Betalning till ett spärrat konto - behovet av att skicka in en blankett ZAW NR

Hemsida

Skattebetalare bör göra betalningar till konton som finns på den vita listan. Vid betalning till annat konto måste de ta hänsyn till negativa konsekvenser. Naturligtvis kan de undvika dem.

Spärrat konto

Kom ihåg att institutionen för förvaltningskonton infördes för att skydda köparens intressen när man ingick avtal om köp av lokaler. Bristen på denna institution gjorde att många lägenhetsköpare förlorade alla sina ägodelar.

Enligt art. 59 i lagen av den 29 augusti 1997 - Banklag är parterna i avtalet om spärrkonton banken och kontohavaren (förvaltaren). Endast medel som anförtrotts kontohavaren av tredje part - enligt ett separat avtal - får sättas in på spärrkontot.

Tanken med ett spärrat konto är därför begränsad till det faktum att endast medel som anförtrotts kontoinnehavaren av en tredje part på grundval av ett separat avtal kan samlas in på det. Det är en förtroendehandling – kontohavaren är förvaltaren, medan den tredje parten är förvaltaren.

Parterna i spärrkontoavtalet är således den bank som öppnar och underhåller kontot och kontohavaren (förvaltaren). Den tredje part som sätter in pengar på spärrkontot är inte part i avtalet. Medlen på spärrkontot förblir dock hennes egendom. Kontoinnehavaren är endast dennes administratör. Detta tillstånd varar tills, i enlighet med bestämmelserna i spärrkontoavtalet, villkoren för deras betalning till kontoinnehavaren är uppfyllda. Om detta inte sker ska medlen återlämnas till den anförtroende enheten.

Betalning till spärrkonto och skatteplikt för delbetalningar

Enligt den allmänna regeln som uttrycks i art. 19a stycket. 1 å mervärdesskattelagen inträder skatteplikt när varan levereras eller tjänsten tillhandahålls, med förbehåll för mom. 1a, 5 och 7–11, art. 14 sek. 6, art. 20 och art. 21 sek. 1.

Mervärdesskattens struktur visar att en skattskyldig som utför mervärdesskattepliktig verksamhet är skyldig att beskatta en viss verksamhet vid den tidpunkt då skatteplikten inträder. Ovanstående bestämmelse formulerar en allmän regel, enligt vilken skatteplikt inträder när varan levereras eller tjänsten utförs, vilket innebär att skatten blir uttagbar vid avräkningen för den tid varan har levererats eller tjänsten tillhandahållits och bör avräknas för denna period. 19a stycket. 8 § mervärdesskattelagen, om före leveransen av varan eller utförandet av tjänsten hela eller delar av betalningen mottagits, särskilt: förskottsbetalning, förskottsbetalning, förskottsbetalning, avbetalning, byggnads- eller bostadsbidrag innan ett kooperativ bildas rätt till bostad eller lokal för annat ändamål inträder vid dess mottagande skatteplikt i förhållande till erhållet belopp, med förbehåll för mom. 5 punkt 4.

Skatteplikt uppkommer alltså redan vid delbetalningen.

Betalning till ett spärrat konto och skattskyldighet

Låt oss komma ihåg att banken som har ett depositionskonto registrerar betalningar och uttag separat för varje köpare (artikel 5.2 i lagen om skydd av rättigheterna för köparen av en lägenhet eller ett villa).

Enligt art. 11 ovan i lagen betalar banken exploatören de medel som ackumulerats på det öppna bostadsspärrkontot efter att ett visst skede av genomförandet av utvecklingsprojektet har avslutats.

Enligt art. 22 sek. 1 punkten 8 i denna lag innehåller byggherrekontraktet särskilt belopp och villkor för utbetalning av kontantförmåner från köparen till exploatören.

Men enligt art. 27 sek. 1 å lagen om skydd för rättigheter för köpare av lägenhet eller småhus, överlåtelse till köparen av rätt som avses i art. 1, föregås av köparens övertagande av lägenheten eller enfamiljshuset, vilket följer på anmälan om slutförande av uppförandet av enfamiljshus, utan invändning från behörig myndighet eller med stöd av beslut t.o.m. användningstillståndet.

