Återbetalning av överskjutande ingående skatt till byggföretag - tidsfrister

Servicekatt

Till följd av ändringen i lagen om skatt på varor och tjänster från den 1 januari 2017 omfattades byggtjänster utförda av vissa enheter av s.k. omvänd laddning. Tjänsteköparen tar ut moms på sådan transaktion. Skattebetalare (underleverantörer) som omfattas av omvänd skattskyldighet tar inte ut moms, utan gör inköp som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten. Detta resulterar i ett överskott av ingående skatt över utgående skatt. När kan byggföretag kräva överskjutande ingående skatt?

Rätt till avdrag för ingående skatt

Enligt art. 86 sek. 1 lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (2017 års lagtidning, punkt 1221, i dess ändrade lydelse), nedan kallad mervärdesskattelagen, i den mån varor och tjänster används för att utföra skattepliktig verksamhet , den skattskyldige som avses i art. 15, har rätt att minska det skattebelopp som ska betalas med beloppet av den ingående skatten, med förbehåll för artikel 22. 114, art. 119 stycket. 4, art. 120 stycket 17 och 19 samt artikel. 124.

Enligt art. 86 sek. 2 punkt 1 i mervärdesskattelagen - beloppet av ingående skatt är summan av de skattebelopp som härrör från de fakturor som den skattskyldige tagit emot på grund av:

 • köp av varor och tjänster,

 • göra hela eller delar av betalningen innan du köper varan eller tillhandahåller tjänsten.

Återföring av överskjutande ingående skatt över förfallen skatt

Enligt art. 87 sek. 1 mervärdesskattelagen, där beloppet av den ingående skatt som avses i art. 86 sek. 2, är under beskattningsperioden högre än den skatt som ska betalas, har den skattskyldige rätt att för kommande perioder reducera beloppet av skatten eller att återbetala mellanskillnaden till bankkontot.

Reglerna för återbetalning av skatteskillnaden till den skattskyldiges bankkonto finns i art. 87 sek. 2-6 mervärdesskattelagen.

Av de ovan nämnda bestämmelserna följer att rätten att reducera beloppet av den utgående skatten med beloppet av den ingående skatten medges när vissa förutsättningar är uppfyllda, det vill säga avdraget görs av en registrerad, aktiv mervärdesskatteskyldig, samt när varan resp. tjänster från vilka skatten förvärvats har tillkommit, används för att bedriva skattepliktig verksamhet. Villkoret för att den skattskyldige ska kunna utöva avdragsrätten för ingående skatt är förhållandet mellan inköpen och den skattepliktiga verksamheten som utförs.

Regeln ovan utesluter därför möjligheten att minska beloppet av den utgående skatten med beloppet av den ingående skatten hänförlig till varor och tjänster som inte används för skattepliktig verksamhet, det vill säga när de används för verksamhet som är undantagen från moms och inte omfattas av denna skatt.

Det bör framhållas att lagstiftaren skapat den skattskyldige rätt att helt eller delvis göra avdrag för ingående skatt, förutsatt att han uppfyller både de positiva villkor som följer av art. 86 sek. 1 lagen och frånvaron av negativa lokaler som avses i art. 88 i lagen. I denna bestämmelse anges en förteckning över undantag som berövar den skattskyldige rätten att minska den skatt som ska betalas med ingående skatt.

Återföring av överskjutande ingående skatt över förfallen skatt - tidsfrister

Enligt art. 87 sek. 2 å lagen, återbetalning av mellanskillnaden, med förbehåll för mom 6 och 6a, inom 60 dagar från den dag då den skattskyldige lämnade avräkningen till hans bankkonto i en bank etablerad inom landets territorium eller till ett konto i den kooperativa spar- och kreditföreningen i vilken han är medlem, anges i identifieringsansökan. För det fall att den skattskyldige inte under skatteperioden har utfört verksamhet som beskattas inom landets territorium och den verksamhet som anges i artikel 4. 86 sek. 8 punkt 1, har den skattskyldige rätt, på sin motiverade begäran ingiven tillsammans med skattedeklarationen, återbetalning av beloppet av den ingående skatt som är avdragen från den skatt som ska betalas i samband med näringsverksamhet som bedrivs inom landets territorium eller utanför detta territorium. , inom 180 dagar från dagen för inlämnandet av skattedeklarationen, med förbehåll för art. 86 sek. 19. Skatteverket ska på den skattskyldiges skriftliga begäran göra återbetalning som avses i första meningen inom 60 dagar, om den skattskyldige ställer en fastighetssäkerhet till skattekontoret.

