Allt om immateriella tillgångar

Hemsida

Immateriella tillgångar utgör allt oftare en stor potential för företaget, eftersom de patent eller äganderätter som innehas möjliggör större frihet på marknaden och snabbare utveckling av företaget. Vad är immateriella tillgångar? Hur ska man värdera och avskriva dem? Svara i artikeln!

Immateriella tillgångar - definition

Definitionen av immateriella tillgångar ingår i art. 3 sek. 1 punkt 14 bokföringslagen. Enligt den är immateriella tillgångar äganderätter som förvärvats av en enhet, klassificerade som anläggningstillgångar, lämpliga för ekonomiskt bruk, med en förväntad nyttjandeperiod längre än ett år, avsedda för enhetens behov. Äganderätten inkluderar särskilt:

 • upphovsrätter, närstående rättigheter, licenser, koncessioner,
 • rättigheter till uppfinningar, patent, varumärken, bruks- och dekorativa modeller,
 • kunnande, det vill säga rätten att använda kunskap inom ett industriellt, kommersiellt, vetenskapligt eller organisatoriskt område,
 • förvärvad goodwill,
 • kostnader för genomförda utvecklingsarbeten och
 • äganderätt som antagits för användning på grundval av ett hyres-, arrende- eller leasingavtal som ingår i en av avtalsparternas anläggningstillgångar.

Ovanstående äganderätter kan klassificeras som immateriella tillgångar om de uppfyller följande villkor:

 • deras förväntade livslängd är mer än ett år
 • varit avsedda för enhetens eget behov eller tagits i bruk på grundval av hyres- eller arrendeavtal
 • lämplig för ekonomiskt bruk

Initialt värde av immateriella tillgångar

Det initiala värdet av immateriella tillgångar bestäms enligt samma principer som för anläggningstillgångar och bestäms beroende på metoden för deras förvärv eller förvärv:

 1. köp mot vederlag - köpeskilling
 2. positiv goodwill förvärvad - tillverkningskostnad
 3. kostnadsfritt kvitto - marknadsvärde per inköpsdatum, såvida inte friöverlåtelseavtalet anger detta värde till ett lägre belopp
 4. naturatillskott till ett civilt partnerskap - värde från insatsdagen, dock inte högre än marknadsvärdet.

Vid köp mot vederlag blir ingångsvärdet köpeskillingen, som inkluderar det belopp som ska säljas (exklusive ingående moms). I startvärdet ingår även de kostnader som är direkt relaterade till köpet, det vill säga kostnader för transport och försäkring samt anpassning av komponenten till ett användbart skick (monterings-, installations- och startkostnader). Detta värde kommer att inkludera icke-avdragsgill ingående moms, notarie- och skatteavgifter, provisioner, växelkursdifferenser eller räntor på lån som upplupna till dagen för att värdet tas i bruk.

Vid förvärv av positiv goodwill kommer det att vara produktionskostnaden, förstås som skillnaden mellan köpeskillingen
en given enhet eller dess organiserade del och de förvärvade nettotillgångarna lägre än det verkliga (marknads-) värdet.

Om den immateriella tillgången kommer att förvärvas genom arv, donation eller på annat sätt avgiftsfritt, bör ingångsvärdet bestämmas utifrån marknadsvärdet på förvärvsdagen, om inte det ingångna avtalet anger detta värde till ett lägre belopp.

Om tillgångarna tillskjuts apport bör deras ingångsvärde bestämmas av den skattskyldige på grundval av värdet på dagen för apporttillskottet, till ett belopp som inte överstiger deras marknadsvärde.

Immateriella tillgångar och deras avskrivningar

Skattelagens bestämmelser kräver avskrivningar av värdeminskningar från anläggningstillgångars eller immateriella tillgångars initiala värde, från och med den första månaden efter den månad då en given titel på immateriella tillgångar bokfördes. Däremot får värdeminskningsavskrivningar beräknas i lika delar månadsvis, kvartalsvis eller en gång vid beskattningsårets utgång.

Avskrivningarna görs tills summan av avskrivningarna är lika med deras initiala värde. Ett företag som har förvärvat immateriella tillgångar kommer således att minska skatteunderlaget med värdet av dessa avskrivningar. Deras belopp beror på det initiala värdet av den immateriella tillgången (immateriell tillgång), avskrivningsmetoden och frekvensen av avskrivningskostnader.

