Skattehemlighet och kontrollaktiviteter

Servicekatt

Skattehemligheten har ägnats hela § VII i skatteförordningen. Han påpekar att det handlar om strikt definierade typer av dokument, filer eller skatteuppgifter. Lagstiftaren föreskriver dock undantag i ovannämnda lag, där entreprenören har rätt att få en viss omfattning av information om sin entreprenör (leverantör/mottagare). Låt oss kolla vad en skattehemlighet är, vad den gäller och vilka uppgifter om entreprenören som kan lämnas till oss av skattemyndigheten!

Vad är en skattehemlighet?

Enligt art. 34 sek. 1 lagen om skattekontroll ska skattehemligheter förstås som uppgifter som samlas in och behandlas som ett led i en skattekontroll, förutom de uppgifter som behandlas som en del av:

 • kontroll av ändamålsenligheten och lagligheten i förvaltningen av offentliga medel och medel från Europeiska unionen och internationella finansinstitut, exklusive kontroll av ändamålsenligheten i användningen av medel klassificerade som egen inkomst och den allmänna subventionen från en lokal förvaltningsenhet;
 • kontroll av efterlevnaden av villkoren för att finansiera stödet med de medel som avses i punkten ovan.
 • kontrollera att det är korrekt att överföra egna medel till Europeiska unionens budget;
 • en revision av förvaltningen av medel från Europeiska unionens budget och icke återbetalningsbara medel från andra utländska källor, inklusive certifiering och utfärdande av en avslutande deklaration, nedan kallad "revision".

Skattehemlighet – vilka uppgifter omfattas av den?

Skattehemligheten gäller individuella uppgifter om skattebetalare, betalare eller indrivare som ingår i deklarationen eller andra handlingar som de lämnat in. Dessutom, i enlighet med art. 293 stycket. 2 § skatteförordningen gäller skattesekretess för de uppgifter som finns i:

 1. skatteinformation som lämnas till skattemyndigheter av andra enheter än de ovan nämnda;
 2. filer som dokumenterar verifieringsaktiviteter;
 3. skatteprocesser, skattekontroller, tull- och skattekontroller samt rättegångshandlingar i mål om skattebrott eller skattebrott;
 4. skattemyndighetens bokföringshandlingar;
 5. information som erhållits av de nationella skatteförvaltningens organ;
 6. från banker och från andra källor än de som anges i 1 § eller i punkt 1;
 7. information som erhållits under förfarandet för ingående av de avtal som avses i avsnitt IIa;
 8. de akter som dokumenterar den kontroll som avses i 9 kap. avsnitt III;
 9. lagen av den 9 mars 2017 om utbyte av skatteinformation med andra länder;
 10. information om resultaten av den riskanalys som avses i art. 119zn § 1 och andra uppgifter och handlingar som avses i avsnitt IIIB.

Personer som är skyldiga att iaktta skattesekretess anges i art. 294 stycket. 1 å skatteförordningen, däribland: anställda vid skatteförvaltningskammare, anställda vid Riksskatteupplysningen eller chefen för Riksskatteverket. Samtidigt föreskrev lagstiftaren undantag som gör det möjligt att underlåta att följa skattehemligheten, tack vare vilka affärspartners till en skattebetalare som driver ett företag kan begära information om:

 • underlåtenhet att lämna in eller lämna in av den skattskyldige en deklaration eller annan handling som han var skyldig att lämna enligt bestämmelserna i skattelagstiftningen;
 • icke-erkännande eller erkännande av den skattskyldige i den ingivna deklarationen eller annan handling av de händelser som han var skyldig att ta med enligt bestämmelserna i skattelagstiftningen;
 • skattskyldigs eftersläpande eller uteblivna skatter till följd av en deklaration eller annan handling som lämnats med stöd av bestämmelserna i skattelagstiftningen.

Sammanfattningsvis, trots den omfattande omfattningen av uppgifter som omfattas av skattesekretess, har entreprenörer på begäran rätt att få tillgång till ovan nämnda information om sin leverantör/mottagare. Samtidigt kommer skattekontoret att ta ut en stämpelskatt på 17 PLN för att utfärda nämnda intyg (tillhandahålla uppgifter).

Kontroll av aktiviteter och skattesekretess

Många företagare hyser tvivel om huruvida de uppgifter som samlas in som en del av kontrollverksamheten (en form av kontroll som syftar till att kontrollera en specifik grupp av skattebetalarnas dokument) är föremål för skattesekretess. Tja, till en början är det värt att notera att kontrollaktiviteter är mindre viktiga än skattekontroll eller tull- och skattekontroll. Det är också den minst formaliserade formen av kontroll. Det syftar till att:

 1. kontrollera aktualiteten för att lämna in deklarationer och betala skatter;
 2. bekräftelse av deklarationens formella riktighet;
 3. fastställa fakta i den utsträckning som är nödvändig för att bekräfta efterlevnaden av de presenterade dokumenten;
 4. verifiering av de utgifter som skattebetalaren ådragit sig och de mottagna obeskattade intäkterna (inkomsterna) i den utsträckning som är nödvändig för att avslöja skatteunderlaget för intäkter som inte täcks av avslöjade källor eller som härrör från hemliga källor;
 5. verifiering av uppgifter och dokument som tillhandahålls av skattebetalare som gör skatteregistrering.

Som framgår omfattar kontrollverksamhetens omfattning kontroll av en given omfattning av den skattskyldiges uppgifter. Därför måste de utarbetade dokumenten som dokumenterar verifieringsverksamheten omfattas av skattesekretess. Därför har en regeringstjänsteman ingen rätt att avslöja uppgifterna i filerna till obehöriga.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Skattehemlighet – täcker det bevis i skatteprocesser?

Vid näringsverksamhet kan det förekomma att skatteförfarande inleds mot den skattskyldige för att fastställa skatteskuldens storlek. Därför kan den skattskyldige under loppet av sina förfaranden besluta att använda följande bevis genom förklaringar: skatteböcker, ingivna deklarationer, vittnesutlåtanden, expertutlåtanden, material och information som samlats in till följd av inspektionen, skatteuppgifter som erhållits och andra handlingar som samlats in i samband med analysverksamhet av National Revenue Administration, verifieringsverksamhet, skattekontroll eller tull- och skattekontroll och material som samlats in under straffrättsliga förfaranden eller förfaranden i ärenden som rör skattebrott eller skattebrott. Ovan nämnda uppgifter faller inom ramen för uppgifter som omfattas av skattesekretess.

Sammanfattningsvis bör, trots att uppdragstagaren har tillgång till vissa skattebetalares uppgifter på grundval av den inlämnade ansökan, noteras att de med antalet handlingar som samlats in genom inspektioner utförda av skattekontor utgör en minoritet av de insamlade uppgifterna . Därför kan du vara säker på att de uppgifter som samlas in som ett resultat av en skatterevision är under skattesekretess, så entreprenören kommer inte att ha tillgång till dem.