Anmälan av kassaregistret till skatteverket – vem är det som gäller?

Hemsida

Kassaapparaten är en anordning som allt fler skattebetalare måste använda. Omfattningen av undantag från dess ägande minskar från år till år. Som ett resultat av ovanstående måste praktiskt taget alla skattskyldiga som säljer varor eller tjänster till fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet eller schablonmässiga jordbrukare ha ett kassaregister. För att föra försäljningsbokföring är det nödvändigt att anmäla kassaregistret till skatteverket.

Skyldighet att föra register med användning av kassaregister

Skyldigheten att föra försäljningsregister med användning av kassaregister följer av bestämmelsen i art. 111 sek. 1 å lagen den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster, nedan kallad mervärdesskattelagen. Enligt denna bestämmelse är skattskyldiga som säljer till fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonbeloppsjordbrukare skyldiga att föra register över omsättning och skattebelopp som ska betalas med hjälp av kassaregister.

Ovanstående bestämmelse uppställer en allmän regel, enligt vilken skyldigheten att föra försäljningsbokföring med användning av kassaregister gäller alla skattskyldiga som säljer till där angivna mottagare, det vill säga fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonbelopp. bönder.

Enligt art. 111 sek. 1 a mervärdesskattelagen för den omsättning som framgår av de register som avses i mom 1, omfattar inte beloppet av skatten.

Enligt art. 2 punkt 22 i mervärdesskattelagen ska försäljning förstås som betald leverans av varor och betald tillhandahållande av tjänster inom landets territorium, export av varor och gemenskapsintern leverans av varor.

Baserat på artikel. 111 sek. 8 å mervärdesskattelagen får den minister som är behörig för offentliga finanser genom förordning för en bestämd tid befria vissa grupper av skattskyldiga och viss verksamhet från skyldighet som avses i mom. 1, och definiera villkoren för användningen av undantaget med hänsyn till allmänintresset, särskilt statsbudgetens situation.

Dispens på grund av omsättningens storlek

Till en början bör man komma ihåg att undantagen från skyldigheten att föra register med hjälp av kassaregister för vissa verksamheter och vissa grupper av skattskyldiga och datumen för påbörjande av föringen av dessa register med hjälp av kassaregister regleras av utvecklingsministerns och Finansiering om undantag från skyldighet att föra register med hjälp av kassaregister, nedan som förordning.

I föreskrifterna i den ovannämnda förordningen föreskrivs undantag från skyldigheten att föra register med användning av kassaregister på grund av omsättningsbeloppet upp till det omsättningsbelopp som anges i denna bestämmelse (subjektivt undantag) och enl. bilaga till förordningen (objektivt undantag).

Enligt 3 § s. 1 punkten 1 i förordningen är undantagen från skyldigheten att under ett visst beskattningsår, dock längst till den 31 december 2021, bokföra skattskyldiga vars omsättning till förmån för fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonbönder inte översteg beloppet av 20 000 under det föregående beskattningsåret PLN, och i fråga om skattskyldiga som påbörjar det föregående beskattningsåret leverans av varor eller tjänster till fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonmässiga jordbrukare, om omsättningen på detta konto inte översteg, i proportion till den period då dessa aktiviteter utfördes under föregående beskattningsår, beloppet på 20 000 PLN

Enligt 3 § s. 1 punkt 2 förordningen, undantagen från skyldigheten att under ett visst beskattningsår, dock längst till den 31 december 2021, skattebetalare som påbörjar efter den 31 december 2018 leverans av varor eller tjänster till fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonbeloppsjordbrukare, om omsättningen i detta avseende som förutspås av skattebetalaren inte kommer att överstiga, i proportion till den period då dessa aktiviteter utförs under ett givet beskattningsår, beloppet på 20 000 PLN.

Enligt 3 § s. 2 å förordningen, undantag från registreringsskyldighet som avses i mom. 1 punkten 1 ska inte tillämpas på skattskyldig som föregående beskattningsår var skyldig att bokföra eller inte längre uppfyller villkoren för befrielse från bokföringsskyldighet.

