Anställning av en familjemedlem - på vilka villkor?

Service

Att driva ett familjeföretag är en vanlig typ av ekonomisk verksamhet. Att anställa en familjemedlem är dock relaterat till skatte- och försäkringsaspekter som många företagare kanske inte är helt medvetna om. Att anställa en fru eller ett barn omfattas av skyldigheten att betala ZUS-avgifter med samma belopp som när det gäller egenföretagare. Även om en person som startar näringsverksamhet använder sig av s.k startlättnad, som trädde i kraft den 30 april 2018 och inte behöver betala socialförsäkringsavgifter, måste den samarbetande personen betala hela avgiftsbeloppet. Vill du få hjälp av dina nära och kära i ditt företag? I den här artikeln får du lära dig hur du gör för att undvika kostsamma fel vid uppgörelser med Folkpensionsanstalten eller skattekontoret.

Vem ska betraktas som samarbetspartner?

Enligt lagen om socialförsäkringssystemet av den 13 oktober 1998 (Lagtidning 2017.0.1778) är en person som samarbetar med en person som bedriver verksamhet utanför jordbruket:

 • make

 • eget barn

 • den andra makens barn

 • adopterat barn

 • mor och far

 • styvmor och styvfar

 • adoptiv person

- om de bor i samma hushåll och samarbetar för att driva verksamheten. Detta gäller inte personer med vilka ett avtal har slutits för lärlingssyfte (artikel 8.11 i lagen).

Därför blir det inte anställning av en samarbetsvillig person, med hjälp av en syster eller bror, samt till exempel ett vuxet barn som bor under samma tak med företagaren, men driver ett separat hushåll.

Begreppet delat hushåll preciserades i Högsta domstolens dom den 2 februari 1996 (referensnummer II URN 56/95). deltagande och ömsesidigt nära samarbete för att ta hand om vardagliga angelägenheter relaterade till att driva huset, inte tjäna pengar och därför förbli helt eller delvis beroende av den person som hushållet bedrivs med, och allt detta kompletteras dessutom av de egenskaper av stabilitet som kännetecknar denna typ av situation.

Samarbetet mellan familjemedlemmar, t.ex. makar, som skulle medföra skyldigheten att registrera sig för försäkring som en samarbetsvillig person, måste vara permanent och - som Högsta domstolen slog fast i sin dom av den 20 maj 2008 (aktens referensnummer II UK 286/ 07) - utan vilken inkomsten från denna verksamhet, som utgör makarnas gemensamma egendom, inte skulle nå den nivå som skulle säkerställas genom deras samarbete i detta projekt.

Konsekvensen av att erkänna den hjälp som erbjuds av familjemedlemmar som samarbete och att erkänna personen som en samarbetsvillig person blir skyldigheten att registrera dem för försäkring som en samarbetsvillig person och att betala ZUS-avgifter för det.

Anställning av en familjemedlem som en samarbetsvillig person

Du kan arbeta med en familjemedlem på flera sätt:

1. På grundval av ett anställningsavtal - om en företagare bestämmer sig för att underteckna ett anställningsavtal med en samarbetsvillig person, bör han rapportera det till ZUS inom 7 dagar som en person som samarbetar med koden 05 11 XX. En sådan person kommer att omfattas av obligatorisk pensions-, invaliditets- och olycksfallsförsäkring samt sjukförsäkring (artikel 6.1 (5), artikel 12.1 i lagen om mottaglighet och artikel 66.1 (1) (c) ) i hälsolagen). Att ansöka om sjukförsäkring, som när det gäller egenföretagare, är frivilligt. Det bör dock beaktas att en sådan person vid sjukdom inte får sjukpenning om han eller hon inte är registrerad för denna försäkring. Även om en person är anställd 1/5 av ett heltidsarbete med en lägsta bruttolön på 420 PLN, måste socialförsäkring och FP-avgifter fortfarande betalas som för en företagare från bedömningsgrunden, för närvarande 2 665,80 PLN, och för sjukförsäkring - från PLN 3 554 , 93.

