Evig nyttjanderätt till mark och avskrivningar

Hemsida

När man analyserar den ekonomiska beräkningen av lönsamheten för sina investeringar bestämmer sig företagare ofta för att använda en annan form av markanvändning. En av sådana former är evig nyttjanderätt av mark och förvärv av nyttjanderätten till den. En företagare som bestämmer sig för att ingå en sådan transaktion kommer säkerligen att vilja kunna göra värdeminskningsavskrivningar i företagets kostnader. Men gör rätten till evig nyttjanderätt till mark det möjligt för honom att uppnå dessa mål?

Rätten till evig nyttjanderätt till mark

Statskontoret (oftast en kommun) har rätt till evig nyttjanderätt (vanligtvis i 99 år) på grundval av ett avtal som ingåtts i form av en attesterad handling, som företagaren förbinder sig att använda på det sätt som anges i avtalet i fråga.

En företagare som köper rätten till evig nyttjanderätt av mark kan använda den för att driva ett företag eller för investeringsändamål (arrende, värdeökning) eller för vidare försäljning.

Rätt till evig nyttjanderätt till mark som anläggningstillgång

Bestämmelserna i PIT-lagen kvalificerar visserligen rätten till evig nyttjanderätt till mark som en anläggningstillgång, men utesluter den samtidigt från tillgångar som är föremål för avskrivning. Eftersom enligt art. 16c punkt 1 PIT-lagen är följande inte föremål för avskrivning:

1) mark och evig nyttjanderätt till mark,

2) bostadshus med kranar belägna i dem eller bostadslokaler som används för näringsverksamhet, hyrs ut eller hyrs enligt avtal, om den skattskyldige inte beslutar att skriva av dem,

3) konstverk och museiutställningar,

4) goodwill, om detta värde skapats på annat sätt än vad som anges i art. 22b stycket. 2 punkt 1,

5) tillgångar som inte används till följd av avstängning av ekonomisk verksamhet på grundval av bestämmelserna om frihet att bedriva ekonomisk verksamhet eller upphörande av den verksamhet i vilken dessa tillgångar användes; i detta fall skrivs inte dessa komponenter av från och med månaden efter den månad då verksamheten avbröts eller avbröts

- känd som anläggningstillgångar respektive immateriella tillgångar.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Fastställande av värdet av den förvärvade eviga nyttjanderätten till mark

Ingångsvärdet av rätten till evig nyttjanderätt till mark bör bestämmas utifrån det belopp som ska betalas till säljaren (utan avdragsgill moms), som följer av försäljningsavtalet som upprättats i form av en notariehandling. Detta belopp får ökas med kostnaderna för att anpassa anläggningstillgången till ett brukbart skick samt med kostnaderna för krediter, lån som tagits för att finansiera förvärvet av en given rättighet samt med befintliga valutakursskillnader, beräknade t.o.m. datum för idrifttagande av anläggningstillgången för användning. Förutom att de ovan nämnda kostnaderna ökar värdet på en tillgång är det värt att nämna de frekventa notarie-, skatt- och domstolsavgifterna.

En viktig fråga här är att det på detta sätt fastställda värdet är tillämpligt endast vid försäljning av evig nyttjanderätt till mark på andrahandsmarknaden. Ovanstående kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader, utan ökar endast tillgångens initiala värde. Vid tidpunkten för försäljning av evig nyttjanderätt till mark - kan köpeskillingen samt ovanstående kostnader klassas som skattemässigt avdragsgilla kostnader.

Försäljning av evig nyttjanderätt till mark på primärmarknaden

Om företagaren är den första köparen och eviga nyttjanderättshavaren av marken, består ingångsvärdet av den eviga nyttjanderätten endast av domstolsavgifter, notarieavgifter, ränta och den första eviga nyttjanderättsavgiften. Vid tidpunkten för försäljningen av en given rättighet bör emellertid dess nuvarande värde bestämmas på grundval av skillnaden mellan det initiala värdet som anges i avtalet och beloppet av den första avgiften.

Avdrag för mervärdesskatt vid förvärv av evig nyttjanderätt till mark

I en situation där förvärvet av evig nyttjanderätt till mark kommer att ha samband med skattepliktig verksamhet kommer företagaren då att kunna dra av moms på fakturan för förvärv av en given rätt.

Slutligen är det värt att notera att rätten till evig nyttjanderätt till mark inte kan avskrivas. Dessutom bör dess värde beaktas med tidens gång. Alla ovanstående faktorer ifrågasätter lönsamheten för denna investering. Detta eftersom kostnaderna för att förvärva denna rättighet kan klassificeras som skattemässigt avdragsgilla kostnader, men endast vid försäljningstillfället, om de inte tidigare har kostnadsförts.