulerats i personalkapitalplanen;
d) uttag från ett termsparkonto eller ett terminlåningskonto som avses i art. 80 sek. 2 och art. 102 stycket. 3 i lagen om personalkapitalplaner, med förbehåll för art. 30a stycket. 11e och 11f".

PPK och skatter

Beskattning av avgifter till PPK gäller avgifter som finansieras av arbetsgivaren. Dessa avgifter är skattepliktiga anställdas inkomster (men bidrag från den anställde och staten är skattebefriade). I praktiken innebär det att en förskottsinbetalning av inkomstskatt ska dras av och tas ut från den anställdes ersättning (detta görs på samma sätt som att innehålla förskottsskatt på utbetald ersättning).