Moms 2014 (del 1) - Momsskatteplikt 2014 del II

Servicekatt

I samband med genomförandet av de bestämmelser som följer av ändringen i mervärdesskattelagen bör det erinras om att skatteplikt för närvarande enligt de allmänna reglerna inträder vid leverans av varor eller utförande av en tjänst. I lagen föreskrivs dock undantag från de allmänna reglerna. Några av dem har redan beskrivits i del 1, andra kommer att citeras nedan.

Elförsörjning, teletjänster, allmännyttiga tjänster, uthyrning och leasing

I den grupp av verksamheter för vilka skattepunkten uppstår vid datumet för utfärdandet av fakturan urskiljdes följande:

 • leverans av el, värme eller kyla samt ledningsgas,

och tjänster:

 • telekommunikation och radiokommunikation,

 • uthyrning, leasing, leasing eller tjänster av liknande karaktär,

 • skydd av personer och tjänster för säkerhet, övervakning och förvaring av egendom,

 • permanenta juridiska och kontorstjänster,

 • distribution av el, värme eller kyla samt ledningsgas,

 • relaterad till behandling och leverans av vatten genom vattenförsörjningsnät (36.00.20.0),

 • relaterad till handel med vatten som levereras genom vattennät (36.00.30.0),

 • relaterat till bortskaffande och rening av avloppsvatten (ex 37),

 • relaterat till insamling av återvinningsbart icke-farligt avfall (38.11.1),

 • relaterat till insamling av icke-farligt avfall som inte kan återvinnas (38.11.2),

 • relaterad till infrastruktur avsedd för transport av icke-farligt avfall (38.11.6),

 • relaterat till insamling av farligt avfall (38.12.1),

 • relaterad till infrastruktur avsedd för transport av återvinningsbart farligt avfall (38.12.30.0),

 • relaterad till behandling av icke-farligt avfall för slutligt omhändertagande (38.21.10.0),

 • relaterat till bortskaffande av icke-farligt avfall (38.21.2),

 • relaterat till behandling av annat farligt avfall (38.22.19.0),

 • relaterat till neutralisering av radioaktivt avfall och annat farligt avfall, med undantag för avfallshanteringstjänster, radioaktivt (upparbetning av bränslen och avfall) (PKWiU ex 38.22.21.0)

 • relaterat till dekontaminering och rengöring (39.00.1),

  Online tips

  Driver du ett företag och har frågor?

  Dra nytta av expertråden från Entreprenörsguiden

  Onlinerådgivning för företag

 • andra relaterade till sanering och specialiserade föroreningskontrolltjänster (39.00.2),

 • sopsopning och snöröjning (81.29.12.0),

 • andra sanitära (81.29.13.0).

Skatteplikten för ovan nämnda verksamhet inträder därför vid utfärdandet av fakturan (i detta fall utfärdas den senast vid betalningsfristen), och inte som vid allmänna regler - vid tidpunkten för tjänsten. Det finns dock ett undantag.

När den skattskyldige inte har utfärdat fakturan eller har utfärdat den för sent, inträder skatteplikt vid utgången av betalningsfristen (artikel 19a.7).

Exempel 1.

En företagare hyr ut en kiosk till en annan företagare. I hyresavtalet står det att förfallodagen är den 20:e i månaden. Företagaren för mars utfärdade en faktura den 15 mars.

Hyresvärdens skatteplikt kommer att uppstå:

15 mars, då en faktura har utfärdats för det datumet.

Exempel 2.

Företagaren hyr en lägenhet som en del av sin verksamhet. I hyresavtalet föreskrivs att betalningsdagen infaller den 10:e varje månad från föregående månad. Den 8 mars betalade hyresvärden det förfallna beloppet. Hyresvärden utfärdade en faktura den 10 mars.

Hyresvärdens skatteplikt kommer att uppstå:

10 mars, enligt art. 19a stycket. 8, utgör dessa tjänster ett undantag för vilket mottagandet av hela eller delar av betalningen innan skatteplikten inträder inte föranleder skatteplikt.

Exempel 3.

Som en del av verksamheten hyr företagaren ett lager i februari. I hyresavtalet föreskrivs att betalningsdagen infaller den 10:e varje månad från föregående månad. Företagaren utfärdade en faktura för den 15 februari.

Hyresvärdens skatteplikt kommer att uppstå:

Den 10 mars, eftersom betalningsfristen löpte ut detta datum, var den skattskyldige skyldig att utfärda en faktura den dagen.

Det speciella ögonblicket då skatteplikten uppstår kommer inte att gälla när de ovan nämnda tjänsterna (telekommunikation, leasing, permanenta juridiska tjänster) utgör import av tjänster, till vilka principerna i art. 28b mervärdesskattelagen.

