Förmåner för ledamöter i styrelsen

Service

Att driva ett företag innebär att man måste ådra sig utgifter, inklusive de som är relaterade till hur företagets organ fungerar. I ljuset av skattereglerna kan inte varje kostnad som uppkommer till förmån för styrelseledamöter utgöra en skattekostnad. Ta reda på hur du korrekt reglerar förmåner för ledamöter i styrelsen i ljuset av bestämmelserna i inkomstskattelagen.

Skattekostnader

Den skattskyldiges bedömning av möjligheten att kvalificera en specifik kostnad som skattekostnad bör göras i aspekten näringsverksamhet och det mål som ska uppnås till följd av att den uppkommer. Samtidigt bör den skattskyldige komma ihåg de lagstadgade premisserna som tillåter att en kostnad redovisas som en skattemässigt avdragsgill kostnad, dvs.

  • bestämdhet (verklighet),
  • har samband med den näringsverksamhet som den skattskyldige bedriver,
  • det har uppkommit för att erhålla intäkter, bevara eller säkra deras källa eller kan ha en annan inverkan på mängden intäkter som erhålls,
  • har dokumenterats ordentligt,
  • den har inte tagits upp i katalogen över utgifter som inte är skattekostnader (artikel 16.1 i skattelagen).

Mot bakgrund av den disposition som uttrycks av ordalydelsen i art. 16 sek. 1 punkt 38 ​​PDL anses inte vara skattemässigt avdragsgilla kostnader för utgifter relaterade till ensidiga förmåner för delägare eller medlemmar i ett kooperativ som inte är anställda i den mening som avses i särskilda bestämmelser.

Sammanfattningsvis kan förmåner för ledamöter i styrelsen utgöra skattemässiga avdragsgilla kostnader, så länge de inte utgör ensidiga förmåner, det vill säga sådana som företaget inte får vederlag i.

Ersättning till beslutande organ

Enligt ordalydelsen i art. 16 sek. 1 punkt 38a PPA anses inte utgöra skattekostnader för utgifter för ledamöter i förvaltningsråd, revisionsutskott eller skattebetalarnas beslutande organ, med undantag för ersättning som betalas för deras uppdrag.

Det bör anges att styrelsen är det organ som förvaltar och företräder företagets angelägenheter. Det kan vara enstaka eller flera medlemmar. Ledamot i styrelsen för ett aktiebolag utses och entledigas genom beslut av aktieägare, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. I fråga om aktiebolag utses däremot ledamöter i förvaltningsstyrelsen av förvaltningsrådet, om inte annat föreskrivs i bolagets bolagsordning.

Ordalydelsen av ovanstående bestämmelse kan tala för att de utgifter som uppkommer till förmån för ledamöterna i styrelsen utgör utgifter för de beslutande organen. Det bör betonas att styrelsen inte är ett beslutsfattande organ, utan ett ledningsorgan, varför uteslutningen av kostnader relaterade till styrelseledamöter från skattekostnader kommer inte att gälla i detta fall.

Utföra funktionen som styrelseledamot kostnadsfritt

Kostnadsfritt tillhandahållande bör förstås som en sådan typ av verksamhet för en enskild enhet som inte möts av ömsesidig och likvärdig prestation av den enhet som är mottagaren (mottagaren) av sådan gratis tillhandahållande.

I praktiken kan det vara svårt att fastställa priset för en given förmån. Enligt art. 12 pdop bestäms värdet av inkomsten från gratisförmåner som:

  • om föremålet för tjänsten är tjänster som faller inom ramen för tjänsteleverantörens ekonomiska verksamhet - enligt priser som tillämpas på andra mottagare;
  • om föremålet för förmånerna är köpta tjänster - enligt inköpspriset;
  • om föremålet för förmånerna är tillhandahållandet av en lägenhet eller byggnad - enligt motsvarande hyra som skulle betalas vid ingående av ett hyresavtal för denna lokal eller byggnad;
  • i andra fall - på grundval av marknadspriser som används vid tillhandahållande av tjänster eller tillhandahållande av föremål eller rättigheter av samma typ och art, med hänsyn särskilt till deras skick och slitage samt tid och plats för tillhandahållande.

I praktiken förutsätts att när en ledningsledamots funktion utan kostnad utförs av en delägare (aktieägare) i bolaget eller en anställd hos en delägare, genererar bolaget ingen inkomst av vederlagsfria förmåner.

Riktigheten av ovanstående ståndpunkt bekräftas bl.a Direktör för skattekammaren i Warszawa i det individuella beslutet av den 28 januari 2016 (nr IPPB6 / 4510457/152 / A) eller direktören för skattekammaren i Poznań i det individuella utslaget av den 14 december 2015 (nr ILPB3 / 45101439/152) / KS).

