Nollmomsdeklaration och skyldighet att lämna in den

Servicekatt

Aktiva momsbetalare måste lämna in periodiska avräkningsdeklarationer för månatliga (VAT-7) eller kvartalsvisa (VAT-7K) perioder senast den 25:e månaden efter den givna avräkningsperioden. Skyldigheten väcker inga tvivel när företagaren gjorde transaktioner som påverkar skatten på varor och tjänster under en viss månad. Kontrollera om en nollmomsdeklaration också behöver lämnas in!

Skyldighet att lämna momsdeklarationer

Nödvändigheten att lämna in momsavräkningar till skattekontoret följer direkt av mervärdesskattelagen, och närmare bestämt av art. 99, som visar att aktiva momsbetalare är skyldiga att lämna skattedeklarationer för månadsperioder till skattekontoret senast den 25:e dagen i månaden efter varje efterföljande månad. För skattskyldiga som valt form av kvartalsavräkning senast den 25:e i följande månad efter det givna kvartalet.

Viktig!

Momsdeklarationer får endast lämnas i elektronisk form. Det går inte att lämna momsdeklarationer i papper till Skatteverket!

Detta innebär att den momsbetalare som månadsavräkningar för ett visst beskattningsår är skyldig att lämna in 12 avräkningsdeklarationer för moms-7 efter varje månad, det vill säga under en månad:

 • januari till 25 februari
 • februari till 25 mars
 • mars till 25 april osv.
 • och för december till 25 januari nästa räkenskapsår.

Å andra sidan kommer företagare som har beslutat att avräkna kvartalsvis för ett givet beskattningsår att behöva lämna in 4 VAT-7K avräkningsdeklarationer, nämligen för:

 • kvartal I (januari, februari, mars) till 25 april,
 • Q2 (april, maj, juni) till 25 juli,
 • kvartal III (juli, augusti, september) till 25 oktober,
 • 4:e kvartalet (oktober, november, december) till 25 januari.

I lagen gjordes inte skyldigheten att lämna momsavräkningsdeklarationer beroende av transaktioner som skett under en viss månad. Det gäller alltså alla aktiva momsbetalare - även de som under en given period inte gjorde några transaktioner som påverkar momsen eller fall där det förfallna skattebeloppet var lika med beloppet av ingående skatt och den slutliga skatteskulden var 0 PLN. Det innebär att skattebetalarna är skyldiga att lämna även "noll" momsdeklarationer.

Vem är inte skyldig att lämna en momsdeklaration?

Det finns en grupp av enheter som inte är skyldiga att lämna in momsavräkningsdeklarationer. Det omfattar skattskyldiga som åtnjuter det subjektiva undantaget från moms enligt art. 113 stycket. 1 i momslagen (gräns på 200 000 PLN). Avräkningsdeklarationen VAT-7 behöver inte heller lämnas av enheter som endast utför verksamhet som är undantagen från skatt enligt art. 43 sek. 1 eller med stöd av de föreskrifter som har meddelats med stöd av art. 82 sek. 3, om inte:

 • de har rätt till återbetalning av skatt eller återbetalning av ingående skatt;
 • är skyldiga att korrigera den avdragna skatten;
 • är skyldiga att göra justeringar i samband med lättnaden för osäkra fordringar.

Den sista gruppen av enheter som är undantagna från skyldigheten att lämna periodiska deklarationer utgörs av företagare (både aktiva momsbetalare och icke-momsskattebetalare) som har avbrutit sin verksamhet enligt bestämmelserna i lagen om företagarrätt.

Under perioder då verksamheten är avstängd är de inte skyldiga att lämna momsdeklarationer. Undantagen är situationer som får skattekonsekvenser i den utgående momsen (vid försäljning), t.ex. när bolagets tillgångar avyttrats under avstängningen, när det finns behov av jämkning i samband med lättnaden för osäkra fordringar eller när en försäljningsfaktura utfärdas för verksamhet som utförts före avstängningen.

Nollmomsdeklaration - underlåtenhet att lämna in inom lagstadgad tidsfrist

Däremot är andra momsskyldiga skyldiga att lämna periodiska skattedeklarationer inom de tidsfrister som lagen anger. Underlåtenhet att avge periodisk deklaration kan medföra vitesföreläggande för den skattskyldige som anges i skattestrafflagen.

54 § i skattestrafflagen:

"Konst. 54. § 1. En skattskyldig som genom att undandra beskattning inte för behörig myndighet röjer föremålet eller beskattningsunderlaget eller inte avger deklaration och därmed utsätter skatten för utarmning, döms till böter om 720 dagsavgifter eller fängelse, eller båda dessa påföljder tillsammans.

2 § Om beloppet av den avskrivningspliktiga skatten är av lågt värde, döms den som begått det i 1 § angivna brottet till böter med upp till 720 dagsavgifter.

3 § Om beloppet för avskrivningspliktig skatt inte överstiger det lagstadgade tröskeln, döms den som begått det i 1 § angivna brottet till böter för skattebrott ".

Här råder tvivel om att underlåtenhet att lämna in en "noll" momsdeklaration i tid också kan vara straffbart? I detta fall föreligger ingen risk för utarmning av offentligrättsliga skulder. Därför överlämnades den 13 juni en parlamentarisk interpellation nr 18890 till finansministern om behandlingen av förslaget att avskaffa skyldigheten att lämna en "noll" momsdeklaration.

Som svar på en komplex fråga förklarade finansministeriets representant att även nolldeklarationer är viktiga för den löpande övervakningen av momsbetalarna. De är den huvudsakliga källan till information som skickas till skattekontor om transaktioner som utförs eller inte utförs av skattebetalare med anknytning till skattepliktig verksamhet, vilken information om skatten som ska betalas för en viss period eller inte upprättas av skattebetalarna själva på grundval av deras egna beräkningar . Dessutom uppmärksammade finansministerns representant vikten av själva momsen och skattebetalarnas oärlighet:

"Med tanke på mervärdesskattens särart och det faktum att denna skatt är utsatt för olika typer av missbruk (inklusive till exempel den försvinnande skattebetalaren) är sådan övervakning av skattebetalare som utförs på basis av inlämnade momsdeklarationer nödvändig . Det möjliggör snabbare upptäckt av oärliga skattebetalare, vilket är mycket viktigt ur synvinkeln för att säkra intäkter från denna skatt, som är den största källan till statsbudgetens intäkter..

Därför planerar departementet inte att ändra skyldigheten att lämna "noll" periodiska momsdeklarationer. Därför är aktiva momsbetalare, även om de inte har utfört skattskyldiga aktiviteter på varor och tjänster under en viss månad, skyldiga att lämna en "noll" momsdeklaration till skatteverket.