Bekräftelse av rättelsefakturan

Hemsida

Finns det fortfarande ett villkor för köparen att få bekräftelse på mottagandet av korrigeringsfakturan? Vid rättsliga transaktioner finns möjlighet att utfärda en rättelsefaktura, som bör utfärdas vid vissa omständigheter som anges i lagen, men rättelsefakturan ska inte förväxlas med en rättelsenota, som har en annan tillämpning än den rättande. faktura. Det är värt att kolla upp detta ämne.

Lagen om skatt på varor och tjänster, från och med 1 januari 2021, vad gäller rättelsefakturan, har ändrats något, men låt oss förklara hur det ligger till, om det fortfarande finns ett villkor för att få bekräftelse på mottagandet av rättelsefakturan senast. köparen.

Rättningsfaktura - relevant information

Fakturahandlingen är en redovisningshandling, samtidigt som den ligger till grund för köparen av varan eller tjänsten att dra av ingående skatt.

Den ingående skatten är det belopp som följer av fakturan, och rätten att reducera den förfallna skatten uppstår inte utan att ha mottagit fakturan.

Lagstiftaren har föreskrivit flera fall då en rättelsefaktura kan utfärdas. Enligt art. 106j mervärdesskattelagen, där efter utfärdande av faktura:

 1. ett prisavdrag beviljades i form av en rabatt som avses i art. 29a stycket. 7 punkt 1,

 2. rabatter och prisavdrag beviljades, som avses i art. 29a stycket. 10 punkt 1,

 3. varor och förpackningar återlämnades till skattebetalaren,

 4. köparen har fått ersättning för hela eller delar av den betalning som avses i art. 106b stycket. 1 poäng

 5. priset har höjts eller det har skett ett fel i priset, skattesatsen, skattebeloppet eller någon annan post på fakturan

- den skattskyldige utfärdar en korrigerande faktura.

Lagstiftaren angav också hur korrigeringsfakturan skulle se ut och vilka delar den skulle innehålla. Rättningsfakturan ska innehålla:

 1. orden "KORRIGERA FAKTURA" eller ordet "RÄTTELSE";

 2. löpnummer och utfärdandedatum;

 3. uppgifter som finns på den faktura som korrigeringsfakturan avser:

  1. anges i art. 106e stycket. 1 poäng 1-6,

  2. namn (typ) på varor eller tjänster som är föremål för rättelse;

 4. anledningen till korrigeringen;

 5. om korrigeringen påverkar en ändring av skatteunderlaget eller beloppet av skatten - beloppet för skattebaskorrigeringen respektive beloppet för korrigeringen av utgående skatt, uppdelat på belopp relaterade till enskilda skattesatser och skattebefriad försäljning ;

 6. i andra fall än de som anges i punkt 5 - det korrekta innehållet i de korrigerade posterna.

Regler som gäller till och med 31 december 2020.

I de fall skatteunderlaget reduceras med:

 1. belopp för rabatter och prissänkningar som beviljats ​​efter försäljningen;

 2. värdet av de returnerade varorna och emballaget, med förbehåll för paragraf 11 och 12;

 3. hela eller delar av den betalning som återbetalats till köparen som erhållits före försäljningen, om den inte skett;

Nedsättningen av skatteunderlaget, i förhållande till det på fakturan angivna underlaget med angiven skatt, görs under förutsättning att den skattskyldige före tidsfristen för inlämnande av skattedeklaration för den angivna räkenskapsperioden har erhållit, under vilken köparen av varan eller tjänstemottagaren fått en rättelsefaktura, bekräftelse på mottagandet av fakturan korrigering av köparen av varan eller den kund för vilken fakturan utfärdats.

Att erhålla en bekräftelse på mottagandet av köparen av varan eller tjänstemottagaren av korrigeringsfakturan efter tidsfristen för att lämna in skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod ger den skattskyldige rätt att beakta korrigeringsfakturan för den räkenskapsperiod då denna bekräftelse gjordes. erhållits.

Det följer av ovanstående att i slutet av 2020 var det nödvändigt att bekräfta mottagandet av korrigeringsfakturan av köparen. Särskild vikt bör här läggas vid själva bekräftelsen av mottagandet av korrigeringsfakturan av köparen, vilket ger den skattskyldige (säljaren) rätt att sänka den utgående skatten i den aktuella momsavräkningen (se Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 12, 2017, I FSK 1374/15, CBOSA).