Som föreskrivs i § 5 sek. 1 å förordningen, i fråga om skattskyldiga som åtnjuter undantag som avses i 3 § mom. 1 punkt 1, ska detta undantag upphöra efter två månader efter den månad då skattebetalaren översteg omsättningen med 20 000 PLN till förmån för fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonbeloppsjordbrukare.

I fråga om skattskyldiga som åtnjuter undantag som avses i 3 § s. 1 punkt 2 upphör detta undantag att gälla efter två månader efter den månad då den skattskyldige överskred omsättningen för tillhandahållande av varor eller tjänster till fysiska personer som inte ägnar sig åt ekonomisk verksamhet och schablonbeloppsjordbrukare, i proportion till den period då han utfört dessa aktiviteter, till ett belopp av 20 PLN 000 (§ 5.2 i förordningen).

Med hänsyn till ovanstående är en skattskyldig som förlorat rätten till befrielse skyldig att anmäla kassaregistret till skatteverket och dess installation inom två månader efter den månad då omsättningen översteg. Dessutom, vad som är mycket viktigt, en skattebetalare som börjar göra register med hjälp av ett kassaregister har rätt till rabatt för sitt köp. Ovanstående rätt ges under förutsättning att alla villkor som rör att informera skattemyndigheten om installation av kassaregistret är uppfyllda.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Tillämpning av kassaregistret på skatteverket och dess installation

År 2021 gäller finansministerns föreskrift den 29 april 2019 om avdrag eller återbetalning av belopp som lagts ut på köp av kassaregister och den skattskyldiges återföring av dessa belopp.

Enligt 2 § mom. 1 ovan förordning om avdrag och återbetalning av belopp som spenderats på köp av onlinekassaapparater, avdrag för det belopp som avses i artikel 1. 111 sek. 4 å lagen, i fortsättningen kallad avdraget, eller dess återlämnande får ske under förutsättning att:

  1. påbörjandet av den skattskyldiges föra försäljningsregister med hjälp av det kassaregister som köpts under giltighetstiden för den bekräftelse som avses i art. 111 sek. 6b i lagen;
  2. ha en faktura av den skattskyldige som bekräftar köpet av kassaapparaten och bevis på betalning av hela beloppet för köpet.

Ovanstående bestämmelser visar vad vi behöver göra för att kunna använda kassan. Först måste du förstås välja ett kassaregister. Därefter bör en skriftlig anmälan lämnas till skattekontorets chef om avsikten att registrera försäljning med användning av kassaregister. Beskedet ska lämnas innan inspelningarna börjar. Dessutom bör den överensstämma med mallen i bilaga 1 till förordningen om kassaregister. Den servicetekniker som vi köper kassan av ska bl.a. göra skatteregistreringen av kassaregistret.

När det gäller ett onlinekassaregister är det inte nödvändigt att meddela om användningen av kassaregistret genom en skriftlig anmälan, eftersom informationen efter anslutning till Centralförrådet för kassaregister skickas automatiskt till kontoret.

Inom 7 dagar från datum för fiskalisering ska dokumentet "Rapport / uppdatering av kassaregisteruppgifter av den skattskyldige" lämnas in. Det är alltså den andra handlingen som den skattskyldige som installerar kassaapparaten ska lämna. Dess exemplar bifogas som bilaga 2 till förordningen om kreditföreningar. Syftet med att lämna uppgifterna om kassaregistret är att få ett registreringsnummer. Om du har en betrodd profil eller en kvalificerad signatur kan vi skicka ovanstående ansökan elektroniskt.

Den skattskyldiges ansökan av kassaregistret till skatteverket och datatjänsten avseende kassaregistren kontrolleras av skattemyndigheten. Om de är korrekta skickar kontoret en anmälan om registrering av kassaregistret och det tilldelade registreringsnumret. Detta nummer för kassaregistret och kassaboken är identiskt och unikt. Den ska läggas i kassaboken, samt permanent på sitt hölje (t.ex. med en permanent markör). Den ändras inte när skattekontorets egenskaper ändras (t.ex. den skattskyldiges säte ändras) eller när kassaregistrets skattemodul byts ut.