Solidaritet för gäldenärer och återvinning av ett lån

Service

Det är inte ovanligt att ett låneavtal ingås när fler än en person är låntagare. De kan vara makar, delägare i ett civilrättsligt partnerskap eller bara 2 personer som bestämmer sig för att sluta ett låneavtal gemensamt. Vad i den här situationen? Vem är skyldig att lämna tillbaka lånet? Vem kan långivaren begära återbetalning från? Vad är gäldenärernas solidaritet? Bland annat kommer dessa frågor att besvaras längre fram i artikeln.

Solidaritet för gäldenärer

Skulder kan vara:

  • solidarisk,

  • delbar,

  • odelbar.

Gäldenärernas solidaritet regleras i lagen - civillagen, och mer specifikt i art. 366. Det är relaterat till en situation där det finns minst två personer på gäldenärens sida.

Solidariteten i en skyldighet kan vara resultatet av:

  • handlingar,

  • rättsliga åtgärder.

Därför kan det uttryckligen anges i låneavtalet att låntagarna är solidariska gäldenärer.

Exempel 1.

Låntagare förbinder sig att solidariskt återbetala lånebeloppet som anges i § 3 i detta avtal i 30 omgångar som ska betalas senast den 10:e dagen i varje månad, med start den 10 juli 2021.

Av avtalsbestämmelsen som utformats på detta sätt framgår att gäldenärerna kommer att vara solidariskt skyldiga att betala hela lånebeloppet.

Solidaritet hos gäldenärer, d.v.s. passiv solidaritet är en bindning som finns mellan minst två enheter på skuldsidan av förpliktelseförhållandet, det vill säga mellan låntagare och borgenären eller borgenärerna, det vill säga långivaren.

Denna borgen består i att borgenären efter eget gottfinnande kan kräva helt eller delvis fullgörande av betalningen av alla gäldenärer gemensamt, av flera av dem eller av var och en av dem för sig.

Passiv solidaritet kan inte definieras som ett självständigt rättsförhållande. Det är en egenskap som tilldelats den genom en handling eller rättshandling, som kännetecknar ett rättsförhållande där det finns minst 2 enheter på gäldenärens sida.

Vem kan borgenären kräva betalning av?

Det förhållandet att förpliktelsen är solidarisk gör att borgenärens ställning stärks. Denna institution används utan tvekan i hans intresse. Det ökar säkerheten för att tillfredsställa hans anspråk.

Borgenären har i regel full frihet att välja den solidariska gäldenären som ska utföra tjänsten. Det innebär att han kan kräva fullgörelse av en av gäldenärerna, av flera av dem eller av dem alla gemensamt. Han kan också dela prestationsskyldigheten mellan gäldenärer, kräva dess fullgörande i vissa delar av särskilda gäldenärer, om prestationen givetvis är delbar.

Utan tvekan är låneavtalet delbart - det gäller artmarkerade saker, d.v.s. oftast kontanter.

Exempel 2.

Piotr beviljade ett lån till fru Paulina och herr Jarosław. Gäldenärerna skulle betala långivaren solidariskt ett belopp på 100 000 PLN senast den 30 juni 2021. Tidsfristen gick ut utan framgång, så borgenären uppmanade gäldenärerna att betala. Herr Piotr kan, efter eget gottfinnande, kräva att var och en av dem betalar hela beloppet, men han kan också, till exempel, kräva av fru Paulina beloppet 80 000 PLN och av Jarosław beloppet 20 000 PLN, om inkomsten för en av låntagarna är mycket högre än den andra av dem.

Om lånets återbetalningsdatum inte anges i låneavtalet, vilket strider mot situationen som anges i exempel 2, är det nödvändigt att säga upp lånet. I detta fall är gäldenärerna skyldiga att återlämna den inom 6 veckor från uppsägningsdagen.

Exempel 3.

Fru Maria beviljade ett lån till sina makar, fru Anna och herr Bartłomiej. Låntagarna var tvungna att lämna tillbaka beloppet på 80 000 PLN, men inget datum angavs. Den 20 maj 2021 skickade Maria ett uttalande om uppsägningen av låneavtalet till Anna och Bartłomiej. Båda dessa personer fick uttalandet den 24 maj 2021. Den 5 juli 2021 är den sista dagen då de kan reglera sitt ansvar, för från och med den 6 juli 2021, i händelse av ineffektivt utgång av tidsfristen, kommer Maria att kunna göra anspråk på betalning mot dem och kräva lagstadgad ränta för förseningen från den 6 juli 2021 eller avtalsränta, om sådan har föreskrivits i avtalet.

