Anläggningstillgångar och immateriella tillgångar i KPiR - del II

Hemsida

Anläggningstillgångar och immateriella tillgångar skrivs av över tiden. Hur kan det användas för skatteoptimering? Vi förklarar nedan.

Avskrivningar och skatteoptimering

Avskrivningar kan användas av företagare som ett av verktygen för skatteoptimering, vars syfte är att uppnå skattefördelar som till exempel att sänka skatteunderlaget.

Avskrivningar är en kostnad som minskar den skattepliktiga inkomsten och därför påverkar storleken på inkomstskatten som ska betalas till skattekontorets konto.

Lagstiftaren gav skattebetalarna möjlighet att sänka avskrivningstakten. Den kan endast användas av företagare som har valt den linjära avskrivningsmetoden för en given anläggningstillgång. Viktigt är att PIT-lagen anger de datum då det är möjligt att sänka priserna:

  • från och med den månad då anläggningstillgången infördes i företaget, eller
  • från den första månaden av varje efterföljande beskattningsår, d.v.s. om beskattningsåret sammanfaller med kalenderåret - då från januari.

 

Viktig!

Med tanke på att skattebetalare kan göra avskrivningar månadsvis, kvartalsvis eller i slutet av året, kan följande ändringar införas i enlighet med detta:

  • i januari följande år - månatliga avskrivningar;
  • i slutet av första kvartalet - kvartalsvis avskrivning;
  • vid årets slut - då avskrivningarna görs en gång.

 

Det finns dock ingen gräns för värdet av den taxa som ska gälla efter sänkningen. Därför kan du sänka skattesatsen till 0 % och tillämpa den under ett givet beskattningsår.

Minska avskrivningstakten - förmåner

Det verkar som om det inte är fördelaktigt att sänka avskrivningarna eftersom kostnaden därmed minskar. Men i en situation där företagaren kan dra av förlusten från tidigare år under ett givet år (kom ihåg att under ett år kan endast 50 % av förlusten regleras och att efter fem år av förlusten är det möjligt att reglera den ), kan en sänkning av avskrivningstakten möjliggöra konsumtion av större delen av förlusten. Istället för att minska intäkterna genom löpande kostnader kommer själva intäkterna att minska med förlusten. En minskning av avskrivningarna medför en förskjutning av avdraget för avskrivningsavskrivningar över tiden, och därmed redovisningen av sådana avskrivningar som skattekostnader.

Skattebetalare som ansöker om lån kan också dra fördel av minskningen av avskrivningarna. Att sänka kostnaderna under ett visst år kommer att möjliggöra presentation av högre intäkter, vilket kommer att påverka den ökade kreditvärdigheten.

Ett annat skäl för att utnyttja möjligheten att sänka avskrivningstakten gäller företagare som betalar ett engångsbelopp som planerar att ändra beskattningsform och börja registrera i KPiR. På grundval av engångsbelopp beräknar företagaren avskrivningen av anläggningstillgångar, men inkluderar inte värdet av avskrivningarna som skattemässiga avdragsgilla kostnader. Med övergången till KPiR planerad kommer tidsfristen för beräkning av avskrivningar att skjutas upp genom att schablonbeloppet sänks till 0 %. Efter övergången till den nya avräkningsformen kommer detta att resultera i möjligheten att ta med avskrivningsavskrivningar som kostnader, vilka skulle gå förlorade vid avdrag för dem som ett engångsbelopp.

Fastighetsbidrag av lågt värde och direkt redovisning som skattemässigt avdragsgilla kostnader

Om företagaren köper en vara eller en immateriell tillgång med ett värde på mindre än 3 500 PLN (netto för aktiva momsbetalare, brutto för enheter som är undantagna från moms), och som han planerar att använda i över ett år, behöver han inte gå in det till anläggningstillgångar och avskrivs över tiden. Det kan direkt klassificeras som skattemässigt avdragsgilla kostnader.

Anläggningstillgångar och deras likvidation

Det är naturligt att utrustningen slits ut med åren eller på grund av de snabba tekniska framstegen upphör den att vara användbar i företaget. Det händer också att företagets anläggningstillgång kommer att förstöras till följd av tredje parts agerande. En anläggningstillgång som är bokförd kan dock inte bara "försvinna" från företaget. Det ska finnas ett spår i bokföringen.

Det grundläggande redovisningsdokumentet som dokumenterar likvidationen av en anläggningstillgång är LT.

Genom att sätta åtgärden i likvidation kan företagaren besluta om det blir:

  • i företaget som oanvändbar;
  • säljs (aktiva momsbetalare bör komma ihåg att när de säljer en anläggningstillgång bör de utfärda en faktura);
  • överförs för skattebetalarens egna behov (aktiva momsbetalare bör beskatta moms vid uttag av anläggningstillgången, när tillgången vid köpet hade rätt att dra av moms; dokumentationen bör även innehålla ett protokoll eller deklaration om överföringen av anläggningstillgången. anläggningstillgång för företagarens egna behov);
  • bortskaffas (likvidationsprotokoll, bekräftelse på omhändertagande).

Beroende på vad företagaren beslutar i samband med den avvecklade utrustningen kommer det att finnas olika sätt att registrera händelser i KPiR. I de flesta fall, om den likviderade anläggningstillgången inte är helt avskriven, kommer dess icke amorterade del att gå till skattekostnader. Naturligtvis har denna regel vissa undantag, t ex när likvidationen av en anläggningstillgång beror på att verksamheten ändras till en annan.