Förlust på näringsverksamhet och perioden för att föra skatteboken

Servicekatt

Förlust i näringsverksamhet får dras av från inkomsten de kommande fem på varandra följande beskattningsåren. Det är tveksamt hur länge handlingarna som rör skadan ska bevaras.

Föremålet för beskattning med inkomstskatt är inkomst. Denna regel gäller inte för skattefria inkomster eller från vilka skatteuppbörden har övergetts. I skattelagstiftningens mening är inkomst överskottet av inkomster som genereras under beskattningsåret över kostnaderna för att skaffa dem.

Begreppet förlust

Förlust på näringsverksamhet kommer att uppstå när den inkomst som uppnåtts under räkenskapsperioden är lägre än kostnaderna för att erhålla den. Således är överskottet av avdragsgilla kostnader över summan av intäkter en förlust. Förlusten fastställs för beskattningsåret och är inte neutral ur skattesynpunkt. Lagstiftaren tog in föreskrifter i lagen, enligt vilka det får regleras av den skattskyldige under följande avräkningsperioder.

Fram till utgången av 2019 kan den skattskyldige dra av en förlust på ett år upp till högst 50 % av den lidna förlusten. Å andra sidan, från den 1 januari 2020, kan en skattskyldig som har visat en förlust på verksamheten på upp till 5 000 000 PLN göra en tidig avräkning om inkomstbeloppet är tillräckligt under åren efter dess rapportering. De nya reglerna gäller för regleringen av förlusten för 2019, därför kan den skattskyldige reglera förlusten med hela beloppet i den årsavräkning som lämnats 2020, för föregående år, dvs. 2019, om värdet av den erhållna inkomsten tillåter att skatteunderlaget ska minskas med hela förlusten Art 9 sek. 3 å personskattelagen
För beloppet av förlusten från inkomstkällan som uppkommit under beskattningsåret kan den skattskyldige:
1) minska inkomsten från denna källa under de kommande fem på varandra följande beskattningsåren, förutsatt att minskningsbeloppet under något av dessa år inte får överstiga 50 % av beloppet av denna förlust, eller
2) minska engångsinkomsten som erhålls från denna källa under ett av de kommande fem på varandra följande beskattningsåren med ett belopp som inte överstiger 5 000 000 PLN, det ej indrivna beloppet är föremål för avräkning under de återstående åren av denna femårsperiod, dock beloppet av minskningen under något av dessa år får inte överstiga 50 % av beloppet av denna förlust.

Bestämmelserna om förlustregleringsperioden har inte ändrats och enligt art. 9 sek. 3 å PIT-lagen får den skattskyldige reglera förlusten inom de närmaste fem beskattningsåren.

Föreskrifter om förlust enligt skatteförordningen

Enligt art. 86 § 1 skatteförordningen (2017 års lagtidning, punkt 201, i ändrad lydelse) för skattskyldiga skyldiga att föra skattebok böcker och handlingar som har samband med deras föring till dess att skattskyldigheten upphör, om inte annat föreskrivs i skattelagarna.

Skatteböcker förstås som räkenskapsböcker, skattebok över intäkter och kostnader, register och register, som ska föras för skatteändamål av skattebetalare, betalare eller indrivare.

Därför bör, i linje med ovanstående, skatteböcker och källdokument som återspeglar anteckningarna i dessa böcker bevaras under en period som motsvarar begränsningsperioden för skattskyldigheten.

Skatteböcker bör föras tills skattskyldigheten löper ut. Enligt art. 5 å skatteförordningen är skattskyldigheten den skattskyldiges skyldighet som följer av skatteskyldigheten att till Statskontoret, vojvodskapet, poviat eller kommun betala skatten med det belopp, inom den tidsfrist och på den plats som anges i bestämmelserna i bestämmelserna i skatteförordningen. skattelag.

Begränsning av skattskyldighet och förlust på ekonomisk verksamhet

Baserat på artikel. 70 § 1 skatteförordningen upphör skattskyldigheten efter 5 år, räknat från utgången av det kalenderår då skattebetalningsfristen gick ut. Preskription av en skattskyldighet innebär att efter en viss tid - från det att skattskyldigheten inträder - upphör denna skyldighet, och skattemyndigheten efter preskriptionstidens utgång inte kan kräva reglering (det går inte att verkställa) den tillbörliga förmånen.

Förlust i näringsverksamhet som den skattskyldige ådragit sig ett visst beskattningsår är inte ett strukturellt inslag i skatteskulden för ett visst år, eftersom en sådan skuld uppkommer endast vid inkomst.Förlusten kan dock påverka skattebeloppet under de kommande fem beskattningsåren, eftersom den skattskyldige har rätt att minska inkomsten under denna period med förlustbeloppet. Så länge den skattskyldige reglerar skatteförlusten genom att dra av dess värde från inkomsten under efterföljande år, är han skyldig att föra skatteböcker och handlingar för de år under vilka denna förlust visades. Preskriptionstiden bör därför räknas från utgången av det kalenderår då fristen för betalning av den skatt som fastställts på grundval av inkomst minskad med den sista delen av den förlust som den skattskyldige redovisar löpte ut. Denna ståndpunkt bekräftas också av skattemyndigheterna, ett exempel på detta är den individuella tolkningen av direktören för den nationella skatteinformationen, nr.

(...) Om skattebortfallet regleras under 5 på varandra följande beskattningsår, bör skatteböcker och handlingar förvaras i 5 år från utgången av det kalenderår då tidsfristen för betalning av skatten, vars belopp påverkades, genom förlusten, förfallit. Till exempel, om förlusten inträffade 2015, tidsfristen för skattebetalning var 2016, och företaget avser att reglera förlusten under 5 på varandra följande år, kommer den sista delen av förlusten att regleras för år 2021, för vilket skattebetalningsfristen är 2022. Därför bör bolaget bevara dokumentation som rör uppkomsten av en skattemässig förlust fram till utgången av 2026. Dessutom bör det noteras att preskriptionstiden kan avbrytas på de villkor som anges i § 1-8 art. 70 skattelagen.

Sammanfattningsvis bör det konstateras att så länge som Bolaget reglerar den skattemässiga förlusten genom att dra av dess värde från inkomsten under efterföljande år, kommer det att vara skyldigt att föra skatteböcker och handlingar för de år då denna förlust redovisats. Preskriptionstiden bör därför räknas från utgången av det kalenderår då skattebetalningsfristen, fastställd på grundval av inkomst minskad med den sista delen av den av den skattskyldige redovisade förlusten, löpte ut (...).

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Förlust på ekonomisk aktivitet i wfirma.pl-systemet

För att lägga in en förlust på affärsverksamhet i wfirma.pl-systemet, gå till fliken INSTÄLLNINGAR och klicka sedan på INKOMSTSKATT i tabellen SKATTER. Klicka sedan på LÄGG TILL AVDRAG i fönstret som visas och fyll i uppgifterna. Då kommer systemet i sig automatiskt att ta hänsyn till bortfallet av förskottsbetalningar för inkomstskatt som införts i programmet.

Mer information om avvecklingen av starter från tidigare år i wfirma.pl-systemet i artikeln: Förlust från tidigare år - hur går man in i systemet?