Entreprenörer som köpt immateriella tillgångar måste självständigt bestämma avskrivningsmetoden, datum för avskrivningar av avskrivningar och avskrivningstakten. Skattebetalarna fastställer avskrivningssatser för enskilda immateriella tillgångar för hela avskrivningstiden innan avskrivningen påbörjas. Självbestämmande av avskrivningssatser är en stor bekvämlighet för entreprenörer och ger dem möjlighet att effektivt planera företagets kostnadspolicy. Lagstiftaren begränsade dock friheten att bestämma avskrivningssatserna till den minimiperiod för vilken CCI:erna måste avskrivas.

Företagaren kan definiera individuella avskrivningssatser, men bestämmelserna i skattelagen definierar minimiperioderna för att göra avskrivningar för immateriella tillgångar. Dessa är:

 • 24 månader för licenser (underlicenser) för datorprogram och upphovsrätt
 • 24 månader för att visa film och för att sända radio- och tv-program
 • 36 månader från uppkomna kostnader för genomförda utvecklingsarbeten
 • 60 månader från andra immateriella tillgångar

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Registrering av immateriella tillgångar

Skattebetalare som bedriver affärsverksamhet (fysiska personer, civila partnerskap av fysiska personer, allmänna partnerskap för fysiska personer och partnerskap) är skyldiga att föra register över immateriella tillgångar (en gemensam förteckning över anläggningstillgångar och immateriella tillgångar används för detta ändamål).

Register över anläggningstillgångar och immateriella tillgångar bör innehålla minst:

 • ordinarie
 • datum för förvärvet
 • datum för godkännande för användning
 • identifiering av dokumentet som bekräftar förvärvet
 • fastställande av det immateriella och juridiska värdet
 • ursprungligt värde
 • avskrivningstakt
 • avskrivningsbeloppet

Anteckningar som avser anläggningstillgångar och immateriella tillgångar ska göras i bokföringen senast under månaden då de överlåts för användning. Den schablonmässiga avgiften tar inte hänsyn till skattemässiga avdragsgilla kostnader, men dess anläggningstillgångar och immateriella tillgångar skrivs av. Det är således skyldigt att föra register över anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.

Är programvaran en immateriell tillgång?

Datorprogramvara kan vara föremål för ekonomiska upphovsrätter eller licenser (i enlighet med lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 4 februari 1994). Programvara behandlas alltså inte som en materiell sak utan som en immateriell tillgång. Både den förvärvade upphovsrätten och licensen ska dock uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen (artikel 3.1.14 i bokföringslagen).

Kan immateriella tillgångar förbättras?

Bokföringslagen och skattelagarna ger inte möjlighet att förbättra immateriella tillgångar. Sålunda utgör utgifter för att modifiera "förbättringen" av en immateriell tillgång en ny immateriell tillgång.

Utgifter för dess modifiering som uppstår under användningen kommer inte att öka det initiala värdet av immateriella tillgångar, även om de funktionella parametrarna för detta immateriella och juridiska värde ökar.

Likvidation av WNIP och avdragsgilla kostnader

När det gäller immateriella tillgångar som inte längre är användbara för skattebetalaren (t.ex. på grund av köp av annan programvara eller en licens), bör de likvideras genom att de immateriella tillgångarna raderas från registren. Däremot är den skattskyldige i en situation då den skattskyldige på grund av tiden förlorar rätten att använda en given rättighet skyldig att stryka den ur bokföringen, eftersom den inte längre utgör den skattskyldiges egendom.

Oavsett orsakerna till upphörandet av användningen av I&C, har den skattskyldige rätt att inkludera dess icke avskrivna värde i de skattemässiga avdragsgilla kostnaderna på dagen för likvidationen av I&C och dess radering från registret. Det är dock viktigt att den skattskyldige kan bevisa att det vid tidpunkten för utgifter för köp av immateriella tillgångar fanns ett samband mellan kostnadens hela värde och inkomsten.

Bokföra en faktura för köp av immateriella tillgångar i wfirma.pl-systemet

För att bokföra en faktura för köp av immateriella tillgångar i wfirma.pl-systemet, gå till UTGIFTER »REDOVISNING» LÄGG TILL »MOMS FAKTURA / FAKTURA UTAN MOMS och efter att ha fyllt i nödvändiga uppgifter, välj KÖP AV IMMATERIELLA OCH JURIDISKA TILLGÅNGAR som TYP AV BEKOSTNAD.