Kontrakt för drift och förvaltning av PPK - senast när ska de ingås?

Service

Arbetsgivarens skyldighet enligt Employee Capital Plans är att ingå ett PPK-förvaltningsavtal och ett PPK-förvaltningsavtal. PPK-förvaltningsavtalet ingås mellan företagaren som är den anställande enheten och den valda finansiella institutionen, medan PPK-förvaltningsavtalet på uppdrag av och till förmån för anställda med den institution med vilken PPK-förvaltningsavtalet ingicks.

Avtal om förvaltning av PPK

Parterna i PPK-förvaltningsavtalet är företagaren och det utvalda finansiella institutet, men valet av finansinstitut med vilket arbetsgivaren ska ingå ett PPK-avtal bör överenskommas med den fackliga organisationen eller, i avsaknad av det, med representation av anställda.

I händelse av att ingen överenskommelse nås med arbetstagarrepresentationen om valet av det finansinstitut med vilket PPK-förvaltningsavtalet ska ingås en månad före utgången av den tidsfrist då anställningsenheten är skyldig att ingå PPK-förvaltningen kontrakt, den anställande enheten själv väljer en finansiell institution!

PPK-förvaltningsavtalet kan ingås med finansinstitut, som inkluderar: investeringsfondbolag, universella pensionsbolag, pensionsbolag för anställda och försäkringsbolag som är registrerade i PPK-registren. Viktigt är att villkoren i det ingångna PPK-kontraktet inte kan vara mindre förmånliga än de villkor som presenteras av finansinstitutet på PPK-portalen vid datumet för avtalets ingående.

Ersättningen till ett finansiellt institut för förvaltning av en fastställd fond får inte överstiga 0,5 % av substansvärdet per år. Dessutom kan ett finansinstitut ta ut ersättning för det uppnådda resultatet, vid positiv avkastning för ett visst år och uppnåendet under ett givet år av en avkastning som överstiger referensräntan på upp till 0,1 % av fondens substansvärde per år.

PPK-förvaltningsavtalet ingås i elektronisk form som möjliggör inspelning på ett varaktigt medium och inkluderar:

 • parter i avtalet;
 • namnet på fonden för det angivna datumet som avses i art. 38 eller artikel. 39, som förvaltas av finansinstitutets förvaltningsenhet;
 • villkoren och förfarandet för att ingå PPK-kontrakt av den anställande enheten;
 • villkor för att samla in och hantera resurser av enskilda fonder på ett definierat datum;
 • villkoren, datumen och metoden för att göra ett uttag, överföring eller återbetalning;
 • beloppet för ytterligare avgifter som finansieras av den anställande enheten för enskilda grupper av anställda;
 • metoden för att deklarera ytterligare betalningar som finansierats av PPK-deltagaren och metoden för att ändra beloppet för dessa betalningar;
 • det maximala ersättningsbeloppet för att förvalta en fond med fastställd datum, kostnader som ska bäras av denna fond och avgifter som ska bäras av en PPK-deltagare och villkoren, om sådana finns, på vilka de kan minskas utan att avtalet behöver ändras;
 • villkor för att ändra kontraktet;
 • villkor och uppsägningstid för kontraktet;
 • förutsättningar för omvandling eller ändring.

Om det valda finansiella institutet är ett försäkringsbolag, bör PPK-förvaltningsavtalet dessutom ange försäkringsbeloppets belopp, försäkringspremiens belopp och oförmågan att dra av försäkringsskyddskostnaderna från medlen i den definierade datumfonden som är ett försäkringskapital fond vid utebliven betalning eller betalningsinställelse.

Enligt art. 12 sek. 1 PPK-lagen har den anställande enheten möjlighet att byta finansinstitut med vilket PPK-förvaltningsavtalet ingicks, medan uppsägning av PPK-förvaltningsavtalet är möjligt efter att ett nytt avtal ingåtts med ett annat finansinstitut!

PPK-förvaltningsavtalet bör ingås senast 10 arbetsdagar innan PPK-förvaltningsavtalet ingås. Detta innebär att anställande enheter bör ingå ett PPK-förvaltningsavtal senast:

 • 25 oktober 2019 - för enheter som sysselsätter över 250 personer;
 • 24/04/2020 - för enheter som sysselsätter mer än 50 personer;
 • 27/10/2020 - för enheter som sysselsätter mer än 20 personer;
 • 23 april 2021 - för enheter som sysselsätter mindre än 20 personer.

Arbetsgivare som anställde minst 50 anställda den 30 juni 2019, i enlighet med den ändrade särskilda lagen om covid-19, omfattades av samma maximala tidsfrister för ingående av PPK-förvaltningsavtalet och PPK-förvaltningsavtalet som de anställande enheterna från 3:e fasen av genomförandet.
De nya maximala tidsfristerna är: 27 oktober 2020 - för ingående av PPK-förvaltningsavtalet och 10 november 2020 - för ingående av PPK-förvaltningsavtalet.

