Taxikostnader i företagskostnader

Servicekatt

Taxikostnader och företagskostnader

Skattekostnaderna kan omfatta alla utgifter som företagaren ådrar sig för att skaffa inkomst eller för att säkra eller upprätthålla sin källa, med undantag för de kostnader som anges i art. 23 i PIT-lagen. Däremot ingår inte utgifter för en taxiresa, så de kan enligt allmänna principer klassas som avdragsgilla kostnader.

För att taxikostnader ska räknas som företagskostnader måste det därför finnas en direkt koppling mellan dem och den verksamhet som bedrivs. Taxikostnader, t.ex.:

  • resa till flygplatsen för en affärsresa,

  • för ett affärsmöte med en kund eller,

  • tillgång till kontor m.m.

som regel kan de räknas som skattemässigt avdragsgilla kostnader enligt art. 22 (1) PIT-lagen.

Samtidigt bör man komma ihåg att skyldigheten att bevisa sambandet mellan den nedlagda kostnaden och de intjänade intäkterna ligger på den skattskyldige.

Hur dokumenterar man utgifter för en taxiresa?

För att räkna in kostnaderna för att driva en verksamhet måste kostnaderna för en taxiresa, förutom att de ska vara rationellt och ekonomiskt motiverade, också dokumenteras ordentligt.

När du använder en taxitjänst, kom ihåg att inte alla dokument som utfärdas kan ligga till grund för att ta med den som skattekostnad. I KPiR kan bevis på kostnader endast vara strikt definierade dokument. I enlighet med mom. 12 sek. 3 i finansministerns förordning av den 26 augusti 2003 om att föra skattebok över inkomster och utgifter (lagtidskriften nr 152, punkt 1475, i ändrad lydelse) är grunden för anteckningar däri redovisningshandlingar: fakturor, moms. fakturor, räkningar och tullhandlingar. Observera att kvitton inte ingår i denna katalog. Det finns inte heller några utgifter för en taxiresa i en annan katalog - händelser som kan föras in i KPiR på grundval av interna bevis (punkt 14 i förordningen).

Det innebär att för att kunna räkna in den här typen av utgifter i skattemässigt avdragsgilla kostnader räcker det inte med bara kvittot. I denna situation bör en skattebetalare som vill inkludera en taxiresa i företagets kostnader se till att en faktura eller ett kvitto med köparens NIP utfärdas (om transaktionsvärdet inte överstiger PLN 450 anses det vara en så kallad förenklad faktura ). Ett alternativ kan också vara en samlingsfaktura för alla resor under en given avräkningsperiod. Detta dokument är också ett fullfjädrat redovisningsdokument.