Diskretionär bonus och reglerad bonus - skillnader

Service

En arbetsgivare som betalar ut bonus till anställda och är bunden av tillkomsten av ersättningsbestämmelserna ska reglera förutsättningarna för att få bonus av anställda i bestämmelserna. Fastställandet av dessa villkor avgör storleken på förmåner som den anställde får. Bestämmelsen i ersättningsreglementet om återbäring påverkar underlaget för semesterlön, sjuklön, semesterersättning och sjukpenning.Diskretionär bonus och reglerad bonus vad är skillnaden?

Bonusens egenskaper

Bonusar som beviljas anställda är indelade i två grupper - lagstadgade bonusar och diskretionära bonusar. Själva namnet ”regulatorisk bonus” utgör inte skäl för att erkänna bonusen som en komponent som tilldelas på grundval av regelverket. Villkoren under vilka det beviljas spelar en viktig roll.

Den lagstadgade bonusen är en del av ersättningen, som betalas ut efter att den anställde uppfyller villkoren för att få den. Villkoren bör specificeras i detalj i företagsbestämmelser eller direkt i anställningsavtalet. Kraven för utbetalning av bonus måste vara specifika och mätbara så att den anställdes uppfyllelse kan verifieras och kontrolleras.

Viktig!

Rätten att tilldela en lagstadgad bonus till en anställd beror inte på arbetsgivarens gottfinnande.

En anställd som uppfyller kriterierna för att få en bonus kan göra anspråk på den, samt kräva utbetalningen i domstol.

Ersättningsbestämmelserna bör innehålla detaljerade villkor för beviljande av lagstadgad bonus, inklusive:

  • bonusbeloppet,

  • regelbundenhet i dess tilldelning,

  • den subjektiva omfattningen av anställda som har rätt att få det,

  • objektiva och kontrollerbara villkor som en anställd måste uppfylla för att vara berättigad till en reglerad bonus,

  • fastställande av den situation i vilken den anställde kommer att berövas bonusen eller den situation som kommer att resultera i sänkning av bonusen,

  • ange sättet att bevilja bonusar.

Huruvida en viss del av ersättningen är en lagstadgad bonus avgörs inte av enbart det faktum att villkoren för att bevilja den finns med i ersättningsbestämmelserna. Det viktigaste är att tilldelningen av bonus inte ska vara beroende av arbetsgivarens gottfinnande.

Den diskretionära bonusen är en del av lönen som betalas ut efter arbetsgivarens gottfinnande. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma till vem och med vilket belopp och under vilken period den skönsmässiga återbäringen ska beviljas. När det gäller en diskretionär bonus anger bestämmelserna inte tydliga villkor som en anställd måste uppfylla för att få en diskretionär bonus, kriterierna för dess tilldelning och dess storlek. Alla dessa faktorer är upp till arbetsgivarens gottfinnande. En diskretionär bonus kan utgå till en utvald anställd eller en grupp anställda för att utföra uppgifter som arbetsgivaren bedömer förtjäna bonus.

Diskretionär bonus och semesterersättning

Vid fastställandet av semesterlöneunderlaget beaktas ersättning och andra förmåner från anställningsförhållandet med undantag för bl.a. engångsbetalningar, inte fortlöpande betalningar för fullgörandet av en viss uppgift eller för specifika resultat av arbetet, d.v.s. med undantag för utmärkelser och diskretionära bonusar, som är av sådan karaktär.

Bonus och sjukpenning

När du bestämmer underlaget för sjuklöne bör du följa reglerna om underlaget för sjukpenning. Vid beräkning av sjukpenning ingår enligt lagen om ersättning inte bl.a. de delar av ersättningen som arbetstagaren enligt bolagsrätten behåller rätten till under sjukdomsperioder och som utgår för dessa perioder. Om ersättningsbestämmelserna innehåller en bestämmelse enligt vilken utbetalningen av bonus minskas proportionellt för sjuktiden, bör därför denna del beaktas vid beräkning av sjukunderlaget.