Moms (del 2) - momspliktig verksamhet, del OCH

Servicekatt

Momsskatt förekommer i de flesta av de kommersiella transaktioner vi genomför dagligen. Även om konsumenten som sysslar med matärenden inte nödvändigtvis behöver veta exakt hur de beskattas, bör företagaren vara väl insatt i den momspliktiga verksamheten.

En detaljerad katalog över momspliktiga verksamheter finns i art. 5 å mervärdesskattelagen. Enligt den är skatt på varor och tjänster föremål för:

 • leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i hela landet,
 • import av varor till landets territorium,
 • export av varor,
 • gemenskapsinternt förvärv av varor mot ersättning inom landets territorium,
 • leverans av varor inom gemenskapen.

Dessa aktiviteter är momspliktiga oavsett om de utförts i enlighet med de villkor och former som anges i lag.

Dessutom, på grund av särdragen hos platsen för skatteavräkning, förekommer bland de momspliktiga verksamheterna även import av tjänster och leverans av varor, för vilka köparen är skattskyldig. Man bör dock komma ihåg att det är fråga om särskilda verksamheter som inte självständigt räknas upp bland skattepliktiga verksamheter.

Leverans av varor och tjänster som tillhandahålls inom landets territorium som momspliktig verksamhet

Leverans av varor mot vederlag ska förstås som överlåtelse av rätten att som ägare förfoga över godset. Dessutom anses följande vara leverans av varor mot betalning:

 • överlåtelse på uppdrag av en offentlig myndighet eller enhet som agerar på uppdrag av sådan myndighet eller överlåtelse på grund av äganderätt till varor mot ersättning,
 • leverans av varor på grundval av ett leasing-, hyres-, leasing- eller annat avtal av liknande karaktär som ingåtts för en viss tid eller ett försäljningsavtal med uppskjutna betalningsvillkor, om avtalet föreskriver att det till följd av normala händelser enligt detta avtal eller vid betalning av den sista delbetalningen kommer äganderätten att överföras,
 • frigivning av varor på grundval av ett kommissionsavtal: mellan en kommissionär och en kommissionär, samt frisläppande av varor av en kommissionär till en tredje part;
 • överlåtelse av varan till uppdragsgivaren av kommissionären enligt kommissionsavtal, om kommissionären var skyldig att köpa varan för uppdragsgivarens räkning;
 • upprättande av en samägd bostadsrätt till en bostad, upprättande av en samäganderätt till en bostad och omvandling av en bostadsrätt till en bostadsrätt till en bostadsrätt, samt upprättande, för en medlem i bostadsrättsförening, säräganderätt till bostad eller lokal för annat ändamål och överlåtelse till medlem i bostadsrättsförening äganderätt av lokaler eller äganderätt till enfamiljshus.

Vad mer, bland de aktiviteter som anses vara en betald leverans av varor, kan vi också nämna:

 • överföring eller konsumtion av varor för skattebetalarens eller dess anställdas personliga ändamål, inklusive tidigare anställda, delägare, aktieägare, aktieägare, medlemmar i kooperativ och deras hushållsmedlemmar, medlemmar av juridiska personers styrande organ, medlemmar av föreningen,
 • alla andra obetalda överföringar av varor, särskilt donationer

- om den skattskyldige var berättigad att helt eller delvis reducera skatten med beloppet av den ingående skatten på denna verksamhet.

Varje tjänst som tillhandahålls mot en avgift till en fysisk person, juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk person som inte utgör en leverans av varor enligt ovan, inklusive:

 • överföring av rättigheter till immateriella tillgångar, oavsett i vilken form den rättsliga transaktionen utfördes,
 • en skyldighet att avstå från att utföra en handling eller att tolerera en handling eller situation,
 • tillhandahållande av tjänster i enlighet med en order från en offentlig myndighet eller enhet som agerar för dess räkning eller en order som följer av lagen,
 • tillhandahållande av tjänster kostnadsfritt, annat än tillhandahållande av varor för personliga ändamål för den skattskyldige eller dess anställda, inklusive tidigare anställda, delägare, aktieägare, aktieägare, medlemmar i kooperativ och deras hushållsmedlemmar, medlemmar av juridiska personers styrande organ, medlemmar av föreningen och alla andra kostnadsfria tillhandahållande av tjänster, om de inte är relaterade till att driva ett företag, och den skattskyldige var berättigad att minska den skatt som skulle betalas med beloppet av ingående skatt på inköp av varor och tjänster relaterade till dessa tjänster, helt eller delvis.

Import och export av varor och momsbeskattning

Enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen ändrad 2013, förstås import av varor som import av varor från ett tredjelands territorium till Europeiska unionens territorium.

Å andra sidan definieras export av varor som leverans av varor som skickas eller transporteras från ett land utanför Europeiska unionens territorium av:

 • leverantör eller för dennes räkning, eller
 • en köpare etablerad utanför landets territorium eller för dess räkning, med undantag för varor som exporteras av köparen själv i syfte att utrusta eller tillhandahålla fritidsbåtar och turistflygplan eller andra transportmedel för privata ändamål

- om exporten av varor utanför Europeiska unionen är certifierad av det tullkontor som anges i tullbestämmelserna.

Beskattning av moms på gemenskapsinterna förvärv av varor

Definitionen av ett gemenskapsinternt förvärv av varor avser förvärvet av rätten att som ägare förfoga över de varor som till följd av leveransen sänds eller transporteras till en annan medlemsstat än den från vilken avsändningen eller transporten påbörjats av eller på uppdrag av leverantören, köparen av varan. Sådana aktiviteter inkluderar bland annat:

 • export av varor från landets territorium (det land där den skattskyldige är etablerad) till en annan medlemsstats territorium,
 • en skattskyldigs förflyttning av varor som tillhör hans företag från landets territorium till en annan medlemsstats territorium.