2. På grundval av ett mandatavtal - anställning av en familjemedlem på grundval av ett civilrättsligt avtal behandlas inte som samarbete i att driva ett företag. Skyldigheten att betala avgifter är densamma som för alla sådana avtal. Endast särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att ZUS noggrant iakttar dessa typer av kontrakt och, vid en inspektion, måste det visas att de faktiskt uppfyller villkoren och inte kan anses vara ett anställningsavtal, vilket skulle innebära betalning av förfallna ZUS-bidrag.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Ett uppdragsavtal kan betraktas som ett anställningsavtal när följande villkor som anges i art. 22 i arbetslagen:

 • underordna arbetstagaren arbetsgivaren, organisation och disciplin som fungerar på arbetsplatsen

 • den personliga karaktären av det utförda arbetet

 • utförande av arbete för och på risk för arbetsgivaren

 • föremålet för avtalet från den anställdes sida är utförandet av arbetet (eller att vara redo att utföra det)

 • arbetsgivaren är skyldig att betala ersättning för utfört arbete.

3. Utan avtal - även om en familjemedlem arbetar oavlönat och inget avtal har slutits med honom, är han fortfarande försäkringspliktig som samarbetsvillig person och ska anmälas till ZUS och betala för honom bidrag med samma belopp som i vid undertecknande av anställningskontrakt. Det är värt att nämna att även om oavlönat arbete behandlas som inkomst, gäller inte beskattningsskyldigheten för samarbetsvilliga personer.

Viktig!
Oavlönat arbete av familjemedlemmar beskattas inte.

Vilka kostnader kan dras av för att anlita en samarbetspartner?

Art 23 sek. 1 punkt 10 i Pdof-lagen säger direkt att den skattskyldiges eget arbetsvärde, dennes make och omyndiga barn anses inte vara avdragsgilla kostnader, och vid verksamhet i bolagsform som inte är en juridisk person - även makar och minderåriga barn till dennas delägare. företag. I kostnaderna ingår sociala avgifter och FP som betalas för den samarbetande personen och sjukförsäkringen kommer att vara skattemässigt avdragsgill med 7,75 % av beräkningsunderlaget (samma som för företagaren själv). Det kommer också att vara möjligt att lägga till kostnaderna de utgifter som uppstått i samband med den samarbetande personens tjänsteresa, till exempel traktamenten eller utbildningskostnader relaterade till det utförda arbetet. Däremot är ersättningen till övriga familjemedlemmar (med undantag för make och minderåriga barn) en skattemässigt avdragsgill kostnad enligt lagens bestämmelser.

Hur beräknar man ersättningen för en samarbetsperson och dess derivat?

Om företagaren anställer en heltidsmedarbetare med en lägsta bruttoersättning på 2 100 PLN och får en PIT-2 från honom, kommer beräkningarna att vara följande:

 • grundlön - 2 100,00 zloty

 • skatteavdragsgill kostnad - 111,25 PLN

 • grund för beräkning av förskottsskatt - 1 989,00 PLN (2 100,00-111,25) (avrundat till hela zloty)
 • förskottsskatt - 312,00 PLN (1989x18 % -46,33) (avrundat till hela zloty)
 • för betalning - 1 788,00 PLN (2 100,00-312,00).

Å andra sidan måste företagaren betala bidrag till ZUS i följande belopp:

 • ålderspension - 520,36 PLN

 • handikappförmåner - 213,26 zloty

 • sjukskrivning - 65,31 PLN (frivilligt)

 • olycka - 44,52 PLN

 • FP - 65,31 PLN

 • hälsovård - 319,94 PLN.

Total summa av avgifter utan frivillig sjukförsäkring: 1 163,39; med sjukdom: 1228,70.

Arbetsgivarens skyldigheter gentemot skatteverket

När du anställer en anställd - en familjemedlem och betalar honom en lön, måste arbetsgivaren betala för honom ett månatligt förskott på PIT-4 inkomstskatt. Det beräknas annorlunda, eftersom lönen inte dras från sociala avgifter, utan endast kostnaderna för att skaffa. Han måste lämna in PIT-4R-deklarationen till USA i slutet av januari och PIT-11-deklarationen i slutet av februari. Detta dokument överlämnas även till den samarbetande personen inom denna period.