Oftast görs valet av vem som ska väckas i innehållet i den talan som väcks mot gäldenären eller gäldenärerna, med den typiska situationen att en sådan stämning omfattar alla solidariska gäldenärer.

Valet av gäldenär, formulerat i fordran eller i betalningsföreläggandet, kvalificerar inte som en viljeförklaring som är utformad i lagen. Det har inget inflytande på innehållet i det solidariska ansvaret. Effekterna relaterade till valet framträder dock när domstolen tillerkänner hela eller delar av förmånen endast från de gäldenärer som utsetts av borgenären, på grund av principen att binda domstolen inom gränserna för talan (civilprocesslagen art. 321). . Rätten får inte döma ut ett belopp mot alla gäldenärer, om borgenären kräver det av endast en av dem. Trots att låneavtalet är tillgängligt kommer det inte att vara möjligt att tillerkänna en fordran mot en person som inte angetts i stämningsansökan.

Borgenären är inte begränsad av det val som gjorts en gång och kan därför, till dess att skulden är fullt uppfylld, ändra sitt beslut och kräva fullgörandet av en annan solidarisk gäldenär.

Situationen att få uppsägningen av låneavtalet som anges i exempel 3 skapar det idealiska alternativet för borgenären att kräva betalning och ränta. Om gäldenärerna får betalningsförfrågningar med en förklaring om uppsägning av låneavtalet vid olika datum, kommer förfallodagarna för var och en av gäldenärerna att vara olika, liksom olika datum för dröjsmålsränta (lagstadgad eller avtalsenlig).

Det är nödvändigt att komma ihåg att om du vill väcka talan mot alla solidariska gäldenärer bör du säga upp låneavtalet och påkalla betalning inom 6 veckor från alla dessa gäldenärer.

Underlåtenhet att säga upp avtalet med någon av gäldenärerna kommer att leda till att kravet på betalning av lånet inte förfaller och en sådan rättegång kommer att resultera i uppsägning.

Något hinder föreligger dock inte för borgenären att efter lagakraftvunnen dom väcka talan mot en annan gäldenär som tillerkänner lån från en av de gemensamma gäldenärerna och få dom även mot honom. Det är dock viktigt att den första av de gäldenärer mot vilken lagakraftvunnen dom har vunnits underlåter att fullgöra skyldigheten till fullo. Om den gemensamma gäldenären har stämts för betalning av en del av lånet, hindrar inte ens dess reglering långivaren från att väcka talan om återstående del av lånet mot andra solidariska gäldenärer.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Solidaritet mellan gäldenärer och fordringar dem emellan

Om någon av de solidariska gäldenärerna är helt reglerade, förfaller den även i förhållande till övriga gäldenärer.

Exempel 4.

5 personer ingick ett låneavtal på 200 000 PLN, på grundval av vilket de blev solidariska gäldenärer. Deadline för returen var satt till den 15 juli 2021. Den 10 juli 2021 överförde en av gäldenärerna hela beloppet till borgenären. På så sätt har den blivit tillgodosedd och han har inget betalningskrav gentemot övriga låntagare, då han blivit tillgodosedd till fullo.

Enligt art. 376 § 1 civillagen avgör innehållet i det rättsförhållande som råder mellan medgäldenärerna om och i vilka delar han får begära återbetalning av medgäldenärerna. Om innehållet i detta förhållande inte tyder på annat, kan den gäldenär som har fullgjort förmånen kräva återbetalning till lika delar.

Om gäldenärerna inte har ingått några avtal är var och en av dem skyldig att återbetala, i lika delar, beloppet till gäldenären som har tillfredsställt borgenären. Med hjälp av situationen som beskrivs i exempel 4 är var och en av de fyra gäldenärerna skyldiga att betala den femte gäldenären, som självständigt har tillfredsställt borgenären, ett belopp på 40 000 PLN (kvot på 200 000 PLN och 5 gäldenärer).

Gäldenärer kan dock ingå avtal med varandra, där det är möjligt att bestämma hur de ska göra upp med varandra för det fall att någon av dem gör upp med borgenären och tillgodoser fordran enligt låneavtalet. Detta är dock en fråga som ligger utanför borgenären - för honom spelar det ingen roll hur gäldenärerna kommit överens, eftersom han kan kräva betalning från var och en av dem.