Dessutom, med art. 87 sek. 6 å mervärdesskattelagen följer att skattekontoret från avräkningen för januari är skyldigt att återbetala skatteskillnaden inom 25 dagar från dagen för avräkningen, om följande villkor gemensamt är uppfyllda:

 • de belopp för ingående skatt som anges i skattedeklarationen, exklusive beloppet för ingående skatt eller skatteskillnaden, från tidigare räkenskapsperioder, beror på:

 • fakturor som dokumenterar beloppen av fordringar som har betalats till fullo via den skattskyldiges bankkonto i en bank etablerad inom landets territorium eller den skattskyldiges konto hos en kooperativ spar- och kreditförening i vilken han är medlem, angivna i den refererade legitimationsansökan. i separata bestämmelser,
 • andra fakturor än de som nämns i punkten a) dokumentera fordringar, om det totala beloppet av dessa fordringar inte överstiger PLN 15 000,
 • tullhandlingar, importdeklaration och tullbeslut som har betalats av den skattskyldige,
 • import av varor som redovisats enligt art. 33A, gemenskapsinternt förvärv av varor, tillhandahållande av tjänster, för vilka den skattskyldiga personen är deras mottagare, eller leverans av varor för vilken kunden är skattebetalare, om skattedeklarationen visar storleken på den skatt som ska betalas för dessa transaktioner ;
 • beloppet för ingående skatt eller skatteskillnad som inte har reglerats under tidigare räkenskapsperioder och som visas i deklarationen inte överstiger 3 000 PLN;

 • den skattskyldige lämnar in handlingar som bekräftar betalningen av skatt till skattekontoret via den skattskyldiges bankkonto eller den skattskyldiges konto hos en kooperativ spar- och kreditförening;

 • den skattskyldige under 12 månader i följd direkt före den period för vilken den skattskyldige ansöker om återbetalning inom 25 dagar:

 • var registrerad som aktiv momsskyldig,
 • lämnade månads- eller kvartalsdeklarationer för varje räkenskapsperiod.

Skattebetalare som bedriver byggverksamhet - tidsfrister för återbetalning av överskjutande ingående skatt över förfallen skatt

Återbetalningsfristerna för byggföretag är desamma som för andra skattebetalare. Är:

 • 60 dagar - grundläggande termin,

 • 25 dagar - snabbare tidsfrist,

 • och 180 dagar.

Men finansdepartementet, som såg branschens problem kopplade till den långa väntetiden för skatteåterbäring (frysning av företagets omsättningstillgångar), gjorde det möjligt att snabbare få tillbaka den överskjutande skatt som debiterats byggföretagare. Ovanstående gäller dock endast mikroföretagare. Tillkännagivandet lyder "returer som deklareras av mikroföretagare som tillhandahåller byggtjänster kommer att behandlas av skattemyndigheterna inom en förkortad tid, dvs. till och med upp till 15 dagar, utan att vänta på utgången av den 25 eller 60-dagars returperiod som följer av den inlämnade momsdeklaration". En förkortning av tidsfristen för återbetalning av överskjutande ingående skatt kommer endast att vara möjlig om återbetalningens riktighet kontrolleras inom denna period. Ett mikroföretag som är verksamt inom byggbranschen och vill få en återbetalning inom 15 dagar bör uppfylla ovanstående villkor:

 • tillhandahålla skatteuppgifter i form av en JPK_VAT-fil för den period från vilken skatteöverskottet återbetalas,

 • skicka momsdeklarationen elektroniskt.

Skattebetalare som skickar JPK_VAT-filer tillsammans med momsdeklarationen kommer att presentera sig som enheter som verkar på ett transparent och transparent sätt. Sådan verksamhet kommer också att minska den skattskyldiges tid och resurser till det minimum som krävs för att ge skattemyndigheten möjlighet att verifiera den inlämnade uppgörelsen. Genom att möjliggöra snabbare verifiering påverkar mikroföretagare från byggbranschen sin finansiella likviditet genom att få en deklarerad avkastning tidigare.

Slutligen bör man komma ihåg att från och med januari 2018 är alla momsskyldiga skyldiga att skicka deklarationer elektroniskt och skicka JPK_VAT-filer. Således uppfyller varje mikroentreprenör inom byggbranschen ovanstående villkor. Förhoppningsvis kommer ovanstående riktlinjer inte att förlora sin giltighet efter den 1 januari 2018.