Kärnan i ett spärrat konto är att det är en transaktion vars uppgift är att skydda säljarens och köparens intressen. Parternas säkerhet uppnås tack vare deltagandet av en neutral enhet som övervakar genomförandet av kontraktet och löser eventuella tvister. Säljaren får information om att säkra medel på kontot, och fullgör sedan sina skyldigheter. Pengarna betalas till säljaren i omgångar enligt kontraktets framsteg eller en gång efter att köparen bekräftat att varorna överensstämmer med beställningen.

Således, tills de pengar som samlats på kontot frigörs, är individuella betalningar inte slutgiltiga, villkorade och kan eventuellt återbetalas. Arten av de medel som samlats på kontot ändras endast när prejudikatvillkoren är uppfyllda och, som en konsekvens, de frigörs, och därför när säljaren kan betrakta medlen som faktiskt mottagna till hans förfogande.

På grund av spärrkontots specifika karaktär kan de medel som flödar till spärrkontot inte klassificeras som förskottsbetalningar, förskott, förskott, avbetalningar som anges i art. 19a stycket. 8 i mervärdesskattelagen (vid tidpunkten för betalningen kan kontoinnehavaren inte förfoga över dem), det avgörande kriteriet för att kreditera de belopp som betalats till spärrkontot är det faktum om dessa medel har ställts till kontoinnehavarens förfogande. på ett sådant sätt att han fritt kan förfoga över dem . Endast möjligheten till fri disposition av de medel som satts in på spärrkontot gör att de inbetalda beloppen betraktas som en betalning för en tillhandahållen tjänst eller en förskottsbetalning.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Betalning till ett spärrat konto - blankett ZAW NR

Den skattskyldige som avses i art. 15 § lagen den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster, som på grundval av avtal som ingåtts med en varuleverantör eller en tjänsteleverantör som i mervärdesskattehänseende är registrerad som aktiv momsskyldig eller köpare av vara eller en tjänstemottagare är skyldig att uppbära fordringar på köparen av varor eller tjänstemottagare för tillhandahållande av varor eller tjänster, bekräftad genom faktura, och överlåta den helt eller delvis till varuleverantören eller tjänsteleverantören och som har betalat detta belopp genom banköverföring till ett annat konto än det som fanns med på dagen för överföringsordern i förteckningen över enheter som avses i art. 96b stycket. 1 i nämnda lag är han solidariskt ansvarig med all sin egendom tillsammans med varuleverantören eller tjänsteleverantören för hans eftersläpande skatt i den del av skatten på varor och tjänster som proportionellt kan hänföras till detta förfallna belopp, och särskilda bestämmelser innebära skyldigheten att göra betalning via ett betalkonto (artikel 117ba § 2 i skatteförordningen).

Men enligt art. 117ba § 3 skatteförordningen ska bestämmelserna i 1 och 2 § inte tillämpas för det fall att den skattskyldige som gör betalningen har gjort betalningen genom banköverföring till ett annat konto än det för dagen för överföringsordern i förteckningen. av enheter som avses i art. 96b stycket. 1 å mervärdesskattelagen och lämnat en anmälan om betalning av beloppet på detta konto till chefen för det skattekontor som är behörigt för utfärdaren av fakturan inom tre dagar från dagen för beställning av överföringen.

Sålunda, vid en betalning till ett annat konto än det som finns på den vita listan, bör han skicka in en ZAW NR-blankett, vilket kommer att förhindra att han drabbas av negativa konsekvenser.

Betalning till ett depositionskonto som inte finns på den vita listan

Förtroendekonton är ofta inte vitlistade.

Exempel 1.

Skattebetalaren köper en lägenhet för uthyrning. Han är en aktiv momsbetalare. Han gjorde en betalning till ett depositionskonto som dock inte finns på den vita listan. Bör skattebetalaren lämna in ett ZAW-NR i detta fall?

Som vi har visat är ett spärrat konto ett speciellt konto. Även om det skapades för att skydda köpare, ändrar det inte det faktum att skattebetalaren gör betalningar till ett konto som inte är bokfört.

Även om räkningen är exceptionell bör den skattskyldige lämna in en blankett ZAW NR. Ovanstående kommer att skydda honom från negativa konsekvenser.

Sammanfattningsvis bör skattebetalaren kontrollera om betalningar för varor och tjänster görs till ett konto som finns på den vita listan. Vid betalning till annat konto ska den skattskyldige lämna in en ZAW NR-blankett till skattemyndigheten.