Arbetsgivaren kommer inte behöva remittera arbetstagaren till förundersökningar - förändringar 2015

Service

Arbetsgivaren kommer inte behöva hänvisa arbetstagaren till en första läkarundersökning, förutsatt att arbetstagaren visar upp ett läkarintyg från den tidigare arbetsgivaren om att det inte finns några kontraindikationer att arbeta. Det är bara viktigt att den tidigare arbetsgivarens arbetsmiljöfaktorer har samma faktorer som den nya arbetsgivaren och att nivån på dessa faktorer i arbetsmiljön ska vara minst som i den nya tjänsten.

Inledande läkarundersökningar - nya regler

Inledande medicinska undersökningar som anger inga kontraindikationer för att fungera är alltid föremål för:

  • nyanställda,

  • ungdomsarbetare som överförs till andra befattningar och arbetstagare som överförs till arbetsplatser där det finns faktorer som är skadliga för hälsan eller betungande förhållanden.

Arbetsgivaren kan inte tillåta arbetstagaren att arbeta utan en giltig första läkarundersökning.

Om en anställd anställs som uppvisar läkarintyg om att det inte finns kontraindikationer att arbeta, behöver arbetsgivaren inte remittera en sådan anställd till förhandsläkarundersökningar. Detta kommer endast att vara möjligt om den nya arbetsgivarens arbetsvillkor är jämförbara med den tidigare arbetsgivarens. Namnet på befattningen som den framtida anställde ska inneha spelar ingen roll i detta fall.

När anställningen påbörjas hos en ny arbetsgivare bör anställningsavtalet ingås inom 30 dagar från det att det tidigare avtalet upphört eller löpt ut, så att den rekryterade personen inte behöver hänvisas till preliminära läkarundersökningar.

Undantaget från skyldigheten att utföra första medicinska undersökningar kommer att gälla även för anställda som anställs som också är anställda av annan arbetsgivare.

Inledande läkarundersökningar - när arbetsgivaren inte är skyldig att utföra dem

Arbetslagens bestämmelser föreskriver att personer som rekryteras för att arbeta hos samma arbetsgivare för samma befattning eller för en befattning med samma arbetsvillkor, enligt ett anställningsavtal som ingåtts inom 30 dagar efter det att det tidigare avtalet upphörde eller löpte ut, också inte föremål för förberedande medicinska undersökningar för ett arbete hos denna arbetsgivare.

Inledande läkarundersökningar - när kommer jag inte att vara berättigad till dispens?

Undantaget från förberedande läkarundersökningar kommer inte att vara tillgängligt för personer som är anställda av en ny arbetsgivare för att utföra särskilt riskfyllt arbete. Arbete som är särskilt farligt är arbete som skapar hög risk för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdomar. Sådana arbeten omfattar bland annat byggnadsarbeten, arbeten på höjden eller under förhållanden med exponering för hälsoskadliga faktorer.