Den anställande enheten som inte ingår ett PPK-förvaltningsavtal i tid, kommer att uppmanas skriftligen av PFR att ingå ett sådant avtal med en definierad datumfond som förvaltas av det angivna finansinstitutet inom 30 dagar från dagen för mottagandet av begäran eller till ge PFR information om att ingå avtal med ett annat finansinstitut.

Om den anställande enheten eller en person som är skyldig att agera på uppdragsgivarens vägnar inte iakttar skyldigheten att ingå ett PPK-förvaltningsavtal i tid kan det leda till böter på 1,5 % av den anställande enhetens ersättningsfond i den tidigare ekonomiska verksamheten år.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Avtal för att driva en PPK

Arbetsgivaren ingår ett PPK-avtal för och för alla personer som varit anställda i ett visst företag i minst 3 månader och anställningstiden omfattar alla anställningsperioder från de föregående 12 månaderna som ägt rum på en viss arbetsplats. Företagaren är skyldig att ingå avtal om att driva en PPK senast den 10:e dagen i månaden efter den månad då anställningstiden på 3 månader löpte ut, om inte arbetstagaren lämnar en försäkran till arbetsgivaren att inte göra betalningar till PPK innan detta datum löper ut. Listan över PPK-deltagare utgör en bilaga till PPK-förvaltningsavtalet och den bör innehålla:

 • avtalsparter, inklusive det valda finansinstitutet;
 • data som identifierar en PPK-deltagare;
 • metoden för att deklarera ytterligare betalningar som finansierats av PPK-deltagaren och metoden för att ändra beloppet för dessa betalningar;
 • namnen på de definierade datumfonderna som förvaltas av finansinstitutets förvaltningsenhet;
 • villkor för att samla in och hantera resurser av enskilda fonder på ett definierat datum;
 • metoden för att lämna in deklarationer om fördelningen av betalningar som gjorts till PPK mellan enskilda fonder på ett bestämt datum;
 • hur man ändrar fonden för ett definierat datum;
 • villkoren, datumen och metoden för ett uttag, överföring eller återbetalning;
 • sättet att lägga beställningar;
 • omfattningen, frekvensen och formen för att informera PPK-deltagaren om de medel som samlats på hans PPK-konto;
 • det maximala ersättningsbeloppet för förvaltning av en fastställd fond, kostnader som ska bäras av denna fond och avgifter som ska bäras av en PPK-deltagare och de villkor, om sådana finns, på vilka de kan minskas utan att avtalet behöver ändras.

Om avtalet ingås med ett försäkringsbolag bör avtalet, i likhet med PPK-förvaltningsavtalet, innehålla ytterligare information om försäkringsbeloppets storlek, försäkringspremiens storlek och en bestämmelse om oförmåga att dra av kostnaderna för försäkringsskydd från medel i den definierade datumfonden är försäkringen en kapitalfond vid utebliven betalning eller betalningsinställelse.

Arbetsgivaren sluter avtal om att driva en PPK för och för dem som är anställda mellan 55 och 70 år, endast på deras begäran. PPK-förvaltningsavtalet ingås inte på uppdrag av och till förmån för personer över 70 år.

Det finansiella institutet som PPK-förvaltningsavtalet ingicks med är skyldigt att förse PPK-deltagaren i elektronisk form med information om ingåendet av PPK-avtalet, vilket inkluderar finansinstitutets uppgifter, arbetsgivarens uppgifter, beloppet för grund- och tilläggsbetalningar och en beskrivning av rättigheter och regler för att samla medel på PPK-kontot samt villkoren och förfarandet för att lämna utträde från PPK, instruktioner om de medel som samlats på PPK-kontot och den berättigades rättigheter.

Anställande enheter är skyldiga att underteckna ett PPK-förvaltningsavtal senast:

 • 12/11/2019 - för enheter som sysselsätter minst 250 personer;
 • 11/05/2020 - för enheter som sysselsätter över 50 personer;
 • 10/11/2020 - för enheter som sysselsätter minst 20 personer;
 • 10 maj 2021 - för enheter som sysselsätter mindre än 20 personer.

Ingående av ett PPK-avtal i förtid kan resultera i böter på 1 000 PLN till 1 000 000 PLN som åläggs den anställande enheten eller den person som är skyldig att agera för dess räkning!

Huvudelementen som syftar till att implementera medarbetarkapitalplaner på arbetsplatsen är ingåendet av ett kontrakt för förvaltning och underhåll av PPK. Arbetsgivare bör respektera tidsfristerna för att ingå avtal, eftersom sanktionerna för förseningar kan bli riktigt höga. Man bör dock komma ihåg att valet av finansinstitut inte är permanent och det kan ändras efter samråd med den fackliga organisationen eller arbetstagarrepresentanter.