Bokslutsdatum för företagare

Servicekatt

Slutet av skatteåret är en het tid för alla företagare. Du måste göra allt för att korrekt redogöra för inkomsterna från affärsverksamhet och inkomster som genereras utanför den. Ta reda på om avvecklingsfristerna för företagare i slutet av året och hur du slutför alla ärenden inom den lagstadgade tidsfristen.

Årets slut - årlig verksamhetsdeklaration

Varje företagare gör upp sin inkomst med skatteverket varje år. Vilken PIT han ska fylla i beror på hur han bedriver sin verksamhet och vilken beskattningsmetod han har valt.Nedan föreslår vi vilken PIT som ska väljas och när den ska vara avgjord.

Årliga deklarationer som lämnas på blanketterna PIT-36, PIT-36L och PIT-28 fylls automatiskt i på Skatteportalen av skattekontoret i tjänsten Din e-PIT och görs sedan tillgängliga för skattebetalarna från och med den 15 februari. Det räcker med att verifiera den ifyllda årliga PIT av kontoret, göra ändringar i den vid behov (t.ex. avdrag för skattelättnader eller angivande av en allmännyttig organisation för vilken 1% av skatten ska tilldelas) och sedan bekräfta dess riktighet. Detta blir detsamma som att skicka in det.

Tjänsten Din e-PIT förklaras i detalj i artikeln: Din e-PIT-tjänst, d.v.s. avräkning av den årliga skattedeklarationen av kontoret

PIT-28 - registrerat engångsbelopp

PIT-28-deklarationen lämnas in av skattebetalare som beskattar sin inkomst med ett engångsbelopp på bokförd inkomst. Det finns två typer av inkomster som kan redovisas så här:

  • erhålls som en del av enskild firma eller verksamhet i form av ett civilt partnerskap,

  • som härrör från hyres-, andrahands-, arrende-, andrahandsarrendekontrakt (eller andra av liknande slag), när dessa avtal inte ingås som en del av icke-jordbruksverksamhet.

Skattedeklaration PIT-28 i enlighet med finansministerns föreskrift om exemplar av skattedeklarationer, deklarationer och skatteuppgifter gällande inom området schablonbeskattning av vissa inkomster som intjänats av fysiska personer, ska lämnas in. till skatteverket senast i slutet av februari, alltså för 2020 senast den 1 mars 2021, eftersom den 28 februari infaller på söndag.

PIT-16A - skattekort

Entreprenörer som har bestämt sig för att beskatta sin verksamhet med skattekort måste skicka in en PIT-16A blankett. Det är en deklaration av beloppet av sjukförsäkringsavgiften som betalas och dras från skattekortet varje månad under beskattningsåret.

PIT-16A-formuläret ska lämnas in senast i slutet av januari nästa beskattningsår efter beskattningsåret.

PIT-36L - platt skatt

PIT-36L lämnas in av företagare som beskattar sin inkomst med en schablonskatt, det vill säga en fast skattesats på 19 %. Denna bosättningsform diskvalificerar möjligheten till bosättning tillsammans med make eller som ensamstående förälder.

PIT-36L-formuläret skickas in av företagare:

  • driva ett företag,
  • delägare i partnerskap beskattade med PIT som har lämnat en deklaration att de vill göra upp på ett linjärt sätt.

PIT-36L ska lämnas in till skattekontoret senast den 30 april året efter räkenskapsåret.

PIT-36 - skatteskala

PIT-36-deklarationen lämnas in i fallet med att bedriva verksamhet som beskattas med skatteskalan, vars sats från 2020 är 17 % och 32 % på överskottsinkomster som överstiger PLN 85 528. Det är en årlig deklaration som oftast lämnas av skattebetalare som driver ett företag, som också kan använda denna blankett för att reglera andra inkomster som erhållits utanför verksamheten (t.ex. från heltidsarbete), samt för att göra en gemensam uppgörelse med sin make och ta fördel av skattelättnader.

Deadline för att lämna in PIT-36-deklarationen är slutligen den 30 april för föregående år.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Företagarnas avräkningsdatum - årsavräkning av anställda

PIT-4R - deklaration av indrivna förskottsbetalningar för inkomstskatt

Med hjälp av PIT-4R-deklarationen visar företagaren insamlade och utbetalda skatteförskott för skattebetalare (anställda, entreprenörer, entreprenörer etc.).

PIT-4R för ett givet år ska lämnas in senast i slutet av januari följande år. Deklarationen lämnas till det skattekontor som är behörigt för:

  • betalarens hemvist, om arbetsgivaren är en fysisk person,
  • betalarens säte eller om det inte är etablerat enligt driftstället, om företagaren inte är en fysisk person.

PIT-11 - information om inkomst och om de insamlade förskottsbetalningarna för inkomstskatt

PIT-11 är personuppgifter om den anställdes årsinkomst och förskott som tas ut för inkomstskatt av betalaren (arbetsplatsen). Arbetsgivaren är skyldig att överföra den till skatteverket och arbetstagaren.

Deadline för att lämna in PIT-11-deklarationen till skattekontoret är den sista dagen i januari. Denna deklaration kan endast lämnas elektroniskt. Å andra sidan kommer tidsfristen för att lämna in PIT-11-deklarationen för skattebetalaren (anställd) alltid att löpa ut den sista dagen i februari.

Om dagen för inlämning av deklarationen är en helg kommer det att medföra en lämplig förskjutning av tidsfristerna för inlämning av deklarationen till nästa arbetsdag.

Handlarens kalender stänger 2019

Tills när? Vilken aktivitet?
31 december 2020 /
1 januari 2021
Förberedelse av en fysisk inventering (inventering) per 31 december 2020 / 1 januari 2021.

14 januari 2021

Sista datum för värdering av egendom som ingår i den fysiska inventeringen

20 januari 2021

Sista datum för förskottsbetalning för inkomstskatt för december eller Q4 2020.

20 februari 2021

Att ansöka om en ändring av formen av inkomstbeskattning för 2020 till en schablonskatt eller bokfört schablonbelopp (förutsatt att den första inkomsten av verksamhet 2021 uppnåddes i januari 2021)

31 januari 2021 Lämna in PIT-16A för ett skattekort;
Arkivering PIT-11 och PIT-4R
1 mars 2021 Lämna in PIT-28 för ett registrerat engångsbelopp
30 april 2021 Sista datum för att lämna in PIT-36 (skatteskala) och PIT-36L (plattskatt)

Inlämning av årlig deklaration genom bolagssystemet

I wfirma.pl-systemet kan du enkelt generera en årlig deklaration om affärsverksamhet på formuläret PIT-36, PIT-36L eller PIT-28. För att göra detta, gå till fliken STARTA »SKATTER» ÅRSDEKLARATIONER »LÄGG TILL EN DEKLARATION och välj lämplig blankett i enlighet med den antagna formen för inkomstskatt.

Ange sedan för vilket år deklarationen görs och syftet med deklarationen som "inlämnande av deklarationen".

I nästa steg kommer värdena på uppnådda intäkter, uppkomna kostnader och de erhållna inkomsterna från ett visst beskattningsår att visas, och sedan värdet på sociala avgifter och hälsoavgifter som dragits av samt förfallna och betalda inkomstskatteförskott. Dessa data fylls i automatiskt på basis av data i systemet. Vid tidpunkten för generering av den årliga skattedeklarationen kan den verifieras och vid behov korrigeras.