Skatteuppbörd

Servicekatt

Vad är uppbörden av personlig inkomstskatt? Vem är betalaren och vem är skattebetalaren? Hur mycket tas denna skatt ut? Vi uppmuntrar dig att läsa nästa del av cykeln om inkomstskatt, där vi kommer att svara på dessa och andra frågor relaterade till insamlingen.

Principer för betalning av personlig inkomstskatt

Skatteverket är den institution som tar ut inkomstskatt. Viktigt är att personlig inkomstskatt regleras på det kontor som är behörigt för den skattskyldiges hemvist, till skillnad från CIT (bolagsinkomstskatt), för vilken den behöriga myndigheten är det skattekontor som har tilldelats kapitalbolagets säte.

Personskatt betalas i form av månatliga eller kvartalsvisa förskott. Denna skyldighet bör vara uppfylld senast den 20:e dagen i följande månad (eller kvartal, om företagaren avgör kvartalsvis). Det innebär att till exempel förskottet på inkomstskatt för oktober ska vara inbetalt senast den 20 november. Det finns dock ett undantag från denna regel, eftersom vid beskattning på grundval av skattekort görs avräkningen senast den 7:e dagen i efterföljande månad.

Från och med 2007 har skyldigheten att lämna PIT5 / PIT5L-deklarationer avseende förskott för personlig inkomstskatt avskaffats. För närvarande räcker det att göra betalningar i tid. Förskottet för inkomstskatt kan betalas kontant (i kassan på skattekontoret, bank, post etc.), dock är den allt oftare vald betalningsform den icke-kontanta blanketten i form av en överföring till skatteverkets konto.

När du väljer det sista alternativet bör du förbereda överföringen ordentligt och ge titeln "skatteförskott - i en månad ... ..". Det är inte korrekt att specificera symbolen PIT-5, PIT-5L enbart, eftersom (som det tidigare förklarats) sådana deklarationer inte fungerar längre.

Skattebetalare som uppnått inkomst under ett visst år är skyldiga att inom den lagstadgade tidsfristen lämna en årlig deklaration som är lämplig för den beskattningsform de valt.

Vid avräkning efter allmänna principer och med schablonskatt ska årsdeklarationen lämnas senast den 30 april påföljande år. Rätt tryck är PIT-36 på skalan, och för den platta skatten - PIT-36L. Den första används för att redovisa inkomster som intjänats både från näringsverksamhet och till exempel från anställning eller pensioner. Däremot bör PIT-36L-deklarationen innehålla uppgifter om de inkomster som genereras endast som en del av den bedrivna näringsverksamheten. Övriga inkomster ska som regel visas i PIT-37-formuläret. Beskattning efter allmänna principer, till skillnad från schablonskatt, ger de skattskyldiga möjlighet att göra upp räkenskaper tillsammans med sin make samt att använda olika typer av lättnader eller avdrag.

Deklarationen som inkluderar schablonbeskattningen är PIT-28. Endast klumpsumma beskattningsbar inkomst visas på denna blankett, medan inkomst från en annan titel, till exempel från ett anställningsförhållande, visas i PIT-37. En schablonbetalare bör lämna in en årlig deklaration på PIT-28-formuläret senast den 31 januari följande år (PIT-37 senast den 30 april). Skattekortet är däremot förenat med skyldigheten att lämna en årlig deklaration på blanketten PIT-16A. Om skattebetalaren också fick inkomst från en annan källa, är det också nödvändigt att presentera det i en separat deklaration - PIT-37. Även här är deadline för att lämna in en PIT-16A-deklaration den 31 januari följande år, och om det är nödvändigt att reglera inkomst från en annan källa - PIT-37, senast den 30 april.

Skattebetalare som är skyldiga att lämna in en skattedeklaration på PIT-36-formuläret bör också betala skillnaden mellan skatten på inkomsten som härrör från skattedeklarationen och summan av förskott som ska betalas för ett visst år, inklusive de som samlas in av alla betalare ( inklusive t.ex. huvudmän). Den inkomstskatt som följer av deklarationen är en skatt som ska betalas för ett visst år, om inte skattekontoret meddelar ett annat skattebelopp.

Om skattedeklarationen inte lämnas meddelar skattekontoret ett deklarerande beslut som anger storleken på inkomstskatteskyldigheten. I förhållande till en skattskyldig som inte lämnar deklaration är det möjligt att tillämpa straffrättsliga sanktioner enligt skattelagen.

Skattesatser för personlig inkomst

Beroende på vilken form av beskattning som täcker den skattskyldiges inkomst, kommer satserna för denna avgift att vara olika. Och så, med skatteskalan för inkomst upp till PLN 85 528, ska en skatt på 18 % betalas. minus det belopp som sänker skatten (556,02 PLN) och över detta belopp - 14 839,02 PLN plus 32 procent. överskott över PLN 85 528.

Vid beskattning med schablonskatt är skattesatsen fast och uppgår till 19 %, oavsett vilken inkomst man tjänar. Engångsbeloppet på registrerade intäkter är förknippat med betalningen av skatt till ett belopp av:

  • 20 procent,
  • 17 procent,
  • 8,5 procent
  • 5,5 procent,
  • 3 procent,

beroende på typ av verksamhet. Men med ett skattekort tilldelas skattesatserna inte i förväg till specifika verksamheter (vilket är fallet med det registrerade engångsbeloppet). Beslutet om skattebeloppet meddelas av chefen för det behöriga skattekontoret. Den kan också meddela ett beslut om att vägra bevilja skattekort till en viss skattskyldig. Chefens beslut får överklagas till direktören för skattekammaren inom 14 dagar. Den skattskyldige har också rätt att avsäga sig skattekortet om det anmäls till kanslichefen inom 14 dagar från delgivningen av beslutet.

Skattebetalare och inkomstskattebetalare

När det kommer till uppbörd av inkomstskatt är det också viktigt att skilja mellan två enheter – den skattskyldige och den betalande. Den första av dem är den som är direkt skattepliktig. Den andra är den som är skyldig att beräkna skatten och ta ut den av den skattskyldige. Betalare är vanligtvis arbetsplatser (inklusive enskilda företagare), jordbruksproduktionskooperativ, pensionsmyndigheter, banker som betalar ut utländska pensioner, arbetsförmedlingar (i fråga om ersättningar som betalas av dem), garantifonden för anställda etc. Dessa myndigheter är skyldiga att beräkna och dra av skattskyldiga från utbetalda förskottsbelopp till inkomstskatt och överföra dessa belopp till skattekontorets konto. Till exempel, i en situation där en viss person är anställd enligt ett anställningsavtal, minskar arbetsgivaren den lön som betalas ut med förskottet på inkomstskatten.

Det finns också en grupp skattebetalare som är skyldiga att självständigt beräkna inkomstskatteförskott och betala dem i tid. Denna skyldighet gäller bl.a personer som driver eget företag, personer som uppbär ersättning för hyra eller arrende, personer som driver särskilda avdelningar för jordbruksproduktion, personer som uppbär ersättning från utlandet och personer som uppbär pension eller pension från utlandet utan förmedling av betalare. Det innebär att till exempel en person som driver egen verksamhet och reglerar skatt på allmänna principer (driver KPiR) är skyldig att självständigt beräkna och betala en förskottsinkomstskatt för en given redovisningsperiod (månad eller kvartal).