Semesterersättning – hur räknar man ut?

Service

Årlig ledighet är en period då den anställde inte arbetar. Arbetstagaren har dock för denna period rätt till ersättning för semester som han skulle ha fått om han utfört sitt uppdrag. För att betala den anställde rätt semesterersättning är det nödvändigt att ta alla fasta och rörliga ersättningskomponenter.

Ersättning för semester - fastställande av underlag

När vi bestämmer ersättningen för semestern tar vi hänsyn till grundlönen och övriga förmåner från anställningsförhållandet.

Vid beräkning av semesterlöneunderlaget bör du komma ihåg att undanta några komponenter från anställningsförhållandet, nämligen:

 • engångs- eller icke-periodiska betalningar för en specifik uppgift eller prestation,
 • ersättning för beredskapstid och för stilleståndstid utan fel,
 • jubileumsdricks (priser),
 • ersättning för semesterledighet samt för annan motiverad frånvaro från arbetet,
 • likvida medel för semester,
 • ytterligare ersättning till juridiska ombud för juridiskt ombud,
 • ersättningsbeloppet till ersättningen för arbete upp till minimilönen,
 • ersättning för den period av oförmåga att arbeta på grund av sjukdom eller isolering på grund av en infektionssjukdom,
 • tilldelning från bolagets återbäringsfond, ytterligare årlig ersättning, fordringar på grund av vinstdeltagande eller i balansöverskottet,
 • pensions- och invaliditetsavgångsvederlag eller andra avgångsvederlag,
 • löner vid uppsägning.

En diskretionär bonus som inte kan krävas är inte en del av ersättning för arbete. Den faller följaktligen inte inom begreppet semesterersättning. Periodiciteten av förmånen är av underordnad betydelse. Men om tilldelningskriterierna är specifika kan den verifierbara förmånen visa sig vara en bonus, inte en belöning. Vid beräkningen av ersättningen för semestern beaktas inte den diskretionära bonusen som inte kan tas ut. Andra komponenter som bidrar till beräkningen av grundsemesterlönen är bl.a.

 • lönetillägg, t ex praktik, funktionell,
 • regulatoriska bonusar,
 • ersättning för övertid,
 • bidrag för arbete på natten,
 • ersättning för övertidsarbete för deltidsanställda.

I en situation där en anställd har ett civilrättsligt avtal ingåtts med sin arbetsgivare (fullmaktsavtal eller kontrakt för specifikt arbete), beaktas det inte vid fastställandet av ersättningen för semesterledighet.

Fasta delar av ersättning och ersättning för semester

De ersättningsdelar som anges i en fast månadstaxa under ledighetens varaktighet betalas med det belopp som ska betalas den månad då arbetstagaren tar ut ledigheten.

Exempel 1.

En anställd får en ersättning som består av fasta komponenter som anges i anställningsavtalet, det vill säga 3 000 PLN (grundlön) och 200 PLN i en funktionell bonus. I januari var han på semester i 10 dagar. Men oavsett antalet lediga dagar som används under månaden i fråga kommer de att få en ersättning på - 3 000 PLN och 200 PLN av ett funktionsbidrag för januari. Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Rörliga delar av ersättning och ersättning för årlig semester

I fråga om ersättning bestående av rörliga delar, utbetald för perioder som inte överstiger en månad, bör underlaget för bedömningen av denna ersättning beräknas.

Summan av de komponenter som betalats till den anställde under perioden:

 • 3 kalendermånader före den månad då semestern börjar,
 • högst under de 12 kalendermånader som föregår semesterns början, men endast om de rörliga komponenterna skiljer sig väsentligt åt.

Ersättningen för semester från de rörliga delarna beräknas genom att beräkningsunderlaget divideras med antalet timmar som arbetstagaren utfört arbete under den period från vilken underlaget fastställdes. Då multipliceras den på detta sätt fastställda ersättningen för en arbetstimme med det antal timmar som arbetstagaren skulle ha arbetat under ledigheten som en del av normal arbetstid, enligt gällande schema, om han inte hade tagit ut ledigheten vid den tidpunkten. tid.

För variabla komponenter:

 • bestämma grunden för beräkningen av semesterlön för tiden 3 eller 12 månader före semestern,
 • ange antalet arbetade timmar under den period som används för att fastställa semesterunderlaget,
 • ställ in taxan för 1 timmes ledighet (grunden för ledighetsbeloppet divideras med antalet arbetade timmar av den anställde under den period från vilken ersättningen bestäms),
 • multiplicera taxan för 1 timmes ledighet med antalet timmars ledighet.

Exempel 2.

I januari 2021 var den anställde på 10 dagars semester. Hans grundlön består av ett fast belopp på 3 000 PLN, ett funktionsbidrag på 100 PLN och en månatlig bonus som uppgick till 150 PLN i oktober, 200 PLN i november och 250 PLN i december. Den anställde var heltidsanställd.

Ersättningen för semestern beräknas enligt följande:

- de två första komponenterna (grundlön och funktionstillägg) ska inkluderas i det belopp som ska betalas under semestermånaden, dvs. i januari - 3 000 PLN + 100 PLN;

- den rörliga komponenten, det vill säga den månatliga bonusen, tas ut till det totala beloppet för de tre månaderna före semestermånaden - 150 PLN (för oktober) + 200 PLN (per november) + 250 PLN (för december) = 600 PLN;

- beloppet 600 PLN ska delas med antalet arbetstimmar för den anställde per 3 månader, det vill säga med 504 timmar »600 PLN: 504 = 1,19 PLN;

- det erhållna resultatet multipliceras med antalet timmar som den anställde skulle arbeta under ledigheten i enlighet med gällande arbetstidsschema, om han inte tog ut ledigheten »1,19 PLN x 80 timmar = 95,20 PLN;

- för tiden för semesterledigheten bör den anställde erhålla ersättning för rörliga delar med ett belopp av95,20 zloty.

Lönen utgår den sista kalenderdagen. Lönen som en anställd har rätt till i januari är: 3 000 PLN + 100 PLN + 95,20 = 3 195,20 PLN.