Behörighet att representera mönstret med diskussion under inspektionen

Ladda Ner

Skatterevision utförs av den skattemyndighet som är behörig för en viss skattskyldig och avräkning av en specifik skatt. Dess syfte är först och främst att kontrollera om den kontrollerade enheten vederbörligen uppfyller de skyldigheter som följer av bestämmelserna i skattelagstiftningen.

Kontrollverksamheten behöver dock i praktiken inte styrka misstankar om några oegentligheter. De kan vara det första och sista förfarandet som inletts av skattemyndigheten för att kontrollera att skatteavräkningarna är korrekta. Först efter att eventuella oegentligheter har upptäckts och underlåtenhet att göra en lämplig korrigering kan skatteförfaranden inledas, vilket kan sluta med ett dimensionellt beslut som bestämmer storleken på efterskottsskatten.

Bemyndigande att företräda den skattskyldige vid revisionen enligt bestämmelserna i skatteförordningen

Enligt art. 281a par. 1 å skatteförordningen får företagare skriftligen utse en fysisk person som ska vara behörig att företräda dem på skattekontrollområdet. En sådan person bör dock anmälas till chefen för skattekontoret som är behörig för inkomstskatt, kommunchefen, borgmästaren (stadspresidenten).

Den som utsetts att företräda den skattskyldige kan i första hand agera inom följande områden:

 • mottagande av ett meddelande om avsikt att inleda en skatterevision,

 • samtycke till att ett förfarande inleds,

 • mottagande av ett tillstånd att genomföra en skatterevision,

 • slutförande av en skatterevision,

 • lämna förklaringar och invändningar till besiktningsprotokollet.

Vilka delar ska ingå i auktorisationen att representera vid besiktningen?

Ett sådant tillstånd bör innehålla minimielement som:

 • namn och efternamn/namn på den kontrollerade företagaren,

 • kontrollerad adress,

 • Kontrollerat skatteidentifikationsnummer (NIP),

 • plats och datum,

 • utnämning av chefen för skattekontoret som är behörig för en viss skattebetalare,

 • namn och efternamn på den auktoriserade enhet att representera under inspektionen,

 • den företrädande enhetens bostadsadress,

 • Id-kortsnummer,

 • den bemyndigande partens underskrift.

Att ladda ned:

pdf
Untitled document.pdf Beskrivning: manuell komplettering docx
Untitled document .docx Beskrivning: redigera, skriva ut, spara