Klagomål om återbetalning av ersättningsfordon - mall med diskussion

Ladda Ner

Många människor kan inte föreställa sig livet utan bil. Vi känner att vi är dömda till kollektivtrafik när en olycka är framme. Men låt oss inte glömma att vi i det här fallet kan hyra en ersättningsbil. Hyreskostnaderna täcks av försäkringsgivaren under ansvarsförsäkringen för den som begått olyckan. Men om försäkringsbolaget vägrar att ersätta oss för de kostnader vi ådragit oss, måste vi väcka ett lämpligt yrkande om ersättning i domstol.

Ansökan om ersättning för ersättningsbilskostnader – när ska man ansöka?

I enlighet med beslutet från styrelsen för de sju domarna i Högsta domstolen av den 17 november 2011 (ärendenummer III CZP 5/11):

 

Försäkringsgivarens ansvar enligt avtalet om obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordonsägare för skada eller förstörelse av ett motorfordon som inte används för affärsverksamhet täcker ändamålsenliga och ekonomiskt motiverade utgifter för hyra av ett ersättningsfordon; det är inte beroende av offrets oförmåga att använda kollektivtrafik.

 

Högsta domstolens ställningstagande gjorde det möjligt att kräva ersättning för kostnader som uppkommit i samband med uthyrning av ett ersättningsfordon även av personer som inte använder bilen i näringsverksamhet. Innan ovan nämnda beslut utfärdades vägrade försäkringsgivarna vanligtvis att betala för en ersättningsbil när den skadelidande använde den för privata ändamål, till exempel för att transportera barn till skolan eller pendla till arbetet. I det diskuterade fallet utgörs sakskadan av utgifter som den skadelidande ådragit sig för att hyra ett ersättningsfordon under reparationen av den skadade bilen eller för den tid som krävs för att köpa en ny bil, om det var medvetet och ekonomiskt motiverat att ådra sig dem. Om den skadelidande inte hade en annan bil till sitt förfogande bör därför kostnaden för att hyra ett fordon som liknar en bil som skadats eller skadas vid en kollision anses ändamålsenlig och ekonomiskt motiverad. Viktigt var att Högsta domstolen beslutade att den skadelidandes användning av sitt eget motorfordon inte kan återskapas med kollektivtrafik. Försäkringsgivarna kan inte ställa ersättningen av en ersättningsbilsleasing som villkor av att den förolämpade bevisar att han inte kunde använda kollektivtrafiken eller att det var besvärligt för honom.

Obligatoriska delar av rättegången

 1. plats, datum för reklamationsanmälan

 2. uppgift om typ av brev - betalningsanspråk

 3. utnämning av behörig domstol, i enlighet med riktlinjerna ovan

 4. beteckning på sidor:

 • orsak - namn, efternamn, adress, personnummer

 • svarande - beteckning på försäkringsbolaget med uppgift om dess säte, andra uppgifter, t.ex. KRS-nummer

 1. värdet av tvisten - det kommer att vara det belopp vi har ådragit oss i samband med uthyrningen av ett ersättningsfordon

 2. angivande av fordran, det vill säga i första hand försäkringsgivarens betalning av det i fordran angivna beloppet, samt begäran om ersättning för kostnaderna för rättegången

 3. motivering av begäran

 4. bevisen för att motivera vårt fall

 5. signatur

 6. förteckning över bilagor - bevis som anges i yrkandemålet för att motivera vårt yrkande, bevis på betalning av avgiften för yrkandemålet, kopia av yrkandeutlåtandet och bilagor för motparten

Vad kan vi dessutom ta med i rättegången?

 1. begäran om förhandling i målsägandens frånvaro

 2. en begäran om att den bevisning som anges i skrivelsen tas upp vid förhandlingen eller t.ex. för att utse en expert

 3. andra yrkanden för att förbereda förhandlingen, t.ex. att ålägga motparten att överlämna skadehandlingen

 4. ansökan om omedelbar verkställbarhet av domen

 5. om vi befinner oss i en svår ekonomisk situation, en ansökan om kostnadsbefrielse.

Anspråksavgift

Domstolen kommer inte att pröva vårt fall om vi inte betalar lämplig avgift för rättegången. Dess belopp fastställs i lagen av den 28 juli 2008 om rättegångskostnader i tvistemål. Art 13 sek. 1 i denna lag föreskriver att:

 

Den proportionella avgiften uppbärs i äganderättsmål; den uppgår till 5 % av värdet av föremålet för tvisten eller föremålet för överklagandet, men inte mindre än PLN 30 och högst PLN 100 000.

 

Krav mot försäkringsgivaren är penningfordringar, därför blir skadeavgiften relativt relativt. Dess belopp kommer att bero på värdet av tvisten som anges i rättegången, det vill säga det belopp vi kommer att eftersträva för att hyra ett ersättningsfordon. Det kommer att vara 5 % av detta värde, men avgiften måste ligga inom de intervall som anges i bestämmelsen.

Rättegång om ersättning av kostnader för ersättningsbil - behörig domstol

Jurisdiktionen i frågor relaterade till anspråk enligt ansvarsförsäkring för tredje part föreskrivs i art. 20 stycket 1 i lagen av den 22 maj 2003 om obligatorisk försäkring, Försäkringsgarantifonden och den polska trafikförsäkringsmyndigheten. Enligt denna bestämmelse kan talan om anspråk som härrör från obligatoriska försäkringsavtal eller som täcker försäkringskrav väckas antingen i enlighet med bestämmelserna i allmän behörighet eller vid den domstol som är behörig för den skadelidandes eller förmånstagarens hemvist eller säte. enligt försäkringsavtalet. Lagstiftaren inför ett val mellan den domstol som är behörig enligt bestämmelserna om allmän behörighet och den domstol som bestäms utifrån bosättningsort eller säte för de enheter som anges i bestämmelsen. Bestämmelserna om domstolarnas allmänna behörighet i civilrättsliga frågor finns i civilprocesslagen (CCP). Allmän jurisdiktion regleras av bestämmelserna i art. 27-30 i civilprocesslagen Grundregeln är att den behöriga domstolen är domstolen på den tilltalades hemvist (civilprocesslagen art.27 § 1), och när det gäller en juridisk person - dess säte (civilprocesslagen art.30). Beslutet om huruvida den allmänna eller specifika jurisdiktion som föreskrivs i dessa bestämmelser åligger käranden. Den som framställer kravet, det vill säga den förolämpade parten, beslutar om valet av den domstol som är behörig. För denna instans är det vanligtvis mest fördelaktigt att begära skadestånd inför domstolen på orten där han bor eller säte, för att inte riskera att behöva delta i en förhandling på en plats långt bort från vår vistelseort.

Att ladda ned:

pdf
Justyna- Åtgärd för ersättning av kostnader för ett ersättningsfordon (mall) .pdf Beskrivning: blankett för manuell ifyllning