Efter ändringarna i bestämmelserna i mervärdesskattelagen 2014 finns det fortfarande en grupp verksamheter för vilka skatteplikten är nära kopplad till datumet för utfärdandet av fakturan.

Skatteplikt i transporttjänster

Efter EU-domstolens dom förlorade transporttjänster status som tjänster för vilka ett särskilt skatteställe inrättats. År 2014 gäller den allmänna skattepunkten för transporttjänster. Därför redovisas intäkter för momsändamål som regel vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.

Import av varor

Olika förfaranden finns för import av varor från tredjeländer och olika för inköp som görs på grundval av gemenskapsinterna förvärv av varor.

Import av varor från tredje land

Skatteplikten uppstår på grundval av samma principer som tidigare - vid skapandet av en tullskuld, som är direkt följd av art. 19a punkt 9.

När å andra sidan en tullskuld uppstår ska art. 201-216 i gemenskapens tullkodex:

Art 201 sek. 1 och 2

1. En tullskuld vid import uppstår till följd av:

a) övergång till fri omsättning av varor som omfattas av importtullar

eller

b) hänföra sådana varor till förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar.

2. Tullskulden ska uppstå när tulldeklarationen godkänns.

De undantag som avses i lagen bör dock beaktas:

 • när varorna hänförs till tullförfarandet för bearbetning under tullkontroll, uppstår skatteplikten för import av varor när varorna hänförs till detta förfarande,

 • vid hänförande av varorna under tullförfarandet av: tullager, tillfällig införsel med total befrielse från importtullar, aktiv förädling enligt suspensionssystemet, transitering eller tullgodkänd behandling eller användning - införa varorna i en frizon eller frizon lager, om avgifter tas ut på dessa varor eller avgifter av liknande karaktär - inträder skatteplikten för import av varor vid betalningen av dessa avgifter.

WNT

Mervärdesskattelagen anger i detalj när skatteplikten uppstår vid gemenskapsinterna förvärv av varor.

Art 20 sek. 5

Vid gemenskapsinternt förvärv av varor uppstår skatteplikten vid utfärdande av en faktura av den skattskyldige för mervärdesskatt, dock senast den 15:e dagen i månaden efter den månad då varorna är föremål för gemenskapsinterna förvärv gjordes (...).

Online tips

Driver du ett företag och har frågor?

Dra nytta av expertråden från Entreprenörsguiden

Onlinerådgivning för företag

Eftersom köparen är skattskyldig vid gemenskapsinterna förvärv av varor är det ytterst viktigt att presentera transaktionen den dag då skatteplikten uppstod enligt bestämmelserna. En företagare som importerar varor från EU-länder bör vara särskilt uppmärksam på:

 • datumet för utfärdandet av fakturan från en utländsk entreprenör,

 • leveransdatum och den period då den 15:e dagen i månaden efter leveransmånaden för varorna löper ut.

Exempel 1.

En aktiv momsbetalare registrerad för moms-EU-ändamål köpte varorna från en entreprenör från Tyskland. Varorna togs emot den 27 januari 2014. En vecka efter mottagandet av varorna skickade leverantören en faktura med utfärdandedatum 2014-02-01.

Skatteplikten på grund av mervärdesskatt hos köparen av varan uppstod vid utfärdandet av fakturan, det vill säga den 2014-02-01.

Exempel 2.

Varor köpta från en brittisk leverantör. Leveransen skedde den 23 januari 2014. Säljaren försenade utfärdandet av fakturan. Följaktligen mottogs fakturan av köparen den 15 mars med utfärdandedatum den 28 februari 2014.

Skatteplikten för mervärdesskatt hos köparen av varan inträdde den 15 februari 2014, eftersom den lagstadgade fristen löper ut denna dag, dvs. den 15:e dagen i månaden efter den månad då varorna som är föremål för gemenskapsinternt förvärv var levereras.

Försäljning av varor utomlands

Olika regler kommer att gälla för att fastställa när en skatteplikt uppstår vid försäljning till entreprenörer från tredje land, och olika i fallet med leveranser av varor till entreprenörer från EU.

Vi uppmuntrar dig att läsa nästa delar av cykeln:

Moms 2014 (del 1) - Momsskatteplikt 2014 del OCH

Moms 2014 (del 1) - Momsskatteplikt 2014 del III

Momsskatt 2014 (del 2) - Ändring av definitionen av beskattningsunderlaget

Momsskatt 2014 (del 3) - Ändringar i bestämmelserna om avdragsrätt för ingående skatt vid inköp

Moms 2014 (del 4) - Ändringar i reglerna för utfärdande av fakturor

Moms 2014 (del 5) - Övriga ändringar i moms

Momsskatt 2014 (del 6) - Momsskatt vid avräkning av bilar 2014.

Momsskatt 2014 (del 7) - Leverans av begagnade varor 2013 - 2014

2014 moms (del 8) - Känsliga varor från oktober 2013