Om tredje man är ledamot i styrelsen kommer dock tillhandahållandet av arbete utan ersättning att utgöra en förmån (vinst) för företaget. Direktören för skattekammaren i Poznań gjorde ett liknande yttrande i det individuella beslutet av den 9 maj 2011 (nr ILPB3 / 423-72 / 11-4 / KS), där vi läser: vinster. Sådant arbete av verkställande direktören till förmån för Bolaget har en specifik ekonomisk dimension för Bolaget i form av ersättning för utförd funktion och utgör en tillgång för Bolaget”.

Förmåner till ledamöter i styrelsen - ersättning för att utföra funktionen

Anställning av en styrelseledamot kan ske på grundval av ett förordnande, ett anställningsavtal eller ett icke namngivet avtal (civilrättsligt avtal).

Bolaget kommer att kunna inkludera utbetalda ersättningar som skattekostnader, oavsett formen på förhållandet till en ledamot i styrelsen, på allmänna villkor. Möjligheten att erkänna ersättningen till en styrelseledamot som en skattemässigt avdragsgill kostnad är beroende av dess korrekta motivering och dokumentation, och framför allt på att bevisa orsakssambandet med den genererade inkomsten. Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Kostnader och förmåner för tjänsteresor för ledamöter i styrelsen

Enligt art. 775 i lagen av den 26 juni 1974 - arbetslagstiftningen, har en arbetstagare som på arbetsgivarens begäran utför en arbetsuppgift utanför den ort där arbetsgivaren har sitt säte eller utanför den fasta arbetsplatsen rätt till fordringar för att täcka de kostnader som är förknippade med detta. till en affärsresa.

Metoden för att reglera fordringar för tjänsteresor bör specificeras i de lönebestämmelser som gäller på en viss arbetsplats eller i anställningsavtal (när arbetsgivaren inte är skyldig att skapa ersättningsbestämmelser eller kollektivavtalet inte är tillämpligt). Men om arbetsgivaren inte har skapat denna typ av reglering, så gäller för hans anställda som reser på tjänsteresor bestämmelserna om anställda inom budgetsfären, dvs. arbets- och socialministerns förordning från januari 29, 2013 om fordringar på anställda i staten eller en lokal enhet inom budgetområdet för en affärsresa.

Baserat på artikel. 16 sek. 1 punkt 57 i Pdop, a contrario, endast betalningar, förmåner och andra fordringar från de titlar som anges i art. 12 sek. 1 och 6, art. 13 punkterna 2 och 4-9 samt art. 18 pdof. Kostnaderna för en tjänsteresa, som arbetsgivaren ersätter arbetstagaren, är fordringar som följer av det anställningsförhållande som avses i 1 §. 12 sek. 1 i PFD, och därför gäller den angivna regeln för dem att de endast på dagen för deras betalning eller tillhandahållande av dem kan betraktas som skattekostnader. Bekräftelse av denna position presenteras i brevet från chefen för skattekontoret i Łódź av den 10 augusti 2007, ref.nr. fil ŁUS – II – 2–423 / 214/07 / AG.

När det gäller styrelseledamöter som är anställda på grundval av förordnande eller civilrättsligt avtal utgör de förmåner som utbetalas till styrelseledamöter för tjänsteresor skattekostnader vid den tidpunkt då de ställs till deras förfogande. Företaget bör se till att de är ordentligt dokumenterade.

Ansvarsförsäkring för en styrelseledamot

En ledningsledamots ansvarsförsäkring gäller för en viss person och inte för bolagets intressen.

Av inkomstskattelagen framgår att de avgifter som arbetsgivaren betalar för de ingångna eller förnyade försäkringsavtalen för arbetstagare inte anses som skattekostnader, med undantag för avtal som avser riskgrupperna 1, 3 och 5 i I § samt grupperna 1 och 2. av avsnitt II som anges i en bilaga till lagen den 22 maj 2003 om försäkringsverksamhet. Analysen av de ovan nämnda riskerna visar att det inte finns någon ansvarsförsäkring bland dem.

Det bör dock framhållas att det vid försäkring av en fysisk person (en ledningsledamot) inte finns något orsakssamband mellan bolagets försäkringsutgifter och de genererade intäkterna. Syftet med ansvarsförsäkringen är att skydda en person som innehar en viss ställning. Därför bör det erkännas att utgifterna för ansvarsförsäkring för en styrelseledamot, oavsett förhållandet till bolaget, inte kommer att utgöra skattekostnader.