Ett exempel på en mottagningsbekräftelse kan vara den sk en retur från Poczta Polska, innehållande datum för mottagandet av korrigeringsfakturan av mottagaren eller en skriftlig mottagandeförklaring av fakturan (det kan också vara i form av ett e-postmeddelande, eftersom det inte fanns någon tidigare formulering av motivering i detta avseende.

Föreskrifter som gäller från 1 januari 2021.

Från och med den 1 januari 2021 är det formella villkoret att erhålla bekräftelse på mottagande av rättelsefaktura av köparen i princip slopat, så att utfärdad rättelsefaktura kan regleras/visas.

För närvarande görs minskningen av skatteunderlaget, i förhållande till det underlag som anges i fakturan med den angivna skatten, för den räkenskapsperiod under vilken den skattskyldige utfärdat en rättelsefaktura, förutsatt att den dokumentation som denna skattskyldig innehar visar att han samtyckt med köparen av varan eller mottagaren av minskningen av beskattningsunderlaget för leverans av varor eller tjänster som anges i korrigeringsfakturan och dessa villkor har uppfyllts, och fakturan är förenlig med den dokumentation som finns.

Om den skattskyldige under den beskattningsperiod under vilken rättelsefakturan har utfärdats inte har den dokumentation som avses i första meningen, reduceras beskattningsunderlaget för den beskattningsperiod då det inhämtats.

Ovanstående ändring, även om det inte kräver en bekräftelse på mottagandet av en korrigerande faktura, innehåller ändå vissa villkor, vars uppfyllande är beroende av rätten att sänka skatteunderlaget.

Enligt art. 29a stycket. 13 § mervärdesskattelagen kommer nedsättningen att vara möjlig, under förutsättning att: av den dokumentation som denna skattskyldig förfogar över framgår att denne har kommit överens med köparen av varan eller tjänstemottagaren om villkoren för att sänka beskattningsunderlaget för tillhandahållande av varor eller tjänster specificerade i korrigeringsfakturan och dessa villkor är uppfyllda och fakturan överensstämde med dokumentationen.

Om du vill sänka skatteunderlaget bör du vara säker på att uppdragsgivaren faktiskt gör det ovan nämnda har dokumentationen, och de överenskomna rättelsevillkoren har uppfyllts.

Vad förändrar detta för skattebetalarna? Nåväl, frågan om att ha dokumentation har inte specificerats av lagstiftaren, därför bör av säkerhetsskäl alla åtgärder som visar att arrangemang har gjorts, t ex underteckna ett ramavtal eller varje gång via e-post, vidtas. Bevis som kommersiella dokument, inklusive bilagor till kontrakt, kommersiell korrespondens, betalningskvitton, ersättningar etc., som bekräftar att båda parter i transaktionen känner till och accepterar de nya, ändrade villkoren för transaktionen, kommer också att bli betydande.

Finns det några övergångsbestämmelser?

Inget behov av att ha en bekräftelse på mottagande av en korrigeringsfaktura av köparen av varan eller tjänstemottagaren gäller för skattebetalare i förhållande till fakturor utfärdade från 1 januari 2021. Vid korrigerande fakturor ("i minus" och "i" plus") utfärdat före 1 januari 2021 och inte avgjorts före detta datum, gäller de befintliga reglerna.

När det gäller företagare som vill tillämpa de nuvarande lösningarna, baserat på skyldigheten för utfärdaren av fakturan att få en bekräftelse på mottagandet av köparen av korrigeringsfakturan och de därtill hörande bestämmelserna om skyldighet att minska den ingående skatten i den nuvarande lydelsen finns det en sådan möjlighet i slutet av 2021, förutsatt att valet är tillämpning av de befintliga lösningarna kommer att avtalas skriftligen mellan leverantören av varor eller tjänster och deras köpare innan den första korrigerande fakturan utfärdas 2021.

Rättslig grund

 • Regeringens förslag till lag om ändring av lagen om skatt på varor och tjänster och lagen - Banklag, blankett nr 718.

 • Lag av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster, Journal of Laws 2020.106, d.v.s.

Material utarbetat av teamet av "Tak Prawnik".

Ägaren till varumärket "Tak Prawnik" är BZ Group